På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regional utvecklingsplanering

Granskad: 

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska insatser ske på regional nivå för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Förordningen om regionalt tillväxtarbete anger att regionalt tillväxtarbete ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Kommunala översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjning ska särskilt beaktas vid planering på regional nivå. Under senare år har intresset bland såväl regionala som kommunala företrädare att ta in ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet ökat.

Ansvaret för regionalt tillväxtarbete

Utvecklingen inom det regionala tillväxtarbetet har gått från ett regionalt statligt ansvar, där staten genom länsstyrelsen haft ett huvudansvar för de regionala utvecklingsfrågorna via en modell där kommuner i samverkan åtagit sig ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken till dagens system där regionerna har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. I lagen om regionalt utvecklingsansvar tydliggörs bl.a. hur det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas och vem som har ansvaret, samt vad som ingår i det regionala tillväxtarbetet.

Sedan 1/1 2019 hanteras det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på samma sätt inom Sveriges 21 län. Det är regionerna i respektive län som har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. Regionerna i Stockholm och Skåne berörs dessutom av plan- och bygglagens sjunde kapitel som anger att de ska ta fram en regionplan.

3 §
  Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag (2019:944) .

Det regionala tillväxtarbetets innebörd

Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

5 §
  De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i dessa län.

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen anges vilka uppgifter på området regionalt tillväxtarbete som samverkansorganen har i de län där sådana har inrättats.

I övriga län ska länsstyrelsen ansvara för det regionala tillväxtarbetet. Förordning (2010:1759).

Regionen, som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, ska

  1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin,
  2. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regionen.

5 §
  En region ska
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
   2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
   3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lag (2019:944) .

Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande. Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.

9 §
  I det regionala utvecklingsprogrammet ska mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet anges. Programmet ska innehålla en plan för uppföljning och utvärdering.

12 §
  Den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska löpande följa upp det regionala utvecklingsprogrammet och se till att det utvärderas på ett ändamålsenligt sätt.

Översiktsplan

I lagen om regionalt utvecklingsansvar anges att regionen ska samverka med både länets kommuner och länsstyrelsen samt andra berörda statliga myndigheter. Samtidigt finns det i bestämmelserna om översiktsplanering i plan- och bygglagen krav på att det ska framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta regionala mål.

8 §
  En region ska samverka med
   1. länets kommuner, och
   2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2019:944) .

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

8 §
  När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skä-
len för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget. Lag (2020:76) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen