På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövning av tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden får bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som är avsedd att pågå under en begränsad tid. Åtgärden måste ha en tillfällig karaktär och ansökan måste vara för ett tidsbegränsat bygglov. Den sökta åtgärden behöver också uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst 15 år sammanlagt.

Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar av byggnader såsom väsentligt ändrad användning, inredning av ytterligare lokal eller bostad eller fasadändringar. Tidsbegränsat bygglov kan även ges för uppförande eller ändring av anläggningar, skyltar och ljusanordningar. Sökanden måste ansöka om tidsbegränsat bygglov. Byggnadsnämnden kan alltså inte på eget initiativ ändra en ansökan om permanent bygglov till tidsbegränsat bygglov. En åtgärd som fått tidsbegränsat bygglov måste tas bort innan giltighetstiden för lovet går ut.

Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.  Det finns vissa skillnader mellan dessa, till exempel att ett tidsbegränsat lov för bostadshus inte behöver tillgodose ett tillfälligt behov.

Denna text gäller det tidsbegränsade lov som kan ges för alla bygglovspliktiga åtgärder.

Här kan du läsa mer om prövning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 53 och prop. 1985/86:1 sid. 722)

Handläggning av tidsbegränsat bygglov

Alla bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om handläggningen av lovärenden gäller även för handläggning av tidsbegränsade bygglov. Det betyder exempelvis att bestämmelser om upplysnings- och underrättelseskyldighet, handläggningstid, beslutets innehåll samt expediering och kungörelse gäller vid handläggning av tidsbegränsade bygglov. Bestämmelserna gäller också vid handläggning av förlängning av ett tidsbegränsat bygglov.

Nämndens beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om förlängning ska motiveras precis som andra beslut i bygglovsärenden. I beslutet bör det framgå vilken eller vilka förutsättningar för bygglov som är uppfyllda och inte är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om handläggning

När ska ett tidsbegränsat bygglov ges

I en detaljplan får kommunen medge en tillfällig användning av mark eller byggnader som inte genast behöver tas i anspråk för det ändamål som platsen är tänkt att användas till på lång sikt. En tillfällig användning innebär att marken kan användas på ett meningsfullt sätt även innan den tas i anspråk för den användning som planen egentligen avser. Kommunen kan ange hur länge den tillfälliga användningen får pågå i detaljplanen. Tiden räknas från den dag då genomförandetiden börjar löpa. Om inget anges om hur lång tid den tillfälliga användningen får pågå är tiden 5 år från det att genomförandetiden startat.

Om en detaljplan innehåller en sådan bestämmelse och åtgärden stämmer överens med den ska byggnadsnämnden ge ett tidsbegränsat bygglov för högst den tid som anges i detaljplanen. Detta är det enda tillfället då byggnadsnämnden är skyldig att ge ett tidsbegränsat bygglov.

När får ett tidsbegränsat bygglov ges

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

Att byggnadsnämnden får ge ett tidsbegränsat bygglov innebär att nämnden har stor handlingsfrihet att bedöma om det är lämpligt att ge ett sådant bygglov eller inte. Det innebär att byggnadsnämnden inte är skyldig att ge ett tidsbegränsat bygglov även om samtliga förutsättningar är uppfyllda. Byggnadsnämnden måste göra en bedömning om det är lämpligt att ge ett tidsbegränsat bygglov i varje enskilt fall. (RÅ 1991 not. 162)

Åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid

För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs det att den sökta åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid. Detta har i rättspraxis tolkats som att åtgärden behöver vara av tillfällig karaktär. Det är den sökande som ska visa att åtgärden är av tillfällig karaktär. (MÖD 2015-04-24 mål nr P 10151-14)

Att en åtgärd ska ha en tillfällig karaktär betyder två saker. Det betyder dels att åtgärden i sig ska vara tillfällig. Det ska vara rimligt och realistiskt, med hänsyn till de tekniska och ekonomiska möjligheterna, att avveckla åtgärden och återställa platsen eller byggnaden. Det betyder även att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Det är alltså inte tillräckligt att en åtgärd är lätt att demontera eller ta bort.(jfr prop. 2006/07:122 sid. 51 och 53)

Praktiska och ekonomiska möjligheter att avveckla och återställa

Det ska vara rimligt och realistiskt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska möjligheterna att avveckla åtgärden och återställa platsen eller byggnaden inom den tidsperiod som lovet söks för. Återställandet innefattar utöver själva byggnaden även tillhörande åtgärder och markarbeten. Detta betyder att byggnadsnämnden behöver göra en bedömning av hur omfattande åtgärder som kommer att behövas för åtgärden, i förhållande till den tid som åtgärden ska finnas. För att en kommande avveckling ska kunna bedömas vara trovärdig bör det redan i ansökan redovisas hur det är tänkt att åtgärden ska avvecklas. (jfr prop. 2016/17:137 sid. 13 och jfr prop. 2006/07:122 sid. 55 och 53)

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en dom om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av studentbostäder konstaterat att det inte var praktiskt eller ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den avsedda tiden. Studentbostäderna skulle uppföras som modulhus som var enkla att demontera men grundläggnings- och markarbetena krävde sprängning, schaktning, spontning och marksanering. Domstolen konstaterade att åtgärden krävde omfattande och förhållandevis kostsamma markåtgärder och grundläggningsarbeten och att det därför inte var praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den avsedda tiden. Att de lokala förutsättningarna på platsen innebar att det ofta behövdes mer omfattande grundläggningsarbeten hade inte någon betydelse för bedömningen. (MÖD 2016-06-28 mål nr P 1128-16)

I en annan dom prövade MÖD om en plats kunde återställas efter ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler för studentbostäder. Marken som skulle bebyggas var planlagd som parkmark. Det var inte fråga om omfattande markarbeten med pålning, sprängning, schaktning, spontning eller marksanering. Det var endast fråga om pålningsarbeten, anläggande av bottenplatta samt mindre justeringar av marknivån. Sökande hade redogjort för hur platsen skulle återställas. De uppförda bostadsmodulerna skulle monteras ned för att byggas upp på annan plats. Pålarna skulle kapas en meter under mark och bottenplattorna bilas bort. Platsen skulle sedan täckas med jord och besås med gräs för att få samma utseende och kvaliteter som innan de utförda åtgärderna. Domstolen konstaterade att sökande hade visat att platsen kunde återställas inom den avsedda tiden och att det saknas anledning att ifrågasätta sökandens bedömning att kostnaden för återställningsarbetet var ekonomiskt rimligt. Prövningen avsåg tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål men enligt Boverkets uppfattning bör bedömningen om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att avveckla åtgärden och återställa platsen vara densamma även för andra tidsbegränsade åtgärder. (MÖD 2017-06-20 mål nr P 11330-16)

Åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov

För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs det att den sökta åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Det är alltså inte tillräckligt att åtgärden endast ska pågå under begränsad tid eller att det är lätt att montera ner den.(MÖD 2014-01-24 mål nr 7678-13)

Det är den sökande som ska visa att behovet är tillfälligt. Det kan exempelvis göras genom att beskriva varför behovet är tillfälligt. I vissa fall kan dock behovet vara långsiktigt men åtgärden på den aktuella platsen är en tillfällig lösning. I sådana fall ska sökanden redovisa en konkret och realistisk lösning på hur behovet ska lösas när det tidsbegränsade lovet går ut, exempelvis att behovet ska tillgodoses på en annan plats. Att detaljplanen ska ändras så att åtgärden blir planenlig är inte en godtagbar lösning. I sådana fall är behovet inte tillfälligt på den aktuella platsen.

Exempel på rättsfall där det var ett tillfälligt behov

I en dom prövade MÖD om nybyggnad av skolpaviljonger tillgodosåg ett tillfälligt behov. Sökande hade framfört att skolpaviljongerna dels skulle användas för evakuering av elever under den tid som en permanent skola byggdes om och även för att tillgodose ett utökat men tillfälligt behov av utbildningsplatser under de närmaste åren. När det gällde behovet av paviljongerna på grund av att den befintliga skolan skulle byggas om, ansåg MÖD att detta typiskt sett var ett sådant tillfälligt behov som gör att det kan finnas förutsättningar att bevilja ett tidsbegränsat bygglov. Domstolen konstaterade dock att det krävs en utredning som visar att behovet är tillfälligt på grund av ett tillfälligt ökat behov av utbildningsplatser. Sökande presenterade två utlåtanden från kommunens utbildningsförvaltning som utförligt redogjorde för behovet av elevplatser. Enligt utlåtandena skulle antalet åter minska till en nivå som motsvarade skolans kapacitet efter några år. Detta ansåg domstolen vara tillräckligt för att visa på ett tillräckligt behov och tidsbegränsat bygglov kunde beviljas. (MÖD 2015-04-24 mål nr P 10151-14)

I ett annat rättsfall prövade MÖD en ansökan om tidsbegränsat lov för ett flerbostadshus med genomgångsbostäder för ungdomar. Sökande hade redovisat att behovet av genomgångsbostäder för unga hade ökat och att arbete med detaljplaner på andra områden i kommunen pågick för att möta behovet på lång sikt. Domstolen konstaterade att sökanden hade redovisat en konkret framtida lösning för behovet och att åtgärden på den aktuella platsen därför tillgodosåg ett tillfälligt behov. Det fanns därför inget hinder att meddela tidsbegränsat bygglov. (MÖD 2015-03-26 mål nr P 8860-14)

MÖD kom fram till samma slutsats i en dom om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av studentbostäder i form av modulhus. Sökanden hade redovisat att det i kommunen fanns ett antal pågående detaljplaner med syfte att ta fram studentbostäder och ett antal planer som redan hade vunnit laga kraft. Dessa åtgärder ansåg domstolen framstod som ett konkret alternativ och framtida lösning på behovet av studentbostäder. MÖD konstaterade därför att behovet av åtgärderna var tillfälligt på den aktuella platsen. Även i en dom om en pelletspanna konstaterade MÖD att behovet var tillfälligt på den aktuella platsen, efter att sökande visat en konkret alternativ plats för att lösa behovet av pelletspannan permanent. (MÖD 2016-06-28 mål nr P 1128-16 och MÖD 2015-11-05 mål nr P 6797-15 )

I en dom har MÖD prövat om en väsentlig ändrad användning till ett anläggningsboende tillgodosåg ett tillfälligt behov. Kommunen hade ett avtal med bolaget att hyra byggnaden för ändamålet under ett antal år, med möjlighet till viss förlängning. På grund av en kraftig minskning av antalet flyktingar under de senaste åren ansågs att behovet av sådana anläggningsboenden kommer att minska under hyrestiden. Kommunens fastighetsförvaltning bedömde dock att det inte skulle finnas ett behov av anläggningsboende när hyrestiden hade gått ut. Domstolen konstaterade att utredningen gav tillräckligt stöd för att anse att det aktuella anläggningsboendet tillgodosåg ett tillfälligt behov och att tidsbegränsat bygglov kunde beviljas. (MÖD 2017-10-09 mål nr P 8690-16)

Exempel på rättsfall där det inte var ett tillfälligt behov

I en dom prövade MÖD om tidsbegränsat bygglov för upplag i form av fyra containrar för källsortering tillgodosåg ett tillfälligt behov. Sökande hade framfört att uppställningen av containrarna var en förutsättning för att de skulle kunna driva sin verksamhet. Domstolen bedömde att behovet av källsortering var permanent på platsen och att sökanden inte hade redovisat någon alternativ framtida lösning av behovet. Den omständigheten att containrarna var enkla att ta bort hade ingen betydelse för bedömningen av om behovet var tillfälligt. Domstolen bedömde därför att det inte gick att ge tidsbegränsat bygglov. (MÖD 2013-09-05 mål nr P 3676-13)

I en annan dom om tidsbegränsat bygglov för en återvinningsstation framförde sökanden att den aktuella placeringen var tillfällig i avvaktan på att en permanent plats för återvinningstationen påträffas. De framförde även att de ansträngt sig för att hitta en permanent plats i området samt att de kommer ha en fortsatt dialog med markägare inom området för att hitta en permanent plats. Sökanden hade dock inte redovisat någon konkret plan hur behovet av återvinningsstationer inom området skulle tillgodoses i framtiden. Domstolen konstaterade därför att återvinningstationen tillgodosåg ett behov som var permanent. Bygglovet upphävdes därför. (MÖD 2014-01-24 mål nr P 7678-13)

MÖD har även prövat om en nybyggnad av en restaurang tillgodosåg ett tillfälligt behov. Domstolen konstaterade att byggnaden var förhållandevis lätt att montera ner. Verksamheten var tänkt att pågå varje sommar mellan maj-augusti. Domstolen ansåg dock att åtgärden inte tillgodosåg ett tillfälligt behov eftersom behovet av byggnaden var permanent. Det faktum att själva verksamheten bara skulle bedrivas säsongsvis i byggnaden innebar inte att byggnaden var av tillfällig karaktär. (MÖD 2014-06-05 mål nr P 11590-13)

I ett rättsfall om ett tidsbegränsat bygglov för en pråm ansåg MÖD att det inte gick att bedöma om och i så fall när behovet av pråmen på aktuell plats kunde förväntas upphöra. Sökande framförde att avsikten var att flytta tillbaka pråmen till ursprunglig plats när renoveringsarbetena av den kajen var klara eller hitta en ny plats för pråmen. Möjligheterna att flytta tillbaka till den ursprungliga platsen var dock små. Sökande hade tidigare gjort en mycket omfattande inventering av tänkbara kajplatser och kunde då inte hitta lämpliga och möjliga platser. MÖD konstaterade därför att det inte fanns en konkret och långsiktig plan för hur man i framtiden, på annan plats, skulle tillgodose behovet av pråmen. Det fanns därför inte förutsättningar för att ge ett tidsbegränsat bygglov.(MÖD 2015-10-22 mål nr P 2701-15)

MÖD kom fram till samma slutsats i en dom om tidsbegränsat bygglov för tälthall för idrott. Tälthallen skulle uppföras på den aktuella platsen i avvaktan på att en permanent fotbollshall kunde uppföras. Det pågick en utredning om lämplig mark för att hitta en plats för en permanent placering av en fotbollshall. MÖD konstaterade att det inte fanns en konkret och långsiktig plan för hur man i framtiden, på en annan plats, skulle tillgodose behovet och upphävde därför bygglovet. (MÖD 2015-04-24 mål nr P 7171-14)

I en annan dom prövade MÖD tidsbegränsat bygglov för en tältpaviljong som användes för samling och förtäring vid arrangemang eftersom sökandes huvudbyggnad då inte räckte till. Sökande hade inte redovisat att behovet av åtgärden enbart var tillfälligt. Tältpaviljongen hade använts varje sommarsäsong under 4 års tid. MÖD ansåg därför att behovet av större utrymme framstod som permanent. (MÖD 2013-11-26 mål nr P 6220-13)

Sökanden ska ha ansökt om ett tidsbegränsat bygglov

En av förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov är att den sökande själv begär det. Detta betyder att byggnadsnämnden inte kan besluta om ett tidsbegränsat bygglov om ansökan gäller ett permanent bygglov. Om byggnadsnämnden är osäker på om ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov eller ett permanent bygglov, är det lämpligt att kontakta sökanden för att reda ut vad ansökan avser. Om ansökan avser nybyggnad för bostadsändamål krävs det inte att sökanden anger vilken typ av tidsbegränsat bygglov som söks.

Ibland kan det vara uppenbart att sökande har begärt ett tidsbegränsat lov utan att det uttryckligen framgår av ansökan. I ett rättsfall från MÖD hade en sökande lämnat in en ansökan om ändring av ett redan beviljat tidsbegränsat bygglov för en tillbyggnad. Det framgick dock inte uttryckligen av ansökan att den avsåg tidsbegränsat bygglov. Domstolen behandlade ansökan om ändring av lovet som en ny lovansökan för tidsbegränsat lov. I handlingarna som lämnats in fanns ritningar på tillbyggnaden som det första tidsbegränsade lovet beviljats för. Dessutom hade sökanden och nämnden fört en dialog om tidsbegränsat lov innan den sista ansökan lämnats in. Enligt MÖD var det tillräckligt för att kravet på att sökanden måste begära tidsbegränsat bygglov var uppfyllt. (MÖD 2014-01-10 mål nr P 4066-13)

Någon eller några men inte alla förutsättningar ska vara uppfyllda

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller någon eller några, men inte alla, förutsättningar för ett permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges även om åtgärden inte uppfyller alla krav för att få permanent lov. Däremot måste det uppfylla minst ett av kraven.  Huvudregeln är att permanent bygglov ska beviljas för åtgärder som kräver lov vilket betyder att om åtgärden uppfyller alla förutsättningar för permanent bygglov så får inte tidsbegränsat bygglov ges. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 51)

Här kan du läsa mer om prövning av permanent bygglov inom detaljplan

Här kan du läsa mer om prövning av permanent bygglov utanför detaljplan

Här kan du läsa mer om prövning av permanent bygglov inom områdesbestämmelser

Byggnadsnämnden ska i det enskilda fallet göra en bedömning av vilka krav som ska vara uppfyllda och i vilken grad. Vid prövningen är det syftet med åtgärden, och inte dess varaktighet, som bör vara avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa. Det betyder att den planerade användningen av en byggnad är avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa. Exempelvis är det rimligt att ställa högre krav på placering och utformning av en byggnad där användningen är skola än en byggnad för cykelförvaring. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 54)

Byggnadsnämndens lämplighetsbedömning bör innefatta en avvägning mellan intresset av att utföra åtgärden och de motstående intressen som skyddas av PBL. Eventuella olägenheter av åtgärden får vägas mot nyttan av den. Normalt bör det krävas goda skäl för att ge bygglov för en åtgärd som bedöms innebära större olägenheter än sådana som accepteras för permanenta bygglov. Samtidigt finns det ett visst handlingsutrymme för byggnadsnämnden att göra en avvägning. Ett grundläggande krav är dock att en byggnad ska placeras så att den eller dess användning inte inverkar negativt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Byggnader där människor ska vistas bör aldrig placeras eller utformas på ett sätt som är farligt för säkerhet eller hälsa. Byggnadsnämnden bör vara särskilt restriktiv vid prövningen när det gäller olägenheter i form av buller. (jfr prop. 2006/07:122 sid 54, prop. 2016/17:137 sid. 10-11, RÅ 1991 not. 162 och prop. 2013/14:59 sid. 27)

När det gäller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan finns ett antal krav enligt EU-rätten som säkerställs genom planförfarandet. Vid den lämplighetsprövning som ska göras kan därför inte detaljplanekravet sättas åt sidan på ett sätt som medför att EU-rätten inte följs. Även andra intressen som bland annat riksintressen för totalförsvaret bör väga tungt i lämplighetsprövningen. (jfr prop. 2016/17:137 sid. 14)

Tidsbegränsat lov som utförs i strid mot en detaljplan

Eftersom tidsbegränsat lov får ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven som gäller för permanent lov, får åtgärden strida mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov får inte ges om alla förutsättningar för permanent bygglov är uppfyllda. När det gäller kravet på planenlighet är det dock inte tillräckligt att åtgärden avviker från detaljplanen för att kravet på planenlighet inte ska vara uppfyllt. Dessutom får inte åtgärdens avvikelse vara en godtagbar avvikelse, som exempelvis en liten avvikelse. Det innebär att om ett permanent lov kan ges för åtgärden på grund av att det är en godtagbar avvikelse ska permanent lov ges istället för tidsbegränsat lov. Möjligheten att ge lov trots att åtgärden inte är planenlig ska inte användas vid tidsbegränsade bygglov. Detta eftersom ett permanent bygglov ska ges istället om det är en godtagbar avvikelse.  Avvikelsemöjligheten används alltså enbart för permanenta lov.

Här kan du läsa mer om kravet på planenlighet och godtagbara avvikelser

Om en åtgärd strider mot detaljplanen kan den planenliga användningen trängas undan. Byggnadsnämnden måste då göra en avvägning om detta är rimligt i förhållande till nyttan med åtgärden. En sådan avvägning kan till exempel vara aktuell vid placering av ett byggnadsverk på allmän plats. (MÖD 2015-04-24 mål nr P 10151–14)

I en dom prövade MÖD ett tidsbegränsat bygglov för modulbostäder som skulle placeras på mark som var detaljplanelagd för bland annat industri- och hantverksändamål. I nära anslutning till den tilltänkta platsen fanns en industri som hade ett miljötillstånd med bullervillkor. Villkoret innebar att verksamheten inte fick bidra till att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder överskred 40 dB(A) nattetid. Modulbostäderna skulle bli mer utsatta för buller från verksamheten än redan befintliga bostäder. Av bullerutredningar framgick det att de uppmätta och beräknade ljudnivåerna nattetid överskred riktvärdet i området där modulbostäderna skulle placeras.  I bygglovet angavs inga beräknade bullervärden vilket innebar att om ljudnivån i bullervillkoret överskreds skulle verksamheten kunna drabbas av tillsynsåtgärder och straffansvar enligt miljöbalken.  Domstolen konstaterade att det fanns en risk att modulbostäderna skulle begränsa möjligheten för verksamheten att bedrivas i enlighet med miljötillståndet. Vid avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen vägde MÖD företagets intresse av att bedriva verksamheten mot intresset av att ordna boende för studenter och unga vuxna. I avvägningen tog domstolen hänsyn till att den befintliga verksamheten var planenlig medan modulbostäderna stred mot användningsbestämmelserna i detaljplanen. MÖD ansåg att risken att verksamheten skulle begränsas innebar att bygglov inte kunde ges. (MÖD 2019-03-28 mål nr P 436-18)

I en annan dom om tidsbegränsat lov var frågan om tidsbegränsat bygglov kunde ges för skolpaviljonger. Skolpaviljongerna skulle placeras i anslutning till en befintlig skola på parkmark där det fanns gräsytor och en fotbollsplan. En av frågorna i domen var om det fanns förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov med hänsyn till att parkmarken behövdes som rekreationsyta. Det allmänna intresset av utbildningsplatser i området och lokaler vid ombyggnad av skolan vägdes mot det allmänna intresset av att allmänheten skulle ha fortsatt tillgång till parken. Marken som skolpaviljongerna skulle placeras på var ett sammanhållande parkområde som var cirka tio hektar stort. Domstolen bedömde att den mark som paviljongerna upptog, var begränsad i förhållande till den totala storleken av parkområdet och det framkom även att det fanns en ytterligare fotbollsplan i närområdet som allmänheten kunde använda. Det allmänna intresset av att behålla marken som rekreationsyta kunde enligt domstolens mening därför inte anses så starkt att det vägde tyngre än det allmänna intresset av att tillgodose behovet av utbildningsplatser i området och att skolan kunde byggas om. (MÖD 2015-04-24 mål nr P 10151–14)

Startbesked och slutbesked

Förfarandet efter ett beslut om tidsbegränsat bygglov är samma som för ett permanent bygglov. Det innebär att en åtgärd som har fått tidsbegränsat bygglov inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggnadsverket får inte heller tas i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte har beslutat annat. Slutbesked ska ges som vanligt när åtgärden är färdigställd och ska tas i anspråk och inte när åtgärden ska avvecklas när det tidsbegränsade bygglovet gått ut.

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Undantaget är ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, ett sådant lov får sammanlagt överstiga 15 år.

Här kan du läsa mer om bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Giltighetstiden för tidsbegränsade bygglov har varierat över tiden. Före den 1 januari 2008 var maxtiden 20 år, mellan den 1 januari 2008 och den 30 juni 2014 var maxtiden tio år och sedan den 1 juli 2014 är maxtiden 15 år.

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Något nytt start- och slutbesked behövs inte.

Här kan du läsa mer om förlängning av tidsbegränsat bygglov

Att ta bort det som utförts med stöd av ett tidsbegränsat bygglov

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Det krävs varken bygglov, rivningslov eller anmälan för att ta bort eller återställa åtgärden. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 54)

Här kan du läsa mer om att återställa efter tidsbegränsat bygglov 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej