På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skjutbanor

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra skjutbanor.

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra en skjutbana krävs bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Skjutbanor som är avsedda för totalförsvaret och av hemlig natur kräver inte bygglov.

Oavsett om en skjutbana kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en skjutbana

Det finns ingen definition av skjutbana i plan- och bygglagstiftningen. Skjutbana är heller inte definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en skjutbana ett område för tränings- eller tävlingsskytte mot måltavlor. (Nationalencyklopedin, skjutbana. Hämtad 2017-11-28)

En skjutbana kan användas för sportskytte eller jaktskytte. Den kan även vara en övningsplats för militär eller polis. Det finns olika typer skjutbanor. Det finns skjutbanor avsedda för fältskytte och för korthållsbanor. Enligt NE är fältskytte individuell skjutning mot målfigurer på okända avstånd från ett antal skjutstationer i terrängen med gevär, kulspruta eller pistol. Korthållsskjutning är enligt NE skjutning med eldhandvapen på korta avstånd, 10-30 meter, för att öva riktning, avfyrning och eldexercis. (Nationalencyklopedin, lång, korthållsskjutning. Hämtad 2017-11-28 och Nationalencyklopedin, fältskytte. Hämtad 2017-11-28)

Det förekommer ofta att det finns byggnader eller andra anläggningar i anslutning till en skjutbana. Det kan exempelvis vara klubbstuga, förråd, väderskydd, skyddsvall eller plank.

När krävs bygglov för skjutbanor

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra skjutbanor. En väsentlig ändring av en skjutbana kan exempelvis vara att utöka skjutbanans område. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Vid bedömning om en skjutbana kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig skjutbana. Exempel på faktorer som kan påverka är om det är en publik verksamhet eller hur ofta verksamheten pågår.

Anläggningens storlek

En anledning till att skjutbanor är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en skjutbana ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte.(jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser skjutbanan har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan skjutbanan har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Åtgärder för totalförsvaret

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra skjutbanor som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga kräver inte bygglov. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Ändrad lovplikt för skjutbanor

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra skjutbanor.

Krävs rivningslov för skjutbana

För att ta bort en skjutbana krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på skjutbanan kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en skjutbana kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en skjutbana kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej