Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagar med betydelse för säkerheten i skolmiljöer samt regler om livsmedelslokaler

Granskad:

Nedan anges några andra lagar som har betydelse för skol- och förskolemiljöer. Det är lagar som har betydelse för säkerheten där. Lagen om skydd mot olyckor reglerar bland annat ansvaret för brandskyddet. Produktsäkerhetslagen ställer krav på att lekredskap på skol- och förskolegårdar ska vara säkra, och i ordningslagen finns bestämmelser om säkerhetsskydd vid brunnar och dammar. Regler om hur skolors och förskolors livsmedelslokaler ska vara utformade finns i en EU-förordning om livsmedelshygien.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är kommunen skyldig att förebygga bränder och inrätta skydd mot andra olyckor. Kommunen är också skyldig att ta fram ett handlingsprogram för detta arbete där man beskriver risker i kommunen och hur den förebyggande verksamheten är organiserad. Skolan är en del av en kommun, oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller fristående regi, och bör därmed beaktas i de kommunala handlingsprogrammen.

1 §
  För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.

3 §
  En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska kommunen ange
   1. målen för verksamheten,
   2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och
   3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Lag (2020:882) .

Enligt LSO har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär bland annat en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

2 §
  Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL, ställer krav på att varor och tjänster som tillhandahålls, det vill säga säljs, hyrs ut, upplåts med mera, av näringsidkare till konsumenter vara säkra. Lagen gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet och lekredskap på skol- och förskolegårdar omfattas därmed av kraven i PSL.

7 §
  Varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare skall vara säkra.

För utformning och provning av säkra lekredskap och stötdämpande underlag till lekplatser finns ett antal europeiska standarder. (Europastandard SS-EN 1176-1, SS-EN 1176-7 och SS-EN 1177) Enligt PSL anses en vara säker som uppfyller en standard för sådana risker som standarden omfattar. Det innebär att även äldre lekredskap som inte är konstruerade eller tillverkade enligt gällande standarder bör uppfylla aktuella standarder för att anses säkra enligt PSL. För att följa PSL när en ny lekplats har uppförts bör en person med erforderlig kompetens besikta installationerna för att bedöma om de överensstämmer med standarderna. Standarderna beskriver också när kontinuerliga kontroller och besiktningar av lekredskapen bör ske.

11 §
  En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europastandard ska anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av den svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet har offentliggjort en hänvisning till Europastandarden i Europeiska unionens officiella tidning.

Hänvisningar till sådana standarder kungörs av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2011:1215) .

Foto på fasta lekredskap Lilla Alby skola i Sundbyberg.
Lekredskap på Lilla Alby skola i Sundbyberg. Foto: Johan Fowellin

Konsumentverket är den myndighet som har tillsyn över PSL. Bestämmelserna i PSL om krav och Konsumentverkets tillsyn gäller för alla lekplatser oavsett när de anlagts och vilken offentlig aktör eller näringsidkare som är huvudman. Det innebär att alla lekredskap som tillhandahålls idag ska uppfylla dagens krav på säkerhet.

Under rubriken "Relaterad information" hittar du mer information om kraven på lekredskap i produktsäkerhetslagen.

Ordningslagen

Ordningslagen (1993:1617) innehåller bland annat bestämmelser om säkerhet vid vissa anläggningar och verksamheter. Lagen anger att brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till anläggningens belägenhet och beskaffenhet. Skyddet mot barnolycksfall ska särskilt beaktas.

Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Polismyndigheten utövar tillsyn enligt ordningslagen och kan förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder.

5 §
  Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas. Anläggningens ägare eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar.

Polismyndigheten får i fråga om en särskild anläggning besluta om de säkerhetsåtgärder som skall vidtas.

Boverkets byggregler

Även Boverkets byggregler, BBR, innehåller bestämmelser till skydd mot drunkning på tomter. Reglerna i BBR är tillämpliga vid anläggandet av nya brunnar, dammar och bassänger.

8:95 Skydd mot drunkning på tomter Allmänt råd Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) framgår att brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska ha de säkerhetsanordningar som behövs, beroende på var anläggningen finns och hur anläggningen är utformad. Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt.
8:951 Fasta bassänger avsedda för bad eller simning

Fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd.

Bassängernas utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas.

Allmänt råd Lämpliga skyddsanordningar för bassänger som är avsedda för bad eller simning kan t.ex. vara följande:
  • -   Ett staket som är minst 0,9 meter högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn.
  • -   En skyddstäckning eller ett skyddsnät. Dessa ska vara avsedda för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddsnät bör ha högst 50 mm maskvidd.
Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande säkerhet mot olyckor, bör utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt. (BFS 2014:3).
8:952 Dammar, fasta brunnar och fasta behållare

Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan.

Allmänt råd Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn. (BFS 2014:3).

Lock och galler på brunnar ska ha betryggande hållfasthet. Utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall.

Allmänt råd Brunnslock bör ha en låsanordning, som inte kan öppnas av barn.

Under rubriken "Relaterad information" hittar du mer information kring reglerna om brunnar och dammar i BBR och ordningslagen.

Förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Regler om livsmedelslokaler finns i en EU-förordning om livsmedelshygien. Reglerna med krav på livsmedelslokaler i förordningens bilaga II, kapitel I är allmänt hållna och beskriver inte i detalj hur lokalerna ska vara utformade. Kraven kan uppfyllas på olika sätt men generellt gäller att ytor och material ska vara täta, släta och lätta att rengöra.

Som ett stöd till kommunernas och regionernas måltidsorganisationer inom vård, skola och omsorg finns en branschriktlinje, Offentlig säker mat, som anger hur de allmänna kraven i EU-förordningen kan tolkas.

Du hittar EU-förordningen om livsmedelshygien och branschriktlinjerna Offentlig säker mat under rubriken "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen