Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

I en strategisk miljöbedömning ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få. Det är den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljöbalken reglerar vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och att innehållet ska anpassas utifrån vad som är en rimlig omfattning och detaljeringsnivå.

Det finns preciserade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Samtidigt förtydligas också att innehållet ska anpassas till det som är rimligt. Det innebär att uppgifterna som ska tas in i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till bland annat planens innehåll och detaljeringsgrad och att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med andra planer eller tillståndsprövningar. Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska göras i samråd med länsstyrelsen.

Du kan läsa mer om avgränsningssamråd här

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 12 §

Miljökonsekvensbeskrivningens obligatoriska innehåll

Nedanstående punkter visar vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer
Alternativ
Olika aspekter av miljöförhållanden
Betydande miljöeffekter
Åtgärder som planeras
Sammanfattning av överväganden, skäl till olika val och eventuella problem
Planerad uppföljning av betydande miljöpåverkan
Icke teknisk sammanfattning

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Med förhållande till andra relevanta planer och program menas att sätta in översiktsplanen i ett bredare sammanhang. Relevanta planer och program kan alltså avse planer eller program på en annan nivå i planprocessen, eller planer och program som gäller andra sektorer men som påverkar planområdet.

Även i PBL anges att det i översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Exempel på sådana mål, planer och program kan vara:

  • Regionala tillväxt- och utvecklingsprogram
  • Länsplaner för transportinfrastruktur
  • Regionala klimat- och energistrategier.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 §

Alternativ

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska motiveras i miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Rimliga alternativ till ställningstaganden i planen ska redovisas. Med alternativ menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen. Beskrivningen av alternativens påverkan på miljön bör inriktas på de väsentliga miljöförhållandena och de geografiska områden som kan komma att påverkas betydligt. Tidsperspektivet för alternativen bör vara detsamma som för översiktsplanen.

Dessa alternativ kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att kommunen ser olika scenarier för befolkningsutveckling. Det kan även gälla olika sätt att lösa bostadsbyggandet, till exempel förtätning av huvudorten, förtätning i kransorter, att bygga längs kollektivtrafiknära stråk eller att ge möjlighet till glesbygden att fortsätta vara livskraftig.

Utifrån principerna för bebyggelseutveckling prövar sedan kommunen olika lokaliseringsalternativ. Det är i översiktsplanen dessa frågor bör prövas. Har en lokaliseringsbedömning inte genomförts i översiktsplanen kan det kommande detaljplanearbetet kompliceras. Har en detaljplan ett tydligt stöd i en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan kan en hänvisning till de överväganden som gjorts i miljöbedömningen av översiktsplanen vara tillräcklig.

I ett rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen var frågan om korrekt alternativhantering i miljökonsekvensbeskrivningen uppe till prövning. I det aktuella fallet ansåg domstolen att alternativen var tillräckligt grundligt utredda i den fördjupade översiktsplanen. Domstolen ansåg därför att miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen kunde godtas trots att det i detaljplanen inte fanns någon alternativhantering. (MÖD 2016-01-20 mål nr P 2134-15)

Olika aspekter av miljöförhållanden

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redovisning av ett antal olika miljöaspekter som planen kan förväntas ge upphov till. Det kan i flera fall vara lämpligt att behandla de här aspekterna i ett sammanhang i miljökonsekvensbeskrivningen under förutsättning att all nödvändig information kommer med. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 64)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Utveckling om planen inte genomförs

Miljökonsekvensbeskrivningen i den strategiska miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Ett alternativ som beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs ska alltid finnas med. Ett sådant alternativ brukar kallas nollalternativ. Alternativet ska spegla hur miljön påverkas av den troliga utvecklingen om det aktuella översiktsplaneförslaget inte genomförs. Det är alltså inte en beskrivning av att allting förblir som i dagsläget.

För att kunna ta fram ett sådant alternativ bör kommunen ta hänsyn till såväl rådande miljöförhållanden (nuläget) som gällande detaljplaner och andra regleringar eller givna tillstånd. Eftersom det är den sannolika utvecklingen som ska beskrivas bör kommunen göra en bedömning av vilka gällande detaljplaner som är sannolika att genomföras och utgå från det när alternativet beskrivs. För att göra bilden fullständig ska också relevanta befintliga miljöproblem och sådana som kan förväntas om planen inte genomförs beskrivas. Det bör vara de väsentliga miljöförhållandena som beskrivs. Det kan också vara rimligt att överväga effekterna av framtida klimatförändringar. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 64)

Det är mot nollalternativet som planförslaget och övriga alternativ ska bedömas, alltså inte mot nuläget. För att göra bilden fullständig beskrivs också relevanta befintliga miljöproblem och sådana som kan förväntas om planen inte genomförs. Beskrivningarna av relevanta aspekter ska för alla alternativ vara tillräckligt omfattade för att göra meningsfulla jämförelser möjliga.

Miljöförhållanden i områden som påverkas betydligt

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla uppgifter om befintliga miljöförhållanden i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt av översiktsplanens förslag kring markanvändning.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Befintliga miljöproblem

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om befintliga miljöproblem som är relevanta för planen. Särskilt ska miljöproblem som rör ett område som är skyddat enligt sjunde kapitlet miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för miljön tas upp.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Befintliga miljöproblem som är relevanta för planen bör förstås som sådana problem som är möjliga att åtgärda genom planen eller som ger konsekvenser för planens ställningstagande.
Områden som är skyddade enligt sjunde kapitlet miljöbalken är bland annat:

  • Nationalparker enligt 7 kap. 2 § miljöbalken
  • Naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken
  • Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken
  • Biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § miljöbalken
  • Strandskydd enligt 7 kap. 13–14 §§ miljöbalken
  • Vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § miljöbalken
  • Natura 2000-områden enligt 7 kap. 27 § miljöbalken

En bedömning av de miljöeffekter som kan uppkomma måste göras utifrån de regler som är tillämpliga. Det innebär bland annat att de miljöeffekter som följer av fysisk påverkan eller utsläpp av förorenande ämnen måste bedömas utifrån de miljökvalitetsnormer som är tillämpliga. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver därför innehålla en redovisning av hur planen kan komma att påverka eller riskerar att påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormer samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att normen ska kunna följas. (jfr prop. 2016/17:200 sid 97)

Även i PBL är det tydligt att miljökvalitetsnormer ska följas. Översiktsplanen bör redogöra för miljökvalitetsnormerna och det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser följa gällande miljökvalitetsnormer. Det ska även tydligt framgå om miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas. Åtgärdsprogrammet ska visa hur kommunen avser att hantera detta.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 10 §

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 §

Miljöbalk (1998:808) 5 kap 4 §

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att en kommun ska redovisa hur kommunen i sin planering enligt PBL avser att genomföra ett åtgärdsprogram, eller på annat sätt skapa förutsättningar, för att miljökvalitetsnormerna följs.

Miljöbalk (1998:808) 5 kap 13 §

Hänsyn till miljökvalitetsmål med mera

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn.

Betydande miljöeffekter

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Begreppet miljöeffekter är brett och omfattar flera olika aspekter.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 2 §

I en miljökonsekvensbeskrivning för en översiktsplan är det viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, kumulativa och indirekta effekter som planförslag och alternativ kan ge upphov till. Miljöeffekter på både kort, medellång och lång sikt ska beskrivas. Alla miljöeffekter behöver dock inte beskrivas, utan endast sådana som är betydande. Det innebär att innehållet kan begränsas så att arbetet inte blir onödigt omfattande och att fördjupning av relevanta miljöaspekter kan prioriteras. (jfr prop. 2016/17:200 sid 192)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 2 §

En miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska även innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av sådana miljöeffekter som genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra till följd av yttre händelser. Med yttre händelser menas till exempel effekter av klimatförändringar. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 97)

Åtgärder som planeras

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter som planens genomförande skulle kunna leda till. Om några sådana åtgärder inte planeras, så ska det framgå av miljökonsekvensbeskrivningen. (jfr prop. 2016/17:200 sid 192)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Sammanfattning av överväganden, skäl till olika val och eventuella problem

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en sammanfattning av de överväganden som kommunen har gjort, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes. Exempel på problem kan vara tekniska brister eller brist på kunskap. (jfr prop. 2003/04:116 sid 65)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Planerad uppföljning av betydande miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 11 §

Arbetet med en redogörelse för planerad uppföljning sker lämpligen parallellt med att den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma identifieras, beskrivs och bedöms och förslagen till åtgärder för att minska miljöpåverkan tas fram. Det är ändå inte alltid möjligt att veta hur uppföljning och övervakning kommer att gå till redan när beskrivningen upprättas. Åtgärderna för uppföljning kan då anpassas efterhand som planen genomförs. (jfr prop. 2003/04:116 sid 65)

Det kan vara lämpligt att integrera uppföljningen av planen i redan befintliga uppföljnings- och övervakningsprogram.

Icke-teknisk sammanfattning

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en icke-teknisk sammanfattning. Syftet med det är att det ska bli lättare att hitta de viktigaste momenten och slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen, både för allmänheten och för beslutsfattarna. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 65)

Rimlig nivå på redovisningen

Miljökonsekvensbeskrivningen ska ha en omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, vilken planprocess som planen befinner sig i och allmänhetens intresse. Omfattning och detaljering av miljökonsekvensbeskrivningen kan också ta hänsyn till om vissa frågor bättre kan bedömas i kommande detaljplan eller tillståndsprövning. (jfr prop. 2003/04:116 sid 65)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 12 §

Att ta hänsyn till var i en beslutsprocess en plan är innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte ska behöva dubbleras i olika processer. Om till exempel alternativa lokaliseringar har prövats i översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning, behöver det inte prövas igen inom ramen för detaljplaneprocessen. I sådana fall bör det i detaljplanen vara tillräckligt att hänvisa till översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning. (jfr prop. 2012/13:17 sid. 12 och 14 och MÖD 2016-01-20 mål nr P 2134-15)

Miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen bör inte behandla frågor som kan bedömas bättre i samband med andra planer, till exempel detaljplaner, eller tillståndsprövningar. När det är lämpligt ska en miljöbedömning för översiktsplan samordnas med andra miljöbedömningar, till exempel specifika miljöbedömningar eller miljöbedömningar för väg- och järnvägsplaner. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning ska även vara rimlig med hänsyn till allmänhetens intresse.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 11 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 12 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 46 §

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen bör begränsas till det som verkligen kan förmodas ge betydande miljöpåverkan, så att inte arbetet blir onödigt omfattande och så att nödvändig fördjupning av vissa aspekter kan prioriteras. I inledningsskedet av miljöbedömningen bör kommunen därför analysera vad i planförslaget eller ändringsförslaget som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej