Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regional utvecklingsplanering

Granskad:

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska insatser ske på regional nivå för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Förordningen om regionalt tillväxtarbete anger att regionalt tillväxtarbete ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Regional utvecklingsstrategi

I alla län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 

Under senare år har intresset bland såväl regionala som kommunala företrädare att ta in ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet ökat. På så sätt får strategin en tydligare koppling till fysiska planeringsfrågor.

Ansvaret för regionalt tillväxtarbete

Utvecklingen inom det regionala tillväxtarbetet har gått från ett regionalt statligt ansvar, där staten genom länsstyrelsen haft ett huvudansvar för de regionala utvecklingsfrågorna via en modell där kommuner i samverkan åtagit sig ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken till dagens system där alla regionerna har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. I lagen om regionalt utvecklingsansvar tydliggörs bland annat hur det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas och vem som har ansvaret, samt vad som ingår i det regionala tillväxtarbetet.

Det är regionerna i respektive län som har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier, RUS. Regionerna i Stockholm och Skåne berörs dessutom av plan- och bygglagens sjunde kapitel som anger att de ska ta fram en regionplan.

3 §
  Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag (2019:944) .

Det regionala tillväxtarbetets innebörd

Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

6 §
  Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som regionerna och Gotlands kommun har.
Förordning (2019:1121).

Regionen, som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, ska

  1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin,
  2. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regionen.

5 §
  En region ska
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
   2. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt,
   3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
   4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lag (2022:1090) .

RUS ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län. Det ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Strategin kan omfatta flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, miljö och delaktighet. Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till andra program och strategier på lokal och regional nivå. 

Processen med att ta fram en RUS fyller en viktig funktion som forum för att aktualisera och lyfta regionala frågeställningar.

Enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ska det regionala tillväxtarbetet samordnas med bland annat kommunernas översiktsplanering, länsplaner för regional transportinfrastruktur och arbetet med energiomställningen.

Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande. Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.

8 §
  Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för program för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Om flera län utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det som sägs om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som omfattas av strategin. Förordning (2022:1384).

16 §
  Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet. I detta arbete ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ tas till vara om den har betydelse för länet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Förordning (2022:1384).

Samverkan mellan region, länsstyrelse och kommun

I lagen om regionalt utvecklingsansvar anges att strategin ska utarbetas i samverkan med både länets kommuner och länsstyrelsen samt andra berörda statliga myndigheter. 

8 §
  En region ska samverka med
   1. länets kommuner, och
   2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2019:944) .

Andra lämpliga samverkansparter är kommunalförbund, näringslivsorganisationer och berörda föreningar. En regional utvecklingsstrategi ska fungera vägledande för kommuner, företag, myndigheter och organisationer samtidigt som det i bestämmelserna om översiktsplanering i plan- och bygglagen finns krav på att det ska framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta regionala mål. 

Länsstyrelserna ska lämna regionen det stöd den behöver för regional utvecklingsplanering och regional infrastrukturplanering.

10 §
  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional eller mellankommunal synpunkt.

Både länsstyrelse och region ska också få möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen utifrån ett regionalt perspektiv. Detta gäller både planeringsförutsättningar och framtida behov och utvecklingstendenser i fråga om bland annat befolkningsstruktur och näringslivsutveckling. (jfr prop.2017/18:266 sid. 18)

En ny regional planering, prop. 2017/18:266 (på Sveriges riksdags webbplats)

1 §
  Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866) .

Rumsliga perspektiv i utvecklingsplaneringen

En rumslig utvecklingsplanering underlättar för kommunala planerare att tillgodogöra sig och omsätta innehållet i RUS vid utarbetandet av kommunens översiktsplan. Genom att utarbeta en gemensam bild, ett rumsligt regionalt perspektiv, kan samordningen mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala fysiska planeringen förenklas och förstärkas. Ett regionalt rumsligt perspektiv kan utgöras av en strukturbild som visar regionala prioriteringar geografiskt.

En gemensam strukturbild kan underlätta förståelsen för vad som ska uppnås och hur det ska göras, det vill säga utveckla en gemensam strategi för arbetet. Arbetet med strukturbilder är klargörande och överskådligt och kan utgöra en viktig del i arbetet med att tillhandahålla en omvärldsanalys samt att kommunicera kunskapsunderlag, målbilder och visioner för regionens utveckling. Strukturbilder blir ett medel för att påvisa väsentliga strukturella förhållanden och samband samt för att konkret kunna förmedla regionala målbilder och perspektiv med utgångspunkt från geografiska förutsättningar. Det gör dem användbara för den kommunala översiktliga planeringen. På så sätt kan de, förutom att utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag, tydligare belysa mellankommunala och mellanregionala relationer samt bidra till att stärka dialogen mellan de regionalt tillväxtansvariga och kommunerna på ett sätt som är anpassat till aktörernas intresse av och förutsättningar för medverkan. Det kan vara av stor vikt att även beakta funktionella samband med grannregioner och grannlän när det påbörjas ett arbete med olika regionala rumsliga planeringsunderlag.

Läs mer om sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering i Rapport 2014:15,  i ”Relaterad information”

Länsstyrelsen har ett ansvar för statliga myndigheters insatser för hållbar regional utveckling. Länsstyrelsen samordnar statens intressen, förmedlar planeringsunderlag och tar fram regionala planeringsunderlag av betydelse för hushållningen med naturresurser med mera. Det gör att samspelet med länsstyrelsen är angeläget i den rumsliga planeringen.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen