På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

OVK

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Här kan du läsa mer om god bebyggd miljö.

Film om OVK

Boverket har spelat in en film om OVK. Klicka på play-knappen för att starta filmen.

Vem ansvarar för att bestämmelserna om OVK följs

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter.

Det förekommer hyresavtal där uthyraren ställer särskilda krav på en lokalhyresgäst. I entreprenadavtal kan också finnas särskilda överenskommelser om kontroll av ventilationen. Sådana avtal är civilrättsligt bindande mellan parterna. Men när det gäller de samhällskrav som ställs i reglerna om OVK är det alltid byggnadens ägare som gentemot samhället ansvarar för att kraven följs.

Byggnadens ägare ansvarar enligt plan- och bygglagstiftningen för att under byggnadens brukstid vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet alltid fyller sitt ändamål och för att det underhålls så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadens ägare ansvarar således för att fel och brister i ventilationssystem som upptäcks vid OVK eller annars under byggnadens brukstid åtgärdas snarast möjligt.

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd. Läs mer nedan under rubriken Tillsyn över OVK.

Vilka regler om ventilation och inomhusmiljö finns det

Byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bland annat skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering. Kraven preciseras i PBF och i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BBR, som är tillämpningsföreskrifter till PBF vid nybyggnad och vid ändring av byggnader.

Boverket har även meddelat föreskrifter och allmänna råd om OVK och certifiering av funktionskontrollanter.

Även andra regelverk än det om OVK kan vara aktuella vid genomförandet av OVK-besiktning. Det finns regler som är direkt inriktade på den verksamhet som bedrivs i byggnaden, till exempel regler i miljöbalken och regler om arbetsmiljö.

Här kan du läsa mer om vilka regler om ventilation och inomhusmiljö som finns.

När ska OVK göras

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter om OVK preciseras vilka byggnader som är berörda och vilka intervaller som gäller. Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK.

Vilka byggnader och ventilationssystem omfattas av krav på OVK

Utgångspunkten är att de flesta byggnader ska kontrolleras. För en- och tvåbostadshus krävs inte återkommande besiktning utan endast en första besiktning.

Vissa byggnader och ventilationssystem är helt undantagna från kravet på OVK. Detta gäller bland annat en- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation. Kraven på OVK omfattar inte heller ekonomibyggnader, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Här kan du läsa mer om vad som menas med en- och tvåbostadshus i OVK sammanhang

Tabellen nedan illustrerar vilka byggnader och ventilationssystem som ska kontrolleras och hur ofta kontrollen ska ske.

Typ av byggnad och ventilationssystem Krav på första besiktning Krav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation Nej Nej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation Ja Nej
Skolor, vårdlokaler m.m. Ja Ja, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation Ja Ja, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation Ja Ja, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m. Nej

Nej

Ordförklaring till tabellen  
S-ventilation Självdragsventilation
F-ventilation Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
FX-ventilation F-ventilation med värmeåtervinning
FT-ventilation Fläktventilation där både frånluftsflödet och tilluftsflödet är fläktstyrt
FTX-ventilation FT-ventilation med värmeåtervinning

Vem utser funktionskontrollanten

Det är byggnadens ägare som utser den som ska utföra OVK. Om en funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter får byggnadsnämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses.

Vem får utföra OVK

OVK ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften.

Det finns två behörighetsnivåer för funktionskontrollanter, N och K. Vilken behörighet som krävs beror på vilken slags byggnad som ska kontrolleras och vilken typ av ventilationssystem som byggnaden har.

På Boverkets webbplats finns en förteckning över certifierade funktionskontrollanter. Listan innehåller bara de funktionskontrollanter som lämnat sitt samtycke till att finnas med på listan. Ta del av förteckningen under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Vad ska kontrolleras vid den första besiktningen

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter,
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
  • Generella rekommendationer om tillämpningen av kraven ovan finns i Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR.

Ventilationssystemets funktioner och egenskaper ska alltså kontrolleras mot "gällande föreskrifter". Första besiktning kan bli aktuellt dels när det är fråga om en helt ny byggnad, dels när ett nytt ventilationssystem tas i bruk i en befintlig byggnad. Med gällande föreskrifter menas, då besiktningen avser en helt ny byggnad, de regler som gäller när byggnaden uppförs. Om besiktningen avser ett nytt ventilationssystem i en befintlig byggnad, innebär gällande föreskrifter de regler som gäller när det nya systemet tillförs byggnaden, dock med viss möjlighet att göra anpassningar och avsteg från kraven i reglerna med hänsyn till bland annat byggnadens förutsättningar.

I sammanhanget kan erinras om att det krävs anmälan till byggnadsnämnden för att installera eller väsentligt ändra en anordning för ventilation. Boverket har preciserat vad som avses med väsentlig ändring i Boverkets allmänna råd (2012:12), VÄS om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga.

Här kan du läsa mer om OVK-besiktning

Vad ska kontrolleras vid återkommande besiktning

Vid återkommande besiktning ska funktionskontrollanten kontrollera att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk,
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Funktionskontrollanten ska också undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Generella rekommendationer om tillämpningen av kraven ovan finns i Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR.

Med gällande föreskrifter menas här såväl de föreskrifter som gällde när byggnaden uppfördes och ventilationssystemet togs i bruk som de föreskrifter som gällde vid en senare installation eller ändring av ventilationssystemet i en befintlig byggnad. För att bilda sig en uppfattning om hur ventilationen fungerar kan det vara värdefullt att ta in synpunkter från driftspersonalen, de boende och andra brukare av byggnaden. Sådana synpunkter kan beaktas vid val av både mätpunkter och kontrollmetoder. Vid återkommande besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemet hållits i stånd och att ventilationen är rätt injusterad och fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Här kan du läsa mer om OVK-besiktning

Energieffektivisering vid återkommande besiktning

Vid den återkommande besiktningen ska det även undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det gäller att inom ramen för funktionskontrollen undersöka och redovisa de möjligheter som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet. De åtgärder som funktionskontrollanten föreslår måste vägas mot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Funktionskontrollantens förslag kan sedan byggnadens ägare använda som grund för att inhämta ytterligare underlag, om så behövs, inför beslut om energieffektiviserande åtgärder. Det är alltså byggnadens ägare som avgör om energieffektiviserande åtgärder ska vidtas.

Läs mer om Energieffektivisering vid återkommande besiktning

OVK-protokoll

Funktionskontrollanten ska föra protokoll vid besiktningen och anteckna resultatet av kontrollen.

Vid första besiktning ska protokollet innehålla en slutsats om huruvida ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter och om det fungerar på det sätt som är avsett.
Vid återkommande besiktning ska protokollet innehålla en slutsats om ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som var gällande när ventilationssystemet togs i bruk och om det fungerar på det sätt som är avsett. Med gällande föreskrifter avses här PBL och de föreskrifter som är grundade på PBL, det vill säga de regler som OVK primärt syftar till att kontrollera. Det finns däremot inget krav på att protokollet ska innehålla någon slutsats om att ventilationssystemet är godkänt eller underkänt eller att det ska innehålla någon form av gradering av hur allvarliga eventuella anmärkningar är. Samtliga fel ska dock åtgärdas av byggnadens ägare.

Förutom PBL och föreskrifter som grundas på den lagen, finns det även bestämmelser i andra regelsystem som rör ventilation och luftkvalité, såsom arbetsmiljöreglerna och miljöbalken. Om kontrollanten upptäcker att ventilationssystemet inte uppfyller krav i dessa bestämmelser noteras även detta i protokollet. Så kan vara fallet till exempel om en äldre byggnad som inte har ändrats på länge visserligen kan uppfylla de äldre regler som gällde när byggnaden uppfördes eller ventilationssystemet senast ändrades, samtidigt som ventilationen inte uppfyller kraven i nu gällande arbetsmiljöregler.

Protokollet bör innehålla ett antal formella uppgifter om besiktningen. Bland annat bör kontrollantens namn och behörighet anges och när besiktningen utfördes. Vidare bör ett antal uppgifter om byggnaden anges som till exempel fastighetsbeteckning, adress, ägare, typ av ventilationssystem, vilka ventilationssystem som kontrollen omfattar och när de installerades.

Protokollet ska även innehålla sådana uppgifter om luftflöden, ventilationssystemets drifttider och installerade eleffekter som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden. Vid återkommande besiktning ska protokollet även innehålla resultatet av undersökning av vilka möjliga energisparåtgärder i ventilationssystemet som kan göras utan att försämra inomhusklimat.

I en energideklaration ska bland annat anges förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att effektivisera och därmed minska energianvändningen i byggnaden. Uppgifter från OVK kan vara av värde för den energiexpert som ska utföra energideklarationen för byggnaden. Därför är det lämpligt att funktionskontrollanten upplyser byggnadens ägare om vikten av att spara protokollet så att det kan visas för energiexperten.

Kontrollanten ska lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

OVK-intyg i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och när nästa besiktning måste göras. Av intyget bör framgå vilka ventilationssystem som har kontrollerats och om kontrollen föranlett anmärkningar. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden, exempelvis i huvudentrén eller respektive trapphus.

När ska fel och brister i ventilationen åtgärdas

I bygglagstiftningen ställs det krav på att byggnader ska underhållas så att deras tekniska egenskaper i huvudsak bevaras och det ställs även krav på att anordningar, exempelvis ventilationssystem, ska hållas i sådant skick att de alltid fyller sitt ändamål.

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i bygglagstiftningen, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda. Detta gäller oavsett om bristerna påtalas i samband med OVK eller om de uppmärksammas på annat sätt mellan besiktningstillfällena.

Tillsynen över OVK

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd. Nämnden ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäller OVK. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar, och det är dit man ska vända sig med frågor i enskilda ärenden. Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så behövs.

Om bestämmelserna inte följs får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att utföra OVK. Detta görs genom ett åtgärdsföreläggande.

Visar det sig vid en funktionskontroll att ventilationssystemet har brister eller att övriga krav inte uppfylls får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att rätta till dessa. Detta görs genom ett åtgärdsföreläggande eller ett rättelseföreläggande.

Byggnadsnämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Som framgår ovan ska funktionskontrollanten sända ett exemplar av besiktningsprotokollet från funktionskontrollen till byggnadsnämnden. Det finns däremot inte en motsvarande skyldighet för byggnadens ägare. Byggnadsnämnden har därmed inte rätt att genom åtgärdsföreläggande förelägga en ägare att lämna in godkända besiktningsprotokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem. Nämnden kan dock med stöd av ett åtgärdsföreläggande kräva att OVK utförs. Byggnadens ägare kan sedan se till att protokollet skickas in till byggnadsnämnden för att bevisa att föreläggandet har följts.(MÖD 2015-07-20, mål nr P 1666-15), (MÖD 2015-12-01, mål nr P 5374-15).

I plan- och bygglagstiftningen och i miljöbalken finns dock inte något krav på att OVK-protokollen ska godkännas av byggnadsnämnden. Det är inte heller en byggnadsnämnds uppgift att ta ställning i eventuella civilrättsliga tvister mellan enskilda. (MÖD 2015-06-15, mål nr P 1373-15)

Här kan du läsa mer om åtgärdsföreläggande

Här kan du läsa mer om rättelseföreläggande

Här kan du läsa mer om förbud mot användning av byggnadsverk

Om en funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter får byggnadsnämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. Byggnadsnämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten.

Boverket och länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnden genom råd och stöd i nämndens tillsynsarbete.

Bestämmelserna om OVK syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat. Detta är av intresse för samtliga boende och övriga brukare av byggnader. Resultatet av en ventilationskontroll kan dessutom ha betydelse vid en eventuell prövning av inomhusklimatet enligt miljöbalken. Boende i en byggnad anses därför ha ett sådant av rättsordningen erkänt intresse som medför att en byggnadsnämnds beslut att inte vidta ytterligare tillsynsåtgärder mot fastighetsägaren kan anses angå dem. De anses därför ha rätt att överklaga ett beslut av en byggnadsnämnd att inte ingripa efter en anmälan om bristfälligt utförd OVK. (MÖD 2015-07-02, mål nr P 3231-15)

Veta mer

FARO-S: Funkis handbok om självdragsventilation (2005).

Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer:
SS EN 16211:2015

Självdragsventilation: Handbok Boverket (1995).
ISBN 91-7147-166-9.

Ventilation förr och nu: en handbok och regelsamling för
ventilationskontroll. Ulla Orestål (2007).
ISBN 978-91-7333-236-1.

Äldre bestämmelser för OVK – Utdrag ur äldre regler för ventilation som funktionskontrollanter måste känna till finns som pdf-filer. Filerna innehåller relevanta utdrag av äldre bestämmelser som kan vara aktuella vid återkommande OVK-besiktningar.

PDF-filerna finns tillgängliga på Boverkets webbplats

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej