På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regional utvecklingsplanering

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska insatser ske på regional nivå för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Förordningen om regionalt tillväxtarbete anger att regionalt tillväxtarbete ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Kommunala översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjning ska särskilt beaktas vid planering på regional nivå. Under senare år har intresset bland såväl regionala som kommunala företrädare att ta in ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet ökat.

Ansvaret för regionalt tillväxtarbete

Utvecklingen inom det regionala tillväxtarbetet har gått från ett regionalt statligt ansvar, där staten genom länsstyrelsen haft ett huvudansvar för de regionala utvecklingsfrågorna via en modell där kommuner i samverkan åtagit sig ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken till dagens system där regionerna har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. I lagen om regionalt utvecklingsansvar tydliggörs bl.a. hur det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas och vem som har ansvaret, samt vad som ingår i det regionala tillväxtarbetet.

Sedan 1/1 2019 hanteras det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på samma sätt inom Sveriges 21 län. Det är regionerna i respektive län som har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. Regionerna i Stockholm och Skåne berörs dessutom av plan- och bygglagens sjunde kapitel som anger att de ska ta fram en regionplan.

Det regionala tillväxtarbetets innebörd

Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Regionen, som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, ska

  1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin,
  2. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regionen.

Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande. Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.

Översiktsplan

I lagen om regionalt utvecklingsansvar anges att regionen ska samverka med både länets kommuner och länsstyrelsen samt andra berörda statliga myndigheter. Samtidigt finns det i bestämmelserna om översiktsplanering i plan- och bygglagen krav på att det ska framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta regionala mål.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej