Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet på allmänna platser och områden för andra anläggningar

Granskad:

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Här ger vi en översikt över var reglerna gäller, vad de omfattar och vem som är ansvarig. Reglerna i sin helhet finns i Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2

Var gäller ALM?

ALM gäller när man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader

Vad är en allmän plats?

En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Vad är områden för andra anläggningar än byggnader?

Områden för andra anläggningar än byggnader kan till exempel vara fritidsområden, nöjesparker, djurparker, golfbanor, skidbackar med liftar, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus eller begravningsplatser. Kraven gäller den mark som ligger i direkt anslutning till anläggningarna och behövs för att de ska kunna användas för avsett ändamål.

Vad är det för skillnad på krav för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader mot kraven för tomter?

Olika typer av rullstolar är dimensionerande och det medför att vissa mått är olika i ALM och i Boverkets byggregler, BBR. Till exempel skiljer sig de dimensionerande vändmåtten åt i ALM och i BBR. I ALM används en "större utomhusrullstol" som referens, med en vändcirkel på 2,0 meter i diameter. På tomter anger BBR en "mindre utomhusrullstol" som dimensionerande, med en vändcirkel på 1,5 meter i diameter. Det är också olika krav på ramplutningar, 1:12 i BBR och 1:20 i ALM.

Kvartersmark omfattas inte av tillgänglighetskraven

Det förekommer att "allmänplatsliknande" miljöer anges som kvartersmark i detaljplanen. Det kan vara gator, torg och andra kommunikationsutrymmen. Sådan "allmänplatsliknande" kvartersmark omfattas inte av kraven enligt ALM. Tillgängligheten och användbarheten på dessa platser blir istället beroende av civilrättsliga överenskommelser.

Föreskrifterna i ALM omfattar exempelvis:
utformningen allmänt

  • gångytor
  • ramper och trappor
  • hiss vid vissa tillskapade större nivåskillnader
  • kontraster och markeringar
  • skyltar
  • belysning
  • sittplatser
  • parkeringsplatser

Vem är ansvarig?

Det är den som är huvudman eller ägare för en allmän plats, eller ett område, som ansvarar för att kraven uppfylls. Åtgärderna är normalt i sig inte bygglov- eller bygganmälanspliktiga, men kan vara marklovpliktiga.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket beslutar om reglerna. Boverket har bemyndigande att skriva föreskrifter.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen