Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för byte av takpannor

Granskad:

Målet rör bygglov för ändring av fasad och byte av takpannor på enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning till dels om bygglov krävs, dels om åtgärderna uppfyller vissa krav i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Domstolen fann, liksom kommunen, att ändringarna inte skulle tillåtas.

Sökande önskade byta takpannornas färg och måla om fasader

Sökta åtgärder gällde byte från svarta till röda takpannor på ett enbostadshus och måla fasaderna på bostadshuset och garaget vita. Bostadshusets fasadtegel var gult och fasaden i övrigt var mörkbrun träpanel. Garaget hade mörkbrun fasad.

Åtgärderna ändrade karaktären

Aktuellt bostadshus ingick i en grupp med standardiserade bostadshus för en familj per hus från 1960-/70-talet med fasader av gult tegel och svart/mörkbrun träpanel samt svarta tegelpannor. MÖD konstaterade att husen i närheten hade ett enhetligt och tidstypiskt utseende. Vidare bedömde MÖD att sökta åtgärder väsentligt skulle ändra byggnaderna och områdets karaktär. Vilket gör att de ansågs kräva bygglov, se 9 kap. 5 § PBL.

Bygglov vägrades

För att bygglov ska kunna ges krävs bland annat att åtgärden är lämplig med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, se 9 kap. 30 § och 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. Domstolen konstaterade att åtgärderna skulle innebära stora förändringar i ett enhetligt område. Åtgärderna bedömdes därför vara olämpliga med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan. Nämndens beslut om att avslå ansökan stod därför fast.  

Du hittar Mark- och miljööverdomstolens dom 7 mars 2017 målnummer P 9288-16 i "Relaterad information”.

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länkarna i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen