Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lekplatser

Granskad:

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser. Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen och Konsumentverket över kraven i produktsäkerhetslagen.

Olika krav på lekplatser

I plan- och bygglagstiftningen finns krav på lekplatser både när det gäller mark och fasta lekanordningar. De krav som är av störst betydelse är kravet på säkerhet vid användning och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Krav på lekplatser

I produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL, finns krav på säkerhet när det gäller varor och tjänster för lekplatser. Varor och tjänster som säljs, hyrs ut eller upplåts av näringsidkare till konsumenter ska enligt PSL vara säkra. Lekredskap på lekplatser omfattas därmed av kraven i PSL. Lekplatsen som sådan, mark med mera, omfattas däremot inte av PSL.

Produktsäkerhetslagen

Om kraven inte följs får byggnadsnämnden och Konsumentverket ingripa med bland annat förelägganden och förbud inom ramen för sina respektive tillsynsansvar. För att förebygga och komma till rätta med brister är det viktigt att myndigheterna sköter sin tillsynsuppgift. I den här vägledningen beskrivs i första hand plan- och bygglagstiftningens krav på lekplatser och lekanordningar samt byggnadsnämndens tillsynsansvar. Reglerna i PSL beskrivs mer översiktligt.

Tillsynsansvar för lekplatser

Tillsyn av lekplatser i praktiken

I FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, betonas att alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. För att tillgodose det behovet är det viktigt att det finns lekplatser som stimulerar barns kreativitet, rörelse och utveckling. Lekplatser kan samtidigt utgöra en fara om de har säkerhetsbrister. Om de har brister i tillgänglighet och användbarhet kan de också vara svåra att ta sig till och från samt att använda för barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att krav på säkerhet, tillgänglighet och användbarhet inte behöver stå i motsättning till kreativitet, rörelse och utveckling.

Tillsyn och olyckor på lekplatser

Boverket har tillsammans med Konsumentverket undersökt hur kraven på lekplatser följs och hur byggnadsnämnderna utövar sitt tillsynsansvar. Undersökningarna visar att det dessvärre finns stora brister på många lekplatser när det gäller säkerhet, tillgänglighet och användbarhet. De största problemen beror på eftersatt underhåll av mark och lekredskap, brister i stötdämpande underlag under gungor, klätterställningar och liknande lekredskap samt olika hinder som försvårar framkomligheten till, från och på lekplatser.

Vid undersökningarna har bland annat följande framkommit:

  • Ett stort antal byggnadsnämnder känner inte till att de har tillsynsansvar för lekplatser.
  • En majoritet av kommunerna inventerar inte sina egna lekplatser.
  • En majoritet av byggnadsnämnderna planerar inte sin tillsyn av lekplatser eller prioriterar den lågt.
  • Kunskapen hos byggnadsnämnderna om vilka krav som ställs på lekplatser i plan- och bygglagstiftningen är låg.
  • Många byggnadsnämnder vill ha vägledning, checklistor och goda exempel på vilka krav som gäller för lekplatser och på vad som räknas som "dåligt skick" på lekplatser.
  • Vanliga säkerhetsbrister på lekplatser är felaktigt stötdämpande underlag så som fel material, för lite material eller för liten yta. Andra brister är slitna gungkättingar och murket och rötskadat trä i gung- och klätterställningar.
  • Mer än hälften av bristerna på lekplatser beror på eftersatt eller felaktigt underhåll. Andra brister beror på felaktig konstruktion eller felaktig montering.

Läs mer om Konsumentverkets undersökningar under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen