Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelsekatalogen

Granskad:

Boverkets planbestämmelsekatalog tydliggör hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang.

Planbestämmelsekatalogen

Katalogen innehåller alla planbestämmelser som rekommenderats i vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt. Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av befintlig detaljplaneinformation. Boverket ansvarar inte för hur katalogen används i program eller vid digital framställning av planer. Planbestämmelsekatalogen är senast uppdaterad 2024-05-02 och nås via knappen nedan.

Syftet med planbestämmelsekatalogen

Boverkets planbestämmelsekatalog är en exempelsamling som är uppbyggd enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan. Katalogens syfte är att tydliggöra hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang. Planbestämmelseinformationen ska kunna återanvändas, överföras mellan olika IT-system och tillgängliggöras nationellt.

I katalogen anges varje planbestämmelse med information om under vilken tidsperiod de har rekommenderats och ett UUID, en unik identifierare. Alla planbestämmelser från och med 2015 presenteras också med en unik bestämmelsekod. Bestämmelsekoden är den direkta kopplingen mellan katalogen och Boverkets föreskrifter om detaljplan och den är nödvändig för att den digitala hanteringen ska fungera. Alla planbestämmelser har också ett UUID, en unik identifierare, som används vid överföring mellan olika IT-system.

Det finns inget krav på att följa katalogen. Reglering i detaljplanering måste dock följa plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets föreskrifter om detaljplan. Det finns även en generell rekommendation i form av Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Genom att följa katalogen så uppfylls kraven i både PBL, föreskrifterna och rekommendationerna i de allmänna råden.

Specifikationen för detaljplan

Planbestämmelsekatalogen ger tillsammans med den nationella specifikationen för detaljplan, som Lantmäteriet ansvarar för, förutsättningar för att överföra detaljplaneinformation mellan olika IT-system. Exempel på sådan överföring är från kommunen till Lantmäteriets nationella geodataplattform. Tillsammans ger de också förutsättning för att utveckla nationella e-tjänster som använder detaljplaneinformation och för att digitalisera plan- och bygglovsprocessen.

Detaljplaneinformation ska vara anpassad så att den går att överföra enligt den nationella specifikationen för detaljplan. Detta då digital detaljplaneinformation måste kunna tillgängliggöras på en europeisk nivå, enligt de krav som följer av EU:s INSPIRE-direktiv och som finns reglerat i lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation och förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation, från och med 2022. Om kommunen väljer att inte tillgängliggöra sin planinformation enligt den nationella specifikationen bär kommunen själv ansvar för att informationen följer regelverket i INSPIRE.

Läs mer om den nationella specifikationen för detaljplan under rubriken ”På andra webbplatser i ”Relaterad information”.

Planbestämmelsekatalogen innehåller samtliga rekommenderade planbestämmelser

Planbestämmelsekatalogen innehåller alla de planbestämmelser som Boverket i föreskrifterna om detaljplan föreskriver att kommuner kan använda vid planläggning av nya detaljplaner. Katalogen innehåller även alla tidigare bestämmelser som rekommenderats i vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan år 1949 och framåt.

Många detaljplaner innehåller planbestämmelser som har formulerats fritt av kommunen. Om du inte hittar den bestämmelse du söker i katalogen kan det vara en sådan bestämmelse.

Frågor och synpunkter

Boverket tar emot frågor om och synpunkter på Planbestämmelsekatalogens e-tjänst och dess innehåll via e-post:

registraturen@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen