Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med fuktdiffusion från mark i krypgrund

Granskad:

Marken under huset är alltid fuktig, vilket kan orsaka fuktskador i kryputrymmet och i golvbjälklaget. Här kan du läsa mer om riskerna med fuktdiffusion från mark i krypgrunden.

Fuktdiffusion från mark

Krypgrund där avdunstning sker från fuktig mark till kryputrymmet. Fukten kan ta sig dels från marken i krypgrunden, dels från marken genom grundmuren. Illustration: Boverket/Altefur Development

En hög luftfuktighet i krypgrunden kan orsaka fuktskador. Marken är normalt sett fuktig vilket gör att kryputrymmet fuktas upp av avdunstning från marken om du inte säkerställer att ångtätheten mellan mark och kryputrymme är tillräcklig.

Drivkraften för avdunstning från marken är störst på vintern, när marken är varm i förhållande till kryputrymmet. På sommaren är marken i stället kallare än luften. Då kan effekten bli omvänd och fukt kan kondensera på marken. Därför måste ett eventuellt avdunstningsskydd också kunna dränera bort vatten.

Markfukten kan även nå kryputrymmet genom kapillärsugning via fundament och grundmur.

Lär dig mer om hur fukt transporteras och beter sig i luft och material i webbutbildningen ”Fukt – Så funkar det”, se länk i ”Relaterad information”.

Konsekvenser för byggnaden

Om kritiska fukttillstånd överskrids kan byggnaden drabbas av exempelvis:

 • mikrobiologisk påväxt på byggnadsmaterial
 • röta som kan leda till försvagningar i trämaterial
 • rostangrepp på metaller.

Konsekvenser för inomhusmiljön

Skador på byggnadsmaterialet kan ge upphov till föroreningar, som i sin tur kan nå och påverka inomhusmiljön via till exempel luftrörelser. Det kan leda till exempelvis:

 • besvärande lukt inomhus
 • försämrad luftkvalitet inomhus.

Läs mer om hur inomhusmiljön kan påverka personers hälsa kopplat till luftkvalitet och mikrobiologiska skador, se länk i ”Relaterad information”.

Att tänka på när du gör en riskanalys

När du gör en riskanalys behöver du värdera dels sannolikheten för att en skada inträffar, dels konsekvensen av skadan. Här nedan presenteras exempel på faktorer som påverkar sannolikhet respektive konsekvens.

Faktorer som påverkar sannolikheten för en skada:

 • ångtäthet mellan mark och kryputrymme
 • fuktskydd mot mark för fundament och grundmurar
 • temperatur i kryputrymme
 • isolering mot mark.

Faktorer som påverkar konsekvensen av en skada:

 • kritiskt fukttillstånd för ingående byggnadsmaterial
 • konstruktionens förmåga att torka ut eventuell markfukt som avdunstar
 • organiskt material på eller i marken.

Läs mer om hur du gör en riskbedömning på webbsidan ”Riskbedömning i byggprocessen”, se länk i ”Relaterad information”.

Det här kan göras för att minska risken

Här får du exempel på möjliga åtgärder som kan minska risken i olika skeden.

När byggnaden projekteras:

 • Utred behov av risksänkande åtgärder som påverkar sannolikheten och konsekvensen.
 • Värdera ångtätheten mot mark och bedöm om den är tillräcklig.
 • Komplettera och riskbedöm handlingar.
 • Bedöm om det behövs extra tekniska åtgärder för att riskerna ska bli acceptabla.
 • Komplettera vid behov handlingar med specifika kontroller för riskfyllda moment.

När byggnaden byggs:

 • Uppdatera riskanalysen med eventuella förändringar sedan projekteringen.
 • Arbetsbered riskfyllda moment vid montage.
 • Värdera behovet av att kontrollera montage.
 • Ta hänsyn till markdiffusionen innan fuktskydd appliceras.
 • Ta hänsyn till risken med stående vatten på fuktskydd som appliceras på marken.

När byggnaden förvaltas:

 • Besiktiga krypgrunden regelbundet och kontrollera luftfuktighet eller fuktkvot i trämaterial. Fuktdiffusion från mark är som störst vintertid, när marken är varmare än kryputrymmet.
 • Utvärdera orsakerna till eventuellt förhöjd fuktnivå.
 • Kontrollera mikrobiologisk påväxt vid konstaterad förhöjd fuktnivå. Tänk på att all påväxt inte syns med blotta ögat.
 • Värdera behovet av förbättrande åtgärder vid konstaterad förhöjd fuktnivå
 • Vid oacceptabel påväxt, bedöm behovet av ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemet.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen