Boverkets byggråd

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor inom byggområdet. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande.

Syftet med byggrådet är att ge aktörer inom bygg- och fastighetssektorn möjlighet att vara delaktiga i de överväganden och beslut som tas av Boverket samt informera om vad som sker inom Boverkets verksamhetsområde. Frågor som tas upp är till exempel nya byggregler och stöd, aktuella utredningar och regeringsuppdrag, nya vägledningar om PBL inklusive BBR och EKS, samt vad som är på gång nationellt och inom EU.

För att rådet ska fungera väl är det viktigt att ledamöterna har mandat att företräda sin organisation respektive sina medlemmar, d.v.s. att ståndpunkterna som framförs vid mötena är förankrade i respektive ledamots organisation.

Ledamöterna ska sprida informationen från byggrådets möten vidare inom sin organisation.

Möten

Byggrådet träffas cirka 2 gånger per år. Information som kan ges skriftligt skickas ut senast en vecka innan mötet. Ibland tas vissa i förväg bestämda fördjupningsfrågor upp av mer strategisk och övergripande karaktär. Boverket väljer vilka frågor som ska tas upp som fördjupningsfrågor, men ledamöterna kan lämna förslag.

Minnesanteckningar från de senaste mötena finns i relaterad information till höger.

Ledamöterna kan också få agera bollplank mellan mötestillfällen och blir ofta inbjudna att delta när Boverket arrangerar seminarier etc.

Organisation

Byggrådet har ca 25 ledamöter, exklusive ordförande och sekreterare, som representerar olika delar av bygg- och fastighetssektorn. Andra myndigheter och särskilda sakkunniga kan också bjudas in, liksom företrädare för näringslivets byggråd/samverkansorgan. Boverket utser ledamöter efter samråd med respektive organisation. Ordförande och sekreterare utses av Boverket. Följande intresseföreträdare deltar i byggrådet för närvarande:

Boverket

Boverket

Boverkets logotyp

Ordförande Ingrid Hernsell Norling
Sekreterare Madeleine Hjortsberg

Brukarorgan

Byggherrar och fastighetsägare

Kommunala organ

Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer

Föreningen Sveriges byggnadsinspektörers logotyp

Sveriges kommuner och landsting, SKL

SKLs logotyp

Sveriges stadsarkitektförening

Sveriges stadsarkitektförening logotyp

Yrkesföreningar och sakfrågeföreningar

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej