Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsliknande arbete på andra myndigheter

Granskad:

Många samhällsproblem är komplexa och behöver angripas med gemensamma insatser på flera samhällsområden. Byggnadsnämnderna behöver därför inte bara samordna sitt tillsynsarbete med andra myndigheters tillsynsarbete utan kan även samordna sin tillsyn med andra myndigheters arbete med övervakning och kontroll.

Tillsynsliknande arbete på andra myndigheter

En viktig förutsättning för att möjliggöra ett samarbete mellan byggnadsnämnden och olika myndigheter är nämnden lär sig mer om olika myndigheters organisation, ansvarsområden och arbetssätt. På så sätt kan byggnadsnämnden lättare identifiera vilka tillsynsliknande uppgifter som andra myndigheter har och om det finns förutsättningar att samarbeta.

Det finns många tillsynsliknade arbetsuppgifter som utförs på andra myndigheter än byggnadsnämnden och som nämnden kan ha anledning att samordna sitt tillsynsarbete med. Det kan till exempel vara Polismyndighetens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete, Skatteverkets arbete med indrivning av skattemedel eller Kronofogdens arbete med utsökning och verkställighet av olika beslut.

Det kan finnas ett varierande behov av samordning mellan byggnadsnämnder och andra myndigheters arbete med övervakning och kontroll. I vissa fall finns ett direkt behov av samordning för att underlätta eller ibland möjliggöra byggnadsnämndens tillsyn. I andra fall kan behovet av samordning komma från andra myndigheter till exempel inom arbetet med Nationell samverkan mot arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är inte någon tillsynsmyndighet i traditionell bemärkelse utan arbetar i huvudsak med att förebygga och ingripa mot brottslighet. Vid misstanke om brott gäller regleringar i olika lagstiftningar, exempelvis brottsbalken, rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen.

Polismyndigheten har dock tillsynsuppgifter på några områden, exempelvis enligt utlänningslagen genom inspektioner på arbetsplatser, utskänkning av alkohol på restauranger enligt alkohollagen och för handel med tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter

Polismyndigheten kan ge biträde till en annan myndighet, handräckning, om det finns stöd i lag som den andra myndigheten åberopar. Stöd för genomförandet finns även i polislagen. Det är viktigt att veta att Polismyndigheten biträder andra myndigheter och alltså inte själv kan genomföra handräckning där annat lagstöd skulle ha behövts, exempelvis enligt plan- och bygglagen, utlänningslagen eller rättegångsbalken.

Byggnadsnämnderna kan samverka med Polismyndigheten i de fall nämnden vid sin tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen misstänker att det förekommer eller förekommit brottslig verksamhet. Detsamma gäller om Polismyndigheten i sin verksamhet uppmärksammat överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Byggnadsnämnden har också rätt att begära hjälp av Polismyndigheten för att vid tillsynsbesök få tillträde till en fastighet eller ett byggnadsverk. För att underlätta kontakter med Polismyndigheten kan byggnadsnämnden använda sig av den eller de som är säkerhetsansvariga i kommunen. De har oftast upparbetade kontakter med polisen i det lokala polisområdet och kan hjälpa till när det finns behov av samordnade insatser eller biträde vid tillsynsbesök.

Byggnadsnämnderna kan även ha anledning att samarbeta med Polismyndigheten och andra myndigheter i deras arbete inom ramen för Nationell samverkan mot arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet. Byggnadsnämnden kan på så sätt få ett bättre och bredare informationsunderlag och upptäcka fler avvikelser från plan- och bygglagstiftningen. Det kan också underlätta tillsynsbesök och tillsynsingripanden om de sker samordnat med andra myndigheters insatser.

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet (på Arbetsmiljöverkets webbplats)

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet (på Polismyndighetens webbplats)

Skatteverket

Skatteverket är inte heller en tillsynsmyndighet i traditionell bemärkelse utan arbetar i huvudsak med indrivning av skattemedel.

Skatteverket har dock tillsynsuppgifter på några områden. Skatteverket genomför exempelvis med stöd av bestämmelser i skatteförfarandelagen kontroller av personalliggare och kassaregister. Kontrollerna genomförs oannonserat i syfte att kontrollera innehav av kassaregister och personalliggare samt att de används och förs på korrekt sätt. Skatteverket har för tillsynen rätt att få tillträde till verksamhetslokaler. Skatteverket utför även kontroll av löner, skatter, avgifter och anställningsintyg.

Byggnadsnämnderna kan ha anledning att samverka med Skatteverket i de fall nämnden vid sin tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen misstänker att det förekommer eller förekommit avvikelser från skattelagstiftningen eller om Skatteverket i sin verksamhet uppmärksammat avvikelser och överträdelser av plan- och bygglagstiftningen.

Byggnadsnämnderna kan även ha anledning att samarbeta med Skatteverket och andra myndigheter i deras arbete inom ramen för Nationell samverkan mot arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet. Byggnadsnämnden kan på så sätt få ett bättre och bredare informationsunderlag och upptäcka fler avvikelser från plan- och bygglagstiftningen. Det kan också underlätta tillsynsbesök och tillsynsingripanden om de sker samordnat med andra myndigheters insatser. Exempel på uppgifter som finns tillgängliga hos Skatteverket är folkbokföringsuppgifter och företagsuppgifter. Den typen av uppgifter är normalt sett offentliga, vilket innebär att de kan begäras ut av vem som helst.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten har inte heller någon traditionell tillsynsroll utan arbetar med utsökning och verkställighet av olika beslut.

Byggnadsnämnden kan ha anledning att samverka med Kronofogdemyndigheten i de fall nämnden vid sin tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen uppmärksammar att Kronofogdemyndigheten har ärenden som gäller samma fysiska eller juridiska person. Byggnadsnämnden har också rätt att begära hjälp av Kronofogdemyndigheten i vissa fall och att ansöka om särskild handräckning för verkställighet av olika tillsynsbeslut.

Handräckning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen