På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagar med betydelse för säkerheten i skolmiljöer samt regler om livsmedelslokaler

Nedan anges några andra lagar som har betydelse för skol- och förskolemiljöer. Det är lagar som har betydelse för säkerheten där. Lagen om skydd mot olyckor reglerar bland annat ansvaret för brandskyddet. Produktsäkerhetslagen ställer krav på att lekredskap på skol- och förskolegårdar ska vara säkra, och i ordningslagen finns bestämmelser om säkerhetsskydd vid brunnar och dammar. Regler om hur skolors och förskolors livsmedelslokaler ska vara utformade finns i en EU-förordning om livsmedelshygien.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är kommunen skyldig att förebygga bränder och inrätta skydd mot andra olyckor. Kommunen är också skyldig att ta fram ett handlingsprogram för detta arbete där man beskriver risker i kommunen och hur den förebyggande verksamheten är organiserad. Skolan är en del av en kommun, oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller fristående regi, och bör därmed beaktas i de kommunala handlingsprogrammen.

Enligt LSO har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär bland annat en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL, ställer krav på att varor och tjänster som tillhandahålls, det vill säga säljs, hyrs ut, upplåts med mera, av näringsidkare till konsumenter vara säkra. Lagen gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet och lekredskap på skol- och förskolegårdar omfattas därmed av kraven i PSL.

För utformning och provning av säkra lekredskap och stötdämpande underlag till lekplatser finns ett antal europeiska standarder. (Europastandard SS-EN 1176-1, SS-EN 1176-7 och SS-EN 1177) Enligt PSL anses en vara säker som uppfyller en standard för sådana risker som standarden omfattar. Det innebär att även äldre lekredskap som inte är konstruerade eller tillverkade enligt gällande standarder bör uppfylla aktuella standarder för att anses säkra enligt PSL. För att följa PSL när en ny lekplats har uppförts bör en person med erforderlig kompetens besikta installationerna för att bedöma om de överensstämmer med standarderna. Standarderna beskriver också när kontinuerliga kontroller och besiktningar av lekredskapen bör ske.

Foto på fasta lekredskap Lilla Alby skola i Sundbyberg.
Lekredskap på Lilla Alby skola i Sundbyberg. Foto: Johan Fowellin

Konsumentverket är den myndighet som har tillsyn över PSL. Bestämmelserna i PSL om krav och Konsumentverkets tillsyn gäller för alla lekplatser oavsett när de anlagts och vilken offentlig aktör eller näringsidkare som är huvudman. Det innebär att alla lekredskap som tillhandahålls idag ska uppfylla dagens krav på säkerhet.

Under rubriken "Relaterad information" hittar du mer information om kraven på lekredskap i produktsäkerhetslagen.

Ordningslagen

Ordningslagen (1993:1617) innehåller bland annat bestämmelser om säkerhet vid vissa anläggningar och verksamheter. Lagen anger att brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till anläggningens belägenhet och beskaffenhet. Skyddet mot barnolycksfall ska särskilt beaktas.

Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Polismyndigheten utövar tillsyn enligt ordningslagen och kan förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder.

Boverkets byggregler

Även Boverkets byggregler, BBR, innehåller bestämmelser till skydd mot drunkning på tomter. Reglerna i BBR är tillämpliga vid anläggandet av nya brunnar, dammar och bassänger.

Under rubriken "Relaterad information" hittar du mer information kring reglerna om brunnar och dammar i BBR och ordningslagen.

Förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Regler om livsmedelslokaler finns i en EU-förordning om livsmedelshygien. Reglerna med krav på livsmedelslokaler i förordningens bilaga II, kapitel I är allmänt hållna och beskriver inte i detalj hur lokalerna ska vara utformade. Kraven kan uppfyllas på olika sätt men generellt gäller att ytor och material ska vara täta, släta och lätta att rengöra.

Som ett stöd till kommunernas och regionernas måltidsorganisationer inom vård, skola och omsorg finns en branschriktlinje, Offentlig säker mat, som anger hur de allmänna kraven i EU-förordningen kan tolkas.

Du hittar EU-förordningen om livsmedelshygien och branschriktlinjerna Offentlig säker mat under rubriken "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej