Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

Granskad:

Användningen Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål används för områden för räddningstjänsten och annat liknande samhällsviktigt ändamål. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.

Användningen Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

I användningen ingår område för räddningstjänst och utryckningsfordon, till exempel ambulans- eller brandstation. Även trafikanläggningar som endast ska vara till för den samhällsviktiga verksamheten ingår. Personalutrymmen som omklädningsrum, gym och andra gemensamma utrymmen ingår. Övernattning ingår i begränsad utsträckning om den innebär ett komplement som är nödvändigt för verksamheten men får inte utgöra bostadsändamål. Även komplement så som övningsområde, garage och kontor ingår i användningen.

Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

19 §    Användningen räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för områden för räddningstjänst och annat liknande samhällsviktigt ändamål. Även komplement till verksamheten räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål ingår i användningen.

Tabell 5.35 Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.36 Precisering av bestämmelsen räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Användningen omfattar räddningstjänst och liknande samhällsviktiga ändamål. Liknande samhällsviktiga ändamål kan vara till exempel larmcentral eller ledningscentral. Samhällsviktiga ändamål som har en egen användning, till exempel vård eller skola, ingår inte. Sådana ändamål planläggs som respektive användning, så som Vård eller Skola. Totalförsvarets anläggningar ingår inte heller i denna användning utan planläggs som fritextbestämmelse med stöd av användningen Annan kvartersmark.

Annan kvartersmark

22 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av användningarna i 2–21 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. Även komplement till verksamheten annan kvartersmark ingår i användningen.

Tabell 5.41 Precisering av bestämmelsen annan kvartersmark

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Bestämmelsen måste följa föreskriften

I Boverkets föreskrifter om detaljplan anges vad som ingår i användningen Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål, hur bestämmelsen ska formuleras och vilken bestämmelsekod bestämmelsen ska ha.

Formulering av bestämmelse Bestämmelsekod
Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål DP_KM_U2
Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

19 §    Användningen räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för områden för räddningstjänst och annat liknande samhällsviktigt ändamål. Även komplement till verksamheten räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål ingår i användningen.

Tabell 5.35 Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.36 Precisering av bestämmelsen räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Precisering av bestämmelsen

Om ett område ska ha en särskild funktion som kommer att dominera användningen, få stor betydelse för områdets utformning eller innebära en betydande omgivningspåverkan så kan användningen preciseras. Användningen kan även preciseras om kommunen vill avgränsa användningen till en specifik funktion.

En precisering innebär att enbart det som anges i preciseringen är tillåtet. En preciserad användningsbestämmelse ger alltså mindre utrymme för tolkning än då användningen inte preciseras. En precisering innebär att planen blir mindre flexibel samtidigt som det blir tydligt vilket ändamål som avses för området. Flera olika preciseringar av samma användning kan finnas inom samma detaljplan.

3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i preciseringen är tillåtet.

I Boverkets föreskrifter om detaljplan anges de preciseringar av Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål som får användas. Om kommunen behöver göra en precisering som ryms inom Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål men som inte finns med i föreskriften får kommunen formulera egna preciseringar. Detta görs genom att använda Annan precisering. På så sätt begränsar inte föreskriften kommunens möjlighet att reglera. Preciseringar som inte finns med i föreskriften blir dock inte digitalt sökbara i samma utsträckning som övriga preciseringar och får endast användas när tillämpbar formulering saknas.

1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2–22 §§ får användas vid reglering med användningsbestämmelser på kvartersmark i detaljplan.

Formuleringar av bestämmelser, formuleringar av preciseringar och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna nedan. Annan precisering får endast användas när tillämpbar formulering saknas. Hakparentesen [Annan precisering] ska då ersättas med en egen formulering av preciseringen.

Formulering av precisering Bestämmelsekod
Räddningstjänst DP_KM_U2_Raddningstjanst
Brandstation DP_KM_U2_Brandstation
Utryckningsstation DP_KM_U2_Utryckning
[Annan precisering] DP_KM_U2_Annan
Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

19 §    Användningen räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för områden för räddningstjänst och annat liknande samhällsviktigt ändamål. Även komplement till verksamheten räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål ingår i användningen.

Tabell 5.35 Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.36 Precisering av bestämmelsen räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

En närmare utformning av ett område regleras med egenskapsbestämmelser.

Redovisning av regleringar i detaljplan

Det finns inga bindande regler för hur en detaljplans reglering ska redovisas på plankartan. Det enda krav som måste uppfyllas är det så kallade tydlighetskravet som finns i plan- och bygglagen, PBL, och som ställer krav på att alla regleringar som görs i en detaljplan ska vara tydliga. Tydlighetskravet är i sig teknikneutralt och kan uppfyllas på flera olika sätt vilket innebär att redovisningen av regleringar i detaljplan kan göras på olika sätt så länge det tydligt framgår vad som regleras. Med den digitala teknikens hjälp är det därför möjligt att ta fram nya sätt att redovisa planbestämmelser.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Redovisning enligt det allmänna rådet om redovisning av reglering i detaljplan

Ett sätt att redovisa regleringar i detaljplan är att följa Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Vid redovisning enligt det allmänna rådet kan användningen Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål anges med versalt U på plankartan och vid färgläggning av detaljplanen ges användningen röd färg.

5.19 Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål Allmänt råd Användningen räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål kan betecknas U och kan vid färgläggning ges röd färg.

Enligt det allmänna rådet kan precisering anges genom att beteckningen förses med index i form av en nedsänkt siffra, exempelvis U1 - Brandstation.

2.3 Indexering av beteckningar Allmänt råd Vid precisering av planbestämmelser eller vid olika formuleringar av planbestämmelser med samma beteckning kan detta redovisas genom att beteckningen indexeras med en nedsänkt siffra.

Det allmänna rådet anger bara ett sätt som redovisningen kan göras för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Redovisningen kan alltså även göras på andra sätt. För att underlätta framtida tolkning av detaljplanen är det lämpligt att det framgår av detaljplanen om det allmänna rådet använts.

2.2 Redovisning av ärendeinformation Allmänt råd Information enligt 2 kap. 4–6 §§ Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan kan redovisas på detaljplanen. Om dessa allmänna råd har använts för redovisning kan det anges tillsammans med informationen enligt första stycket.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen