Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanering för ökad tillgänglighet

Granskad:

Ett socialt hållbart samhälle tillhandahåller en god livsmiljö så att alla människor har likvärdiga möjligheter att vara delaktiga som självständiga individer. Med utgångspunkt i principen att samhället är till för alla, behöver funktionshindersperspektivet finnas med i kommunens samtliga verksamheter. Det betyder bland annat att städer, samhällen och landsbygd planeras och byggs så att gemensamma miljöer kan användas av alla på ett likvärdigt sätt, oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Översiktsplanering lägger grunden för en tillgänglig miljö

Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I den ska kommunen redovisa sin syn på olika allmänna intressen och hur avvägningen mellan dem ska ta sig uttryck. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att formulera mål och ställningstaganden för exempelvis tillgänglighet och delaktighet

Om översiktsplanen innehåller tydliga ställningstaganden och riktlinjer gällande tillgänglighet och funktionshinder, kan dessa frågor lättare få genomslag i den efterföljande planeringen och i kommande beslut. Det är vanligen mer effektivt och kostnadseffektivt att bygga tillgängligt och användbart från början än att i efterhand anpassa miljöer för särskilda behov. De miljöer som är användbara för personer med funktionsnedsättning är oftast till fördel för alla.

Denna vägledning om tillgänglighet handlar om hur kommuner kan arbeta med mål och ställningstaganden i översiktsplaneringen. Vägledningen beskriver också arbetssätt för att implementera funktionshindersperspektivet i organisationer och planeringsprocesser. I ett konkret exempel illustreras hur tydliga ställningstaganden kring tillgänglighet kan få genomslag i hela planeringskedjan, från översiktsplanering till slutbesked. Vägledningen tar även upp aktuella politiska mål, regelverk och centrala begrepp samt ger tips på ytterligare information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen