Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

De nya författningarna

Granskad:

Översynen av Boverkets bygg- och konstruktionsregler är nu framme vid remisskedet då samtliga författningsförslagen utom energihushållning har skickats ut för att inhämta synpunkter ifrån målgrupperna. Arbetsprocessen fram till beslut kan sammanfattas i milstolparna författningsförslag med konsekvensutredning, remissförfarande, EU-notifiering och färdigställande.

Pågående arbete

Tidslinje över pågående arbete. Illustration: Boverket

Tidplan

Etapp 1, Skydd mot buller

Föreskriften om buller har varit ute på remiss. Sista datum för att lämna synpunkter gick ut i april 2021. Någon ytterligare remissomgång för bullerföreskriften har inte känts nödvändig eftersom den inte har ändrats särskilt mycket efter remissförfarandet.

Etapp 2, Hygien, hälsa och miljö, Säkerhet vid användning

Skickades ut på remiss den 14 mars 2023. Förslagen fanns tillgängliga att lämna synpunkter på t o m 16 juni.

Etapp 3, Bärförmåga stadga och beständighet, Bostäders lämplighet för sitt ändamål, Tomtkrav, Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, Brandskydd och Ändring av BBR mm

Skickades ut på remiss den 5 maj 2023. Förslagen fanns tillgängliga att lämna synpunkter på t o m 25 augusti.

Etapp 4, Energihushållning

Energihushållningsreglerna har frikopplats från den övergripande tidplanen eftersom ett ikraftträdande tidigast kan äga rum vid årsskiftet 2025/2026. Anledningen är att Boverket först måste invänta beslutet om energiprestandadirektivet EPBD.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

De nya föreskrifterna beräknas träda i kraft 1 januari 2025 undantaget energihus-hållningsreglerna som frikopplas från den övergripande tidplanen för projektet och senareläggs minst sex månader. Detta för att möjliggöra samordning med ändringar i energireglerna till följd av det kommande omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

Äldre regler det vill säga EKS och BBR med vidstående allmänna råd BBRAD och BBRBE får tillämpas på arbeten t o m den 1 januari 2026.

Detta innebär att man måste välja att tillämpa antingen samtliga nya författningar som vid tillfället trätt i kraft i sin helhet eller äldre regler i sin helhet.

Vägledning

Boverket kommer fortsatt att se till att det finns god vägledning om bygg- och konstruktionsreglerna. Parallellt med översynen arbetar Boverket därför med att ta fram vägledning till det nya författningarna. De kommer att finnas tillgängliga i vår digitala handbok PBL Kunskapsbanken.

Brandskydd

Två män öppnar en branddörr. Foto: Charlotte Nilsson

Översynen av reglerna om säkerhet i händelse av brand påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter skickades på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut i augusti 2023.

Hygien, hälsa och miljö

En person mäter fukt i en husgrund. Foto: Franz Feldmanis

Översynen av reglerna om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter gick ut på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under juni 2023.

Skydd mot buller

En person håller i en bullermätare. Foto: Franz Feldmanis

Översynen av reglerna om skydd mot buller påbörjades hösten 2019 och har fungerat som prototyp för översynen av samtliga regler. Ett förslag på föreskrifter gick i december 2020 ut på remiss. För närvarande pågår en översyn av förslaget med hänsyn till remissinstansernas synpunkter.

Säkerhet vid användning

Ett blått balkongräcke i metall. Foto: Sonny Modig/Boverket

Översynen av reglerna om säkerhet vid användning påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter skickades på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut i mitten av juni 2023.

Energihushållning

Foto på solpanel monterad på hustak.

Anpassningen av energihushållningsreglerna till den nya regelmodellen inom Möjligheternas Byggregler är frikopplade ifrån den övergripande tidplanen för projektet och beräknas träda i kraft tidigast under 2025. Detta för att möjliggöra samordning med ändringar i energireglerna till följd av det kommande omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

Bärförmåga, stadga, beständighet

Foto på takstolar i nybyggnad.

Översynen av reglerna om bärförmåga, stadga och beständighet påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter gick ut på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under augusti 2023.

Bostäders lämplighet för sitt ändamål

Foto på familj i köksmiljö.

Översynen av reglerna om bostäders lämplighet för sitt ändamål påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter skickades på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under augusti 2023.

Tillgänglighet

Foto på en person med rullator som är på väg att trycka på dörröppnare.

Översynen av reglerna om tillgänglighet påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter gick ut på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under augusti 2023.

Krav på tomter m.m.

Vitt enbostadshus med tomt och asfalterad gångväg som leder fram till entrén.

Översynen av reglerna om tomter påbörjades under 2022 och ett förslag till föreskrifter skickades på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under augusti 2023.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen