På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Djurparker

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra djurparker.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en djurpark kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Oavsett om en djurpark kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en djurpark

Det finns ingen definition av djurpark i plan- och bygglagstiftningen. Djurpark är inte heller definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en djurpark en anläggning där vilda djur hålls i fångenskap för allmän visning, avel, undervisning och vetenskapliga ändamål. Djurpark kan även gå under benämningen zoologisk trädgård eller zoo. Mer specifika anläggningar kan förekomma under benämningarna safaripark, fågelpark, delfinarium, terrarium, akvarium och tropikhus. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, djurpark. Hämtad 2017-11-21)

En djurpark är i dagligt tal ett område där besökare kan titta på djur. Djuren kan vara både vilda och tama och hålls ofta i burar eller inhägnader. Det förekommer ofta att det finns byggnader eller andra anläggningar på en djurpark. Det kan exempelvis vara djurstallar, restauranger, biljettkurer, förråd, parkeringsplatser eller plank.

När krävs bygglov för djurparker

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en djurpark. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Vid bedömningen om en djurpark kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig djurpark. Exempel på faktorer som kan påverka är antal djur och hur många besökare som förväntas.

Anläggningens storlek

En anledning till att djurparker är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en djurpark ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser en djurpark har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan djurparken har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Även om en djurpark inte kräver bygglov kan andra åtgärder i anslutning till djurparken kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller ett plank som uppförs i anslutning till en djurpark. Om marknivån ändras kan marklov krävas även om djurparken inte kräver bygglov.

Ändrad lovplikt för en djurpark

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en djurpark.

Krävs rivningslov för djurparker

För att ta bort en djurpark krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på djurparken kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en djurpark kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en djurpark kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för offentlig förevisning av djur eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej