Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljudnivåer i hygienutrymmen

Granskad:

I Boverkets byggregler, BBR, finns en tabell i ett allmänt råd som anger högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och hissar, tabell 7:21b. Denna tabell anger nivåer för olika utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro, matlagning och för personlig hygien. Kraven i föreskriften är normalt uppfyllda om värdena i de allmänna råden uppfylls. Avsteg från värdena får dock göras i vissa hygienutrymmen.

År 2014 gjordes en ändring i BBR så att avsteg nu kan göras från de angivna ljudnivåerna i mindre utrymmen för personlig hygien som är avsedda att användas under kortare tid. Avsteg kan dock inte godtas i utrymmen för personlig hygien där avkopplingsfaktorn är väsentlig, exempelvis utrymmen med tillräcklig plats för badkar eller bastu.

7:21 Bostäder

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Föreskriftens andra stycke kan exempelvis omfatta ljud från diskmaskin och köksfläkt vid forcering. Däremot omfattas inte ljud från installationer som behöver vara i funktion kontinuerligt, som exempelvis ljud från ventilationens grundflöde och ljud från värmepump. Kraven i avsnitten 7:1 och 7:21 är normalt uppfyllda om följande allmänna råd för bostäder uppnås. (BFS 2014:3).
Tabell 7:21a Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Särskilt ljudisolerande åtgärder kan behöva vidtas när bostad gränsar till bullrande verksamhet, exempelvis tvättstuga eller träningslokal. Lågfrekvent buller från kompressorer och fläktar fordrar normalt särskilda åtgärder för att isolera mot stomljud och luftburet ljud. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21b Högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och hissar.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Ljudnivåer från angränsande verksamheter, exempelvis restauranger, butiker och träningslokaler, avseende ljud med impulser, toner eller lågfrekvent ljud, bör i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro inte överstiga LpAeq,nT = 25 dB. Ljudisolering kan dimensioneras genom beräkning enligt SS-EN 12354, med hänsyn till ljudnivåer i de aktuella verksamheterna. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21c Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7:21d Längsta efterklangstid i flerbostadshus.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Om bättre ljudförhållanden önskas än vad som anges i ovanstående tabeller kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25267 för bostäder. (BFS 2013:14).

Syftet med avstegsmöjligheten är att möjliggöra kombination av pannrum och utrymme för personlig hygien för att ge möjlighet att minska bostadsarean, exempelvis genom att installera en värmepump i utrymmet för personlig hygien. Det bör observeras att regeländringen inte innebär någon ändring av ljudkraven i utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro samt matlagning. Avstegsmöjligheten gäller bara ljudnivån i hygienutrymmet, inte ljudnivån i till exempel intilliggande sovrum. Bullerisolering kan därför inte helt avvaras. Vissa bullerisolerande åtgärder måste fortfarande vidtas, antingen i själva installationen eller av väggar och dörren till utrymmet för personlig hygien.

Konsekvensbeskrivning till BBR 21 hittar du här.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen