Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga anläggningsboenden

Granskad:

Enligt 9 kap 33 § PBL går det att ge bygglov för en åtgärd som avses att pågå under en begränsad tid och som inte uppfyller samtliga krav som gäller för att få ett  permanent bygglov.

Två olika typer av tidsbegränsat lov

Det finns två typer av tidsbegränsat lov, en som kan tillämpas för alla olika åtgärder enligt 9 kap. 33 § PBL, och en som kan tillämpas vid nybyggnad av bostadshus, 9 kap. 33 a § PBL. Eftersom tillfälliga anläggningsboenden inte räknas som bostäder enligt PBL-systemet är det den första typen som kan användas för dessa (MÖD 2015-12-15 mål nr P 1565–15). Här beskrivs hur denna typ av lov fungerar.

Mål: P 1565-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Tillfälligt behov

Det första kriteriet har tolkats i rättspraxis som att åtgärden måste avse ett tillfälligt behov. Typexempel kan vara en skola som byggs om och eleverna tillfälligtvis måste inhysas någon annanstans. Det kan också handla om att antalet elever faktiskt utökas under en begränsad tidsperiod och att kommunen behöver tillgodose detta genom tillfälliga åtgärder. Exemplen liknar varandra men ställer olika krav på bevisning. I det första fallet ska den som söker lovet visa en tidsplan för ombyggnaden och att den kommer vara klar att tas i bruk när det tidsbegränsade lovet går ut. I det andra fallet behöver det styrkas att det ökade antalet elever kommer sjunka i samband med att tiden för lovet går ut.

Det är också viktigt att kommunen i prövningen av tidsbegränsade lov beaktar de allmänna och/eller enskilda intressen som påverkas när lovet beviljas. Särskilt eftersom tidsbegränsade lov får ges för en användning som strider mot detaljplan. Detta ska alltid göras, inte bara när det är allmän plats som berörs. I ett rättsfall om tidsbegränsat lov skulle skolpaviljonger placeras på en fotbollsplan (MÖD 2015-04-24, mål nr P 10151–14). I det fallet var sökanden inte bara tvungen att visa att behovet var tillfälligt, utan också att det allmänna intresse som fotbollsplanen utgjorde inte trängdes undan på ett orimligt sätt. I det fallet fanns det liknande ytor i grannskapet vilket gjorde att domstolen bedömde att kommunen gjort en rimlig avvägning och lovet kunde beviljas.

Mål: P 10151-14 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Tidsbegränsat lov på allmän plats

Möjligheten att medge ett tidsbegränsat bygglov för anläggningsboende på allmän plats är varken självklar eller definitivt omöjlig. Tidsbegränsade bygglov kan generellt ges för en användning som strider mot en detaljplan, samtidigt som kommunen måste göra en avvägning av om det är lämpligt att den allmänna platsen upplåts för ett enskilt ändamål. Det är upp till byggnadsnämnden i varje enskilt ärende att avgöra om den allmänna platsen är lämplig att ta i anspråk för till exempel ett tillfälligt anläggningsboende. En lämplighetsprövning och avvägning av de allmänna och enskilda intressena som skyddas av PBL och annan lagstiftning ska alltid även ske vid tidsbegränsade lov. Uttrycket "får ges" i paragrafen som handlar om tidsbegränsade bygglov, 9 kap 33 § PBL , innebär att kommunen har ett betydande handlingsutrymme.

33 §
  För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900) .

33 a §
  /Upphör att gälla U:2028-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

33 b §
  Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut ska den plats eller det byggnadsverk som lovet avser återställas. Om tiden har förlängts ska platsen eller byggnadsverket i stället återställas innan den nya tiden har gått ut.

Bestämmelserna om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller inte för åtgärder som vidtas för att återställa en plats eller ett byggnadsverk enligt första stycket.

Trots första stycket behöver platsen eller byggnadsverket inte återställas om byggnadsnämnden har gett bygglov som inte är tidsbegränsat för åtgärden. Lag (2022:909) .

Frågor och svar

Ta del av frågor och svar med anledning av ämnet i fliken Frågor & svar.

Allmän vägledning och tidsbegränsat bygglov

Boverket har tagit fram en allmän vägledning om hanteringen av tidsbegränsat bygglov.

Tidsbegränsat bygglov

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen