Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad – ett ramverk för gemensamt agerande

Granskad:

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad är en ändring av kommunens översiktsplan genom tillägg. Programmet redovisar hur kommunen ser på stadsbyggande och arkitektur och hur detta kopplar till hållbarhet. Syftet med programmet är att höja den arkitektoniska kvaliteten i Linköpings innerstad och ge vägledning för hur offentliga och privata aktörer kan arbeta med frågan.

Ett pedagogiskt ramverk

Fakta om Linköping

Antal kommuninvånare: 163 051 ( År 2019).

Namn på strategin: Arkitekturprogram för Linköping innerstad.

Typ av dokument: Arkitekturprogram framtaget genom en ändring av översiktsplanen genom tillägg. Antagen av kommunfullmäktige.

Geografisk avgränsning: Innerstaden och den ”utvidgade” innerstaden.

Varför intressant: Ett ramverk för gemensamt agerande. Arkitekturprogram för Linköpings innerstad utgör ett konkret och pedagogiskt ramverk som ska fungera som stöd för olika aktörer som arbetar med stadsbyggnad och arkitektur. Det utvecklar på ett bra sätt översiktsplanens strategier. Programmets principer och strategier är tydliga med pedagogiska beskrivningar och resonemang som gör dem lätta att tillämpa och förstå. Resonemangen tar sin utgångspunkt i Linköpings värden, karaktärsdrag och identitet i dag. Programmet beskriver hur dokumentet och dess innehåll ska stödja och tillämpas i de kommunala processerna och vilket ansvar olika aktörer har kopplat till olika sektorer. Kommunen redovisar också berörda riksintressen och hur kommunen avser att tillgodose dessa.

Arkitekturprogram som tar plats

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad ska säkerställa att Linköping växer hållbart och med kvalitet. Linköping är inne i en expansiv fas, något som både är en politisk målsättning och realitet. Den planerade Ostlänken mellan Linköping och Stockholm kan komma att innebära fortsatt expansion och tillväxt under lång tid.

Målet är en intressant och berörande stadsbebyggelse med arkitektur och landskapsarkitektur av kvalitet. Visionen ”Mer och bättre innerstad” står i fokus. Syftet med programmet är att höja kvaliteten på det som byggs som helhet, understödja långsiktig hållbarhet, stimulera till diskussion, definiera viktiga begrepp där samsyn behövs och effektivisera kommunens processer i frågan om arkitektur och arkitektonisk kvalitet.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2010. Arkitekturprogrammet antogs av kommunfullmäktige i december 2017. Utifrån stadens tre byggstenar – det kontinuerliga gatunätet, byggnader och stadens offentliga rum, som behandlas strategiskt i översiktsplanen och Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, fördjupar och utvecklas respektive byggsten i relation till helhelheten i arkitekturprogrammet. Arkitekturprogrammet kompletterar Trafikplan för Linköping samt Linköpings mötesplatser.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad. Illustration: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun

Den geografiska avgränsningen för arkitekturprogrammet är Linköpings innerstad. Denna avgränsning är, liksom i Utvecklingsplan för Linköping innerstad, flytande och omfattar förutom den befintliga innerstaden även det område som efter analys bedömts kunna omvandlas till en stadsmiljö om det skulle behövas.

I möjligaste mån ska arkitekturprogrammet ersätta gestaltningsprogram för detaljplaner och identifiera vilka aspekter på den arkitektoniska kvaliteten som är möjlig att styra i de planeringsdokument och avtal som kommunen förfogar över. Programmet är ett ramverk som förtydligar vilket handlingsutrymme och ansvar olika aktörer har.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen