Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod

Granskad:

Människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger. I den byggda miljön renar naturen luft, tar hand om dagvatten, ger hälsa och rekreation. Den ger oss ekosystemtjänster som skapar hälsosammare och bättre klimatanpassade städer och tätorter. Denna vägledning handlar om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

PBL skapar förutsättningar för ekosystemtjänster

Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Plan- och bygglagen (PBL) är den lagstiftning som reglerar planläggning av mark och vatten och byggande. Genom tillämpning av PBL kan därför goda förutsättningar för ekosystemtjänster skapas. När kommunen avväger mellan olika intressen i planeringen behöver de aktuella ekosystemtjänsterna vara kända. Det är också möjligt att skapa nya ekosystemtjänster när vi bygger och förvaltar, framförallt i områden där det råder brist på ekosystemtjänster.

Globala och nationella mål om ekosystemtjänster i den byggda miljön

Det finns flera internationella och nationella mål som lyfter vikten av ekosystemtjänster i den byggda miljön och i planering, byggande och förvaltning. Ett centralt mål för vägledningen är: 

Senast 2025 ska en majoritet av kommunerna ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

 Etappmål inom Strategi för Levande städer

Målgrupper för vägledningen

Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Det kan vara inom översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, marklov och förhandsbesked. Det kan vara byggande - såväl nybyggnad som ändring av byggnad, eller anläggning av utemiljö. Det kan vara förvaltning av fastigheter på kvartersmark eller allmän plats.

Nyttan med natur och grönska

Samhället står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna, urbaniseringen och bostadsbristen samt förlusten av biologisk mångfald gör att det finns ett stort behov av att ställa om vårt samhälle. Vi behöver bygga tätt och funktionsblandat för att bättre hushålla med mark och vatten samt minska behovet av transporter. Därigenom minskas påverkan på klimatet. Men vi behöver också bygga om för att anpassa oss till ett klimat som redan är i förändring. Vi måste göra plats för ökade vattenmängder och för att klara värmeböljor. Psykisk och fysisk ohälsa är ett växande problem och den byggda miljön behöver därför främja hälsa och välbefinnande.

Parker, grönområden och natur kan hjälpa oss att hantera flera av dessa utmaningar. Stadens ekosystem är en resurs för att ta hand om dagvatten, sänka temperaturer, rena luft och vatten samt minska buller. Grönska och natur ger möjlighet till vila och återhämtning och är viktiga för lek och rekreation. Samtidigt är staden en viktig livsmiljö för djur och växter som inte längre får plats i jordbruks- eller skogsbrukslandskapet. Här finns gamla träd, sparad naturmark och störd mark med öppen jord, så kallad ruderatmark, där flera arter kan hitta ett hem.

Synliggör naturens nyttor och värden med ekosystemtjänster

Naturens tjänster tar vi ofta för givna och vi räknar inte med deras värde förrän de är borta. Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra värdet på de tjänster som naturen ger oss.

Ett exempel på ekosystemtjänsten vattenrening är skogsområdet Catskill Mountains, ett skogsområde 16 mil nordväst om New York. Skogen har länge försett staden med rent dricksvatten, men skogsavverkning och bebyggelse har gradvis förorenat vattnet. I mitten av 1990-talet stod man därför inför ett val: att bygga ett vattenreningsverk för 9 miljarder dollar eller att restaurera och skydda Catskill Mountains. Man valde det senare alternativet, vilket gav en slutnota på 2 miljarder dollar. Genom att låta naturen själv rena dricksvattnet gjorde man alltså en stor ekonomisk besparing, samtidigt som man tryggade de biologiska och kulturella värden som området i dag hyser.

Ekosystemtjänster är ett kapital som vi behöver förvalta och investera i. De utgör också en resurs för att möta framtida förändringar och behov.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen