Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster

Granskad:

Kust- och havsmiljöer bidrar med ekosystemtjänster som är helt centrala för många av de intressen som förekommer i kust- och havsområdena. Några exempel är livsmedel som fisk, livsmiljöer för växter och djur, eller vattenrening av bland annat gödningsämnen och miljögifter. Ekosystemtjänster kan också vara platser för människors naturupplevelser och rekreation.

Att tänka på i översiktsplaneringen

  • Vid översiktsplanering är det viktigt att inledningsvis kartlägga områden med till exempel naturtyper eller biotoper som förknippas med värdefulla ekosystemtjänster. Genom att analysera vilka ekosystemtjänster vi får från havet blir vikten av att upprätthålla dem tydligare.
  • Hur påverkas enskilda ekosystem och samband av ekosystem av planerade åtgärder?
  • Hur kan man dra nytta av befintliga ekosystemtjänster i planeringen?
  • Hur kan man i den fysiska planeringen skapa förutsättningar för att utveckla befintliga ekosystemtjänster eller skapa nya?

Vad är ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster beskriver ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det representerar ett försök att beskriva ekosystemen ur människans perspektiv och tydliggör vårt beroende av naturen. Ekosystemtjänster delas ofta in i de fyra kategorierna stödjande, reglerande, försörjande och kulturella.

  • Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, till exempel fotosyntes och biokemiska kretslopp.
  • Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer, till exempel klimat, översvämningar och avfallsnedbrytning.
  • Försörjande ekosystemtjänster är de livsnödvändiga resurser som naturen tillhandahåller, till exempel syre, rent vatten och råvaror.
  • Kulturella ekosystemtjänster omfattar andliga och upplevelsemässiga värden som bidrar till vårt välbefinnande, till exempel skönhet, inspiration och rekreation.

Biologisk mångfald är en nödvändig förutsättning för att ekosystemen ska ha kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Många olika ekosystem och naturtyper, olika arter och stor genetisk variation inom arterna behövs för att ekosystemen ska vara livskraftiga och ha förmåga till anpassning och vidareutveckling trots störningar så kallad resiliens.

Det är tydligt att naturens ekosystemtjänster är grundläggande för människans välfärd och välbefinnande, och att det i samhällsutvecklingen behövs större fokus på betydelsen och värdet av olika ekosystemtjänster. Vissa ekosystemtjänster är mer synliga än andra, som råvaror vi använder till material och mat. Andra är indirekta och svårare att värdera. Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla metoder för att uttrycka värdet av ekosystemtjänster, som stöd för att kunna synliggöra och tydliggöra värdet av ekosystemtjänster i avvägningar mellan olika intressen.

Boverket har tagit fram en vägledning om hur man kan jobba med ekosystemtjänster i den fysiska planeringen.
Du kan ta del av Boverkets vägledning om ekosystemtjänster här

Symphony och MARBIPP – två planeringsunderlag för ekosystemtjänster i havet

Symphony - ekosystemkomponenter, känslighet och miljöbelastning

Inom havsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett omfattande planeringsunderlag genom bedömningsmetoden Symphony, som stöd för att arbeta med ekosystemansats. Underlaget är framtaget till stöd för den statliga havsplaneringen, men kan även vara användbart vid kommunal översiktsplanering.

Planeringsunderlaget har en rumslig upplösning på 250×250 meter och kan därmed ge en översiktlig bild av rådande förhållanden. Med hjälp av Symphony har den kumulativa miljöpåverkan beräknats, ett mått på människans sammanlagda påverkan på den marina miljön. Även de tre huvudkomponenterna som använts för beräkningen kan vara intressanta för kommunal översiktsplanering: kartor över mänskligt orsakade belastningar, kartor över ekosystemkomponenter, samt en känslighetsmatris som anger hur känsliga de olika ekosystemkomponenterna är för olika typer av belastningar.

De framtagna kartorna över belastningar anger intensiteten av olika faktorer som kan påverka havsmiljön negativt, till exempel sjöfart, fiskodling eller fritidsbåtar. Kartorna över ekosystemkomponenter anger ett värde för hur viktigt området är för varje utvald del av det marina ekosystemet, till exempel förekomst av musselrev, område för fisklek, eller särskilda arter som torsk eller tumlare. För större havsområden finns även övergripande slutsatser om effekterna av förändrat klimat med scenario för år 2050.

Det är viktigt att vara försiktig vid tolkning av de framtagna kartorna. Beroende på variationer i underlagsdata är resultaten från vissa geografiska områden mer osäkra än andra. För Symphonys "Gröna karta" (sammanvägt värde på ekosystemkomponenter) finns en osäkerhetskarta som stöd vid tolkningen. Gränser och siffror i kartresultaten ska inte tolkas bokstavligt utan ses som indikatorer och storleksordningar.

För att bedöma kartunderlagens relevans för det kustområde som berör respektive kommun behövs stöd av kompetens inom marina ekosystem och kunskap om lokala förhållanden. Se faktarutan "Planeringsunderlag" för länk till resultatrapport och geodata för Symphony. Här hittar du även en länk till Havs och vattenmyndighetens webbplats där du kan läsa mer om Symphony.

MARBIPP - planeringsstöd för att främja biologisk mångfald

Ett användbart kunskapsunderlag för att ge stöd i arbetet med att främja biologisk mångfald har utvecklats inom projektet MARBIPP (marine biodiversity, patterns and processes). Projektet genomfördes i samarbete med användare vid statliga verk, länsstyrelser och kommuner, och finansierades av Naturvårdsverket. Vägledningen behandlar fem marina biotoper med stor betydelse för biologisk mångfald: sjögräsängar, tångbälten, musselbottnar, grunda mjukbottnar och kallvattenskoraller. För varje biotop ges en översikt av hur olika mänskliga aktiviteter kan påverka biotopen, dess känslighet och förslag på hur man kan undvika eller minska påverkan.

Förhållandena utmed landets kuster varierar mycket. Vid bedömning av till exempel biotopernas känslighet är det viktigt att ta hänsyn till de specifika förhållanden som råder på aktuell plats. För att göra välgrundade bedömningar behövs stöd av kompetens inom marina ekosystem. Se faktarutan "Planeringsunderlag" för länk till kunskapssammanställningen MARBIPP.

Veta mer?

Här hittar du exempel på planeringsunderlag som berör ekosystemtjänster. Länkarna nedan går till andra webbplatser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen