Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upplysningar i beslut om lov för rivningsföreläggande

Granskad:

Ett beslut om rivningsföreläggande kan vid behov innehålla upplysningar med information som den som föreläggandet riktats mot behöver känna till.

Upplysning

En upplysning är information som den som ett beslut om rivningsföreläggande riktats mot behöver känna till. I vissa fall måste ett sådant beslut innehålla en upplysning. Detta behövs exempelvis för att byggnadsnämnden senare ska kunna besluta om att åtgärderna ska genomförs på den försumliges bekostnad, om rivningsföreläggandet inte följs. Om denna upplysning saknas i föreläggandet får ett sådant senare beslut inte tas. En upplysning kan också vara lämplig som information till den som föreläggandet riktats mot men som kanske inte är nödvändig för beslutet i sig.

27 §
  Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

28 §
  Byggnadsnämnden får besluta om genomförande enligt 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.

Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.

Exempel Upplysning

Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 och 28 §§ PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

Tomten ska, efter rivning, hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer, 8 kap. 15 § PBL.

För upplag och materialgårdar krävs bygglov enligt 6 kap. 1 § PBF.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen