Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om vägledningen

Granskad:

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram denna vägledning för översiktsplaneringen som ett led i arbetet att nå miljömålet God bebyggd miljö i de delar som handlar om hur översiktsplaneringen kan bidra till de nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050. Texterna bygger på information från utredningar i samband med uppdraget och på sammanställning av information från olika tidigare rapporter och vägledningar som berör ämnet.

I arbetet med vägledningen har Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och planerare från kommuner, länsstyrelser och den privata sektorn konsulterats.

Vägledningen innehåller vägledning och exempel på hur man kan göra för att nå ett ökat klimatfokus i översiktsplaneringen. Den är tänkt att vara till stöd för kommunala planerare som arbetar med översiktsplanering. Politiker och andra tjänstemän inom kommunen som jobbar med trafik, bostäder, grönstruktur, miljö, hälsa och andra frågor med koppling till den fysiska planeringen, kan också ha nytta av vägledningen liksom länsstyrelserna i sin roll av samrådspart till kommunerna.

Vägledningen är inte tvingande och har ingen rättsverkan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen