Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risk för störning

Granskad:

I bedömningen av risk för olägenhet i form av bullerstörning är ljudnivå och avståndet mellan idrottsplats och bostadsbyggnader viktigt, men det finns fler faktorer som kan ha betydelse. Exempel på sådana faktorer är avstånd, tider, nyttjandegrad, intensitet, särskilt störande ljud, publiktillströmning samt annan bullerexponering från exempelvis tillhörande parkeringsplatser.

Faktorer som påverkar störningsrisken

Faktorer som kan påverka den samlade bedömningen av störningsrisk och eventuell olägenhet, kan exempelvis vara:

  • Avstånd mellan anläggning och bostäder.
  • Tider som anläggningens utnyttjas och användning över dygnet.
  • Anläggningens nyttjandegrad.
  • Intensitet vid användning.
  • Särskilt störande ljud som impulsljud och lågfrekvent ljud.
  • Publiktillströmning.
  • Annan bullerexponering från exempelvis tillhörande parkerings­platser.

Typ av verksamhet

Övriga omständigheter som kan beaktas är vilken typ av verksamhet det är fråga om och vad som alstrar ljudet. Barn som utövar bollspel eller vuxna, olika typer av idrottsutövning, högtalaranläggningar och förekomst av publik är exempel på faktorer som alla orsakar olika slags ljud. Vid bollspel är t.ex. ofta ljud från visselpipa särskilt framträdande. Det kan också finnas anledning att beakta drift och underhåll av idrottsplatsen, liksom tiderna för detta. Underhåll kan omfatta gräsklippning, fläktar och ventilationsanläggningar på byggnadsverk, snökanoner eller kylaggregat för utövande av vintersporter.

Verksamhetens omfattning och tider

Verksamhetens omfattning och tider har stor betydelse för risken för bullerstörning. Finns det t.ex. förutsättningar att bedriva idrott hela året eller är det enbart säsongsrelaterat? Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar som verksamheten pågår är viktiga parametrar. Generellt gäller att störningskänsligheten är större kvällstid och helger och givetvis även nattetid efter kl. 22.00, om det skulle förekomma. Om det förekommer bakgrundsljud från t.ex. trafik på angränsande vägnät kan det delvis maskera bullret från verksamheten på idrottsplatsen.

Annan påverkan som kan störa

Även ljus från strålkastare, eller transporter till och från aktuell verksamhet, parkeringsytor med mera kan ha betydelse ur ett olägenhetsperspektiv. Ytterligare en aspekt består av eventuell planering för kompletterande upplåtelse av idrottsplats för andra syften som tillfälliga nöjesfält, marknader, tivoli, konserter, utställningar och mässor eller säsongsparkering.

Ovanstående uppräkning visar att en bedömning av buller från idrottsutövning alltid behöver väga in fler faktorer än uppmätt eller beräknad ljudnivå uttryckt i decibel. Den stora variationen i ljudalstring innebär svårigheter vid mätningar.

Beräkning och mätning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen