Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Styrmedel och verktyg

Granskad:

Det förekommer olika hinder som kan begränsa utvecklingen av ett mer cirkulärt byggande. Det finns därför ett behov att se över och utveckla befintliga styrmedel och även överväga om nya styrmedel och verktyg behövs för att främja ett cirkulärt byggande.

Två personer i varselväst och skyddshjälm  pratar och tittar på en ritning framför en byggarbetsplats.
Foto: Johnér Images/Jens Lindström

Svaga incitament för cirkulärt byggande

Incitamenten för att bygga mer cirkulärt är svaga. Åtgärder som kan vara ekonomiskt eller miljömässigt lönsamma genomförs inte därför att kostnader och vinster av en viss åtgärd är obalanserat fördelade mellan olika aktörer. De långa värdekedjor som är inblandade i byggproduktionen och byggnaders långa livslängd kan göra att incitament och ansvar blir otydliga.

Regelutveckling

Det institutionella ramverket som kringgärdar byggandet är omfattande. Olika regler har stor betydelse för förutsättningarna att bygga och investera i byggnader. Utformningen av gällande lagar och regler i samhället har inte utgått från cirkularitet och understödjer därför dagens mer linjära ekonomi. En omställning till ett cirkulärt byggande kan kräva förändringar i olika regler. Det kan bland annat behöva utvecklas styrmedel som kan bidra till att förstärka incitamenten för en ökad cirkularitet.

Regler som främjar cirkularitet

Digitalisering kan främja ett cirkulärt byggande

Genom digitalisering kan bostadshus utformas så att återvinning och återanvändning av material och komponenter förenklas. Det är därför viktigt att beakta hur digitaliseringen som verktyg kan främja ett mer cirkulärt byggande.

Digitaliseringens betydelse

Förbättrad information

Tillgången till information om byggprodukters kvalitet och klimatpåverkan har betydelse för köparnas val. Bristande information om återbrukade produkter och återbruksmöjligheter leder till högre kostnader och sämre fungerande marknadsförutsättningar än för nya produkter. Det bidrar till att marknader för återvunna material eller begagnade produkter inte är lika väl fungerande som för nya produkter.

Det behöver därför övervägas hur informationen om återbrukades produkters kvalitet och återbruksmöjligheter kan förbättras. Digitalisering är viktigt även i detta sammanhang för att underlätta information om byggnader och byggnads-delars innehåll samt om utbud och tillgång till cirkulära materialflöden.

Det är också viktigt att regler, till exempel i PBL med följdlagstiftning, inte skapar hinder för cirkularitet.

Stärkt efterfrågan genom offentlig upphandling

Offentliga beställare har en stor marknadspåverkande roll som kan användas för att främja ett cirkulärt byggande. Offentlig upphandling är därför ett viktigt verktyg för att styra mot ett mer cirkulärt byggande.

Åtgärder som främjar en marknad för återbrukade byggprodukter

Dagens linjära affärsmodeller medför svaga incitament med avseende på återbruk och återvinning. Incitamenten att utforma byggprodukter som är återbruks- och återvinningsbara är svaga. Det kan därför behövas åtgärder som stöttar tillkomsten av affärsmodeller för återbruk av byggprodukter.

Cirkulära affärsmodeller

Det finns branschinitiativ

Även i frånvaro av statliga styrmedel finns det incitament till återbruk och återvinning. Det sker en marknadsdriven utveckling med inslag av cirkulärt byggande, vilket även inbegriper förändrade affärsmodeller. Det finns flera exempel på pågående eller nyligen genomförda projekt och andra initiativ avseende cirkulära byggande. Dessa är viktiga att beakta för att se hur styrmedel kan stödja eller utveckla marknadslösningar där det finns incitament och förutsättningar.

Cirkulärt byggande - exempelsamling

Kunskapsspridning och exempel

Information och vägledning om cirkulärt byggande är viktiga verktyg för att öka kunskapen om cirkulärt byggande. Det kan till exempel handla om att sprida goda exempel och för att öka kunskapen och drivkrafterna att bygga mer cirkulärt.

Cirkulär ekonomi i byggsektorn i dag

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen