Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Din hälsa kan påverkas av dålig luftkvalitet

Granskad:

Luft är ett viktigt livsmedel som du konsumerar mycket av varje dag. Eftersom vi tillbringar mycket tid inomhus blir det också viktigt att luften inomhus inte innehåller föroreningar vi kan bli sjuka av. Här kan du läsa mer om hur dålig luftkvalitet kan påverka hälsan.

Inomhusluftens kvalitet

För att hantera luftföroreningar inomhus används ventilationssystem. Det är viktigt att dessa system utformas och hanteras korrekt annars kan de istället bidra till en sämre inomhusmiljö. I många fall bidrar vi mycket själva till mängden föroreningar i vår luftmiljö inomhus. Några faktorer som påverkar inomhusluften är:

Vi är inomhus större delen av vår tid. Illustration: Sofia Viklund/Boverket
  • felaktigt inställd ventilation
  • fukt och mikroorganismer
  • allergen
  • kvalster
  • tobaksrök
  • radon
  • vilka material vi använder inomhus,
  • hur vi städar,
  • om du eldar eller tänder ljus,
  • om du använder parfym eller rumsdofter, med flera.

Läs mer om hur drift och materialval påverkar inomhusluftens kvalitet, samt även Folkhälsomyndighetens vägledning om luftkvalitet. Länkar finns i ”Relaterad information”.

Utomhusluftens kvalitet

Inomhusluftens kvalitet påverkas av utomhusluftens kvalitet. Om byggnader placeras där det är dålig utomhusluft behöver ventilationssystemet anpassas till det. Det innebär ibland begränsningar i vilken typ av användning som går att ha en byggnad om inte ventilationssystemet klarar av att minska föroreningar tillräckligt mycket. Utomhusluftens kvalitet spåras idag av Naturvårdsverket.

Läs mer om Naturvårdsverkets arbete med utomhusluft. Länk finns i ”Relaterad information”.

Så påverkas hälsan av dålig luftkvalitet

Vissa hälsoeffekter som uppstår på grund av dålig luftkvalitet sker snabbt och är övergående eftersom de endast existerar medan belastningen pågår. Ett exempel på detta är huvudvärk på grund av dåliga luftflöden. Andra hälsoeffekter kan innebära förhöjd känslighet och kroniska problem som kan kvarstå över tid, exempelvis olika allergier och luftrörssjukdomar.

Barn är känsligare än vuxna

I miljöhälsoenkäten 2019 rapporterades att astma hos barn ökat över tid. Personer kan vara olika känsliga för olika föroreningar och barn är i regel känsligare än vuxna. Allergener från djur och pollen från växter är exempel på två föroreningar där känsligheten kan variera stort på individnivå.

Läs mer om luftkvalitetens hälsoeffekter hos Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Länkar finns i ”Relaterad information”.

Barn är känsligare än vuxna. Foto: Johnér Bildbyrå

Problem med inomhustemperatur och buller

Felaktiga ventilationsinställningar kan påverka temperaturen inomhus. Låga luftflöden kan medföra att det blir för varmt inomhus, medan för höga luftflöden kan orsaka drag och kallare inomhustemperaturer. För höga och för låga temperaturer kan även ha en direkt påverkan på människors hälsa och välbefinnande inomhus, samtidigt som de kan resultera i att olika byggnads- och inredningsmaterial emitterar mer. Fläktstyrda ventilationssystem kan även ofta ge upphov till buller som kan vara störande.

Läs mer om termisk komfort och buller och hur de påverkar människors hälsa. Länkar finns i ”Relaterad information”.

Kontroll av luftkvalitet inomhus

Eftersom det är svårt att känna av om luften håller bra kvalitet är det bra om luftkvaliteten mäts

Hur mycket du påverkas av luftkvaliteten beror på hur mycket du andas och hur länge du vistas i miljön. Eftersom hälsoeffekter både beror på personlig exponering och personlig känslighet, är det mycket svårt att forska fram tydliga hälsomässiga gränsvärden för olika ämnen i luften. I många fall krävs det också att en förorening sitter fast på en partikel för att den ska kunna tas upp av kroppen. Då beror exponeringen även på partiklars storlek, eftersom små partiklar lättare tar sig ner djupare i lungorna.

Även om det finns svårigheter med att genomföra mätningar för att bevisa en hälsosam inomhusmiljö innebär det inte att mätningar ska undvikas. Utvecklingen kring att spåra inomhusmiljö via mätning går snabbt framåt och ska man styra ett behovsstyrt ventilationssystem måste behovet spåras på något sätt.

Läs mer om indexerade inomhusmiljökontroller. Länk finns i ”Relaterad information”.

Risker i projektering, produktion och förvaltning

Det är viktigt att redan vid planering och projektering analysera byggnadens användningsområde och vilka riskfaktorer som behöver beaktas, för att undvika att det uppstår problem med ventilationen och luftkvaliteten inomhus. Riskerna bör även beaktas under produktion och förvaltning för att undvika problem.

Läs mer om risker i byggnader kopplade till ventilation och luftkvalitet inomhus. Länk finns i ”Relaterad information.”.

Regler om luft

Regler om luft finns bland annat i Boverkets byggregler (BBR 6:2). Dessa regler finns för att människor ska må bra i sina bostäder och i andra byggnader och för att undvika negativ påverkan på hygien och hälsa. Länk till Boverkets byggregler finns i ”Relaterad information”.

Arbetsmiljöverket har föreskrifter om arbetsplatsens utformning, där bland annat krav och råd om inomhusklimat och ventilation finns. Länk finns i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen