Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om miljökonsekvensbeskrivningen

Granskad:

I en strategisk miljöbedömning ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet men miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte

Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få. Det är den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljöbalken reglerar vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och att innehållet ska anpassas utifrån vad som är en rimlig omfattning och detaljeringsnivå. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad översiktsplanen ska innehålla. För planer där strategisk miljöbedömning krävs ska planen uppfylla miljöbalkens krav på en miljökonsekvensbeskrivning för strategisk miljöbedömning.

6 b §
  Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan. Lag (2020:76) .

11 §
  Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla
   1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
   2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd,
   3. uppgifter om
      a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,
      b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
      c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och
      d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,
   4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra,
   5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter,
   6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,
   7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
   8. en icke-teknisk sammanfattning av 1-7. Lag (2017:955) .

12 §
  Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till
   1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
   2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
   3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
   4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och
   5. allmänhetens intresse. Lag (2017:955) .

Vid framtagandet av en översiktsplan ska kommunen ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen. Det innebär att kommunen i översiktsplanen aktivt måste ta ställning till resultaten av miljökonsekvensbeskrivningen.

16 §
  I ett beslut att anta en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning eller i en särskild handling i anslutning till beslutet ska det finnas en redovisning av
   1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
   2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,
   3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som övervägts, och
   4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Lag (2017:955) .

Innehåll miljökonsekvensbeskrivning

Det finns preciserade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Samtidigt förtydligas också att innehållet ska anpassas till det som är rimligt. Det innebär att uppgifterna som ska tas in i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till bland annat planens innehåll och detaljeringsgrad och att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med andra planer eller tillståndsprövningar. Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska göras i samråd med länsstyrelsen.

Samråda om avgränsning av MKB

Miljökonsekvensbeskrivningens obligatoriska innehåll

En miljökonsekvensbeskrivning i en strategisk miljöbedömning ska innehålla:

 • En sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program
 • En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd
 • Uppgifter om olika aspekter av miljöförhållanden
  • miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs
  • miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt
  • befintliga miljöproblem som är relevanta för planen, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i sjunde kapitlet miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och
  • hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn
 • En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra
 • Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter
 • En sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes
 • En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför, och
 • En icke-teknisk sammanfattning av punkterna ovan.

Planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program.

Med förhållande till andra relevanta planer och program menas att sätta in översiktsplanen i ett bredare sammanhang. Relevanta planer och program kan alltså avse planer eller program på en annan nivå i planprocessen, eller planer och program som gäller andra sektorer men som påverkar planområdet.

Även i PBL anges att det i översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Exempel på sådana mål, planer och program kan vara:

 • Regionala tillväxt- och utvecklingsprogram
 • Länsplaner för transportinfrastruktur
 • Regionala klimat- och energistrategier.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Alternativ

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska motiveras i miljökonsekvensbeskrivningen.

Rimliga alternativ till ställningstaganden i planen ska redovisas. Med alternativ menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen. Beskrivningen av alternativens påverkan på miljön bör inriktas på de väsentliga miljöförhållandena och de geografiska områden som kan komma att påverkas betydligt. Tidsperspektivet för alternativen bör vara detsamma som för översiktsplanen.

Dessa alternativ kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att kommunen ser olika scenarier för befolkningsutveckling. Det kan även gälla olika sätt att lösa bostadsbyggandet, till exempel förtätning av huvudorten, förtätning i kransorter, att bygga längs kollektivtrafiknära stråk eller att ge möjlighet till glesbygden att fortsätta vara livskraftig.

Utifrån principerna för bebyggelseutveckling prövar sedan kommunen olika lokaliseringsalternativ. Det är i översiktsplanen dessa frågor bör prövas. Har en lokaliseringsbedömning inte genomförts i översiktsplanen kan det kommande detaljplanearbetet kompliceras. Har en detaljplan ett tydligt stöd i en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan kan en hänvisning till de överväganden som gjorts i miljöbedömningen av översiktsplanen vara tillräcklig.

I ett rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen var frågan om korrekt alternativhantering i miljökonsekvensbeskrivningen uppe till prövning. I det aktuella fallet ansåg domstolen att alternativen var tillräckligt grundligt utredda i den fördjupade översiktsplanen. Domstolen ansåg därför att miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen kunde godtas trots att det i detaljplanen inte fanns någon alternativhantering. (MÖD 2016-01-20 mål nr P 2134-15)

Mål: P 2134-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Olika aspekter av miljöförhållanden

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redovisning av ett antal olika miljöaspekter som planen kan förväntas ge upphov till. Det kan i flera fall vara lämpligt att behandla de här aspekterna i ett sammanhang i miljökonsekvensbeskrivningen under förutsättning att all nödvändig information kommer med. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 64)

Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116 (på Sveriges riksdags webbplats)

Utveckling om planen inte genomförs

Miljökonsekvensbeskrivningen i den strategiska miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs.

Ett alternativ som beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs ska alltid finnas med. Ett sådant alternativ brukar kallas nollalternativ. Alternativet ska spegla hur miljön påverkas av den troliga utvecklingen om det aktuella översiktsplaneförslaget inte genomförs. Det är alltså inte en beskrivning av att allting förblir som i dagsläget.

För att kunna ta fram ett sådant alternativ bör kommunen ta hänsyn till såväl rådande miljöförhållanden (nuläget) som gällande detaljplaner och andra regleringar eller givna tillstånd. Eftersom det är den sannolika utvecklingen som ska beskrivas bör kommunen göra en bedömning av vilka gällande detaljplaner som är sannolika att genomföras och utgå från det när alternativet beskrivs. För att göra bilden fullständig ska också relevanta befintliga miljöproblem och sådana som kan förväntas om planen inte genomförs beskrivas. Det bör vara de väsentliga miljöförhållandena som beskrivs. Det kan också vara rimligt att överväga effekterna av framtida klimatförändringar. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 64)

Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116 (på Sveriges riksdags webbplats)

Det är mot nollalternativet som planförslaget och övriga alternativ ska jämföras, alltså inte mot nuläget. För att göra bilden fullständig beskrivs också relevanta befintliga miljöproblem och sådana som kan förväntas om planen inte genomförs. Beskrivningarna av relevanta aspekter ska för alla alternativ vara tillräckligt omfattade för att göra meningsfulla jämförelser möjliga.

Miljöförhållanden i områden som påverkas betydligt

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla uppgifter om befintliga miljöförhållanden i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt av översiktsplanens förslag kring markanvändning.

Befintliga miljöproblem

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om befintliga miljöproblem som är relevanta för planen. Särskilt ska miljöproblem som rör ett område som är skyddat enligt sjunde kapitlet miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för miljön tas upp.

Befintliga miljöproblem som är relevanta för planen bör förstås som sådana problem som är möjliga att åtgärda genom planen eller som ger konsekvenser för planens ställningstagande.
Områden som är skyddade enligt sjunde kapitlet miljöbalken är bland annat:

 • Nationalparker enligt 7 kap. 2 § miljöbalken
 • Naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken
 • Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken
 • Biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § miljöbalken
 • Strandskydd enligt 7 kap. 13–14 §§ miljöbalken
 • Vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § miljöbalken
 • Natura 2000-områden enligt 7 kap. 27 § miljöbalken

En bedömning av de miljöeffekter som kan uppkomma måste göras utifrån de regler som är tillämpliga. Det innebär bland annat att de miljöeffekter som följer av fysisk påverkan eller utsläpp av förorenande ämnen måste bedömas utifrån de miljökvalitetsnormer som är tillämpliga. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver därför innehålla en redovisning av hur planen kan komma att påverka eller riskerar att påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormer samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att normen ska kunna följas. (jfr prop. 2016/17:200 sid 97)

Miljöbedömningar, prop. 2016/17:200 (på Sveriges riksdags webbplats)

Även i PBL är det tydligt att miljökvalitetsnormer ska följas. Översiktsplanen bör redogöra för miljökvalitetsnormerna och det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser följa gällande miljökvalitetsnormer. Det ska även tydligt framgå om miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas. Åtgärdsprogrammet ska visa hur kommunen avser att hantera detta.

10 §
  Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

4 §
  En myndighet eller en kommun får inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta, trots åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter, ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm.

Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning av tillstånd ska de bestämmelser och villkor beslutas som behövs för att verksamheten inte ska medföra en sådan försämring eller ett sådant äventyr. Lag (2018:1407) .

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att en kommun ska redovisa hur kommunen i sin planering enligt PBL avser att genomföra ett åtgärdsprogram, eller på annat sätt skapa förutsättningar, för att miljökvalitetsnormerna följs.

13 §
  För förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön ska Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i
   1. Bottenvikens vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenviken,
   2. Bottenhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenhavet,
   3. Norra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i södra Ålands hav eller norra Gotlandshavet,
   4. Södra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i västra Gotlandshavet, östra Gotlandshavet, Bornholmshavet, Arkonahavet eller Öresund, och
   5. Västerhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Västerhavet.

I varje vattendistrikt ingår anslutande grundvatten och anslutande kustvatten ut till de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bilaga
6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Med avrinningsområde avses ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar till havet genom ett enda utlopp eller delta.

Ytvatten, grundvatten, kustvatten och landområden vid kusten som inte kan hänföras till ett visst avrinningsområde ska hänföras till det vattendistrikt som är närmast eller lämpligast.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om gränsdragningen mellan vattendistrikten. Vid gränsdragningen får ett enskilt avrinningsområde hänföras till annat vattendistrikt än vad som följer av första stycket, om det är lämpligt med hänsyn till förvaltningsarbetet. Lag (2019:494) .

Hänsyn till miljökvalitetsmål med mera

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn.

Betydande miljöeffekter

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra.

Begreppet miljöeffekter är brett och omfattar flera olika aspekter.

2 §
  Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på
   1. befolkning och människors hälsa,
   2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
   3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
   4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
   5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
   6. andra delar av miljön. Lag (2017:955) .

I en miljökonsekvensbeskrivning för en översiktsplan är det viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, kumulativa och indirekta effekter som planförslag och alternativ kan ge upphov till. Miljöeffekter på både kort, medellång och lång sikt ska beskrivas. Alla miljöeffekter behöver dock inte beskrivas, utan endast sådana som är betydande. Det innebär att innehållet kan begränsas så att arbetet inte blir onödigt omfattande och att fördjupning av relevanta miljöaspekter kan prioriteras. (jfr prop. 2016/17:200 sid 192)

Miljöbedömningar, prop. 2016/17:200 (på Sveriges riksdags webbplats)

En miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska även innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av sådana miljöeffekter som genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra till följd av yttre händelser. Med yttre händelser menas till exempel effekter av klimatförändringar. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 97)

Miljöbedömningar, prop. 2016/17:200 (på Sveriges riksdags webbplats)

Åtgärder som planeras

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter som planens genomförande skulle kunna leda till. Om några sådana åtgärder inte planeras, så ska det framgå av miljökonsekvensbeskrivningen. (jfr prop. 2016/17:200 sid 192)

Miljöbedömningar, prop. 2016/17:200 (på Sveriges riksdags webbplats)

Sammanfattning av överväganden, skäl till olika val och eventuella problem

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en sammanfattning av de överväganden som kommunen har gjort, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes. Exempel på problem kan vara tekniska brister eller brist på kunskap. (jfr prop. 2003/04:116 sid 65)

Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116 (på Sveriges riksdags webbplats)

Planerad uppföljning av betydande miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.

Arbetet med en redogörelse för planerad uppföljning sker lämpligen parallellt med att den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma identifieras, beskrivs och bedöms och förslagen till åtgärder för att minska miljöpåverkan tas fram. Det är ändå inte alltid möjligt att veta hur uppföljning och övervakning kommer att gå till redan när beskrivningen upprättas. Åtgärderna för uppföljning kan då anpassas efterhand som planen genomförs. (jfr prop. 2003/04:116 sid 65)

Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116 (på Sveriges riksdags webbplats)

Det kan vara lämpligt att integrera uppföljningen av planen i redan befintliga uppföljnings- och övervakningsprogram.

Icke-teknisk sammanfattning

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en icke-teknisk sammanfattning. Syftet med det är att det ska bli lättare att hitta de viktigaste momenten och slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen, både för allmänheten och för beslutsfattarna. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 65)

Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116 (på Sveriges riksdags webbplats)

Rimlig nivå på redovisningen

Miljökonsekvensbeskrivningen ska ha en omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, vilken planprocess som planen befinner sig i och allmänhetens intresse. Omfattning och detaljering av miljökonsekvensbeskrivningen kan också ta hänsyn till om vissa frågor bättre kan bedömas i kommande detaljplan eller tillståndsprövning. (jfr prop. 2003/04:116 sid 65)

Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116 (på Sveriges riksdags webbplats)

12 §
  Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till
   1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
   2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
   3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
   4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och
   5. allmänhetens intresse. Lag (2017:955) .

Att ta hänsyn till var i en beslutsprocess en plan är innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte ska behöva dubbleras i olika processer. Om till exempel alternativa lokaliseringar har prövats i översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning, behöver det inte prövas igen inom ramen för detaljplaneprocessen. I sådana fall bör det i detaljplanen vara tillräckligt att hänvisa till översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning. (jfr prop. 2012/13:17 sid. 12 och 14 och MÖD 2016-01-20 mål nr P 2134-15)

Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid, prop. 2012/13:17 (på Sveriges riksdags webbplats)

Mål: P 2134-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen bör inte behandla frågor som kan bedömas bättre i samband med andra planer, till exempel detaljplaner, eller tillståndsprövningar. När det är lämpligt ska en miljöbedömning för översiktsplan samordnas med andra miljöbedömningar, till exempel specifika miljöbedömningar eller miljöbedömningar för väg- och järnvägsplaner. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning ska även vara rimlig med hänsyn till allmänhetens intresse.

11 §
  Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser en användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska samordnas med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske.

12 §
  Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till
   1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
   2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
   3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
   4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och
   5. allmänhetens intresse. Lag (2017:955) .

46 §
  Den som gör en strategisk eller specifik miljöbedömning ska sträva efter att samordna arbetet med andra miljöbedömningar som görs enligt detta kapitel eller med liknande arbete som görs enligt andra författningar. Lag (2017:955) .

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen bör begränsas till det som verkligen kan förmodas ge betydande miljöpåverkan, så att inte arbetet blir onödigt omfattande och så att nödvändig fördjupning av vissa aspekter kan prioriteras. I inledningsskedet av miljöbedömningen bör kommunen därför analysera vad i planförslaget eller ändringsförslaget som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta.

Film: Överblick – hållbar utveckling

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen