Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnader som inte behöver energideklareras

Granskad:

I princip ska större byggnader dit allmänheten har tillträde och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ha en giltig energideklaration. Vid nybyggnad eller vid försäljning av en byggnad krävs också en energideklaration. En del byggnader omfattas dock inte av kravet på energideklaration.

Byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration

Följande byggnader är undantagna från att energideklareras.

 1. Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet.
 2. Industrianläggningar och verkstäder.
 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
  a) mindre än fyra månader per år, eller
  b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

2 §
  Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras och från de skyldigheter som anges i 13 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.
   1. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.
   2. Industrianläggningar och verkstäder.
   3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
      a) mindre än fyra månader per år, eller
      b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
   4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
   5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
   6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
   7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur. Förordning (2016:7).

Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet

Bedömningen av vad "i huvudsak" innebär utgår dels från hur stor del av en byggnads area som nyttjas och dels från hur stor del av tiden det pågår religiös verksamhet. Vad som bedöms vara religiös verksamhet måste avgöras från fall till fall, men aktiviteter direkt kopplade till det aktuella samfundets och medlemmarnas trosutövande bör kunna ses som religiös verksamhet.

Industrianläggningar och verkstäder

För industrianläggningar och verkstäder gäller undantaget för byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad. I de fall det finns byggnader med annan huvudsaklig verksamhet omfattas de inte av detta undantag och ska därför energideklareras. Industrianläggningar och verkstäder liksom kontor och uppvärmda lager som används enbart i den egna verksamheten är också undantagna från att energideklareras.

Vad som är den huvudsakliga verksamheten avgörs genom att kontrollera hur stor del av byggnadens uppvärmda area (Atemp) som respektive verksamhet upptar. Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning omfattas byggnaden av undantaget för industrianläggningar och verkstäder. Om däremot mer än hälften av arean i byggnaden är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker ska byggnaden ha en energideklaration när byggnaden, eller en del av byggnaden, upplåts med nyttjanderätt eller ska säljas.

Det är alltid hela byggnaden som ska energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration.

3 §    Den huvudsakliga verksamheten ska avgöra om industrianläggningar och verkstäder är undantagna från skyldigheten att energideklarera enligt 2 § 2 förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader. (BFS 2012:9).

Allmänt råd Det är i detta fall verksamheten i byggnaden som styr kravet på energideklaration. Undantaget gäller byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad. Exempel på byggnader som omfattas av kravet på energideklaration är kontorslokaler, uppvärmda lager, lokaler för fritidsaktiviteter och konferensanläggningar. Den huvudsakliga verksamheten kan avgöras genom kontroll av hur stor del av byggnadens temperaturreglerade area ( Atemp) varje verksamhet upptar. Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning, kan byggnaden komma att omfattas av undantaget för industrianläggningar och verkstäder. Om mer än hälften av byggnadens area är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker, omfattas byggnaden inte av undantaget. Det är alltid hela byggnaden som energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration. (BFS 2012:9).

Bostadshus som används mindre än fyra månader per år

Följande bostadshus är undantagna från att energideklareras.
Bostadshus som används eller är avsedda för användning:

 1. mindre än fyra månader per år, eller
 2. under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

Dessa byggnader kan till exempel vara fritidshus. Enligt Terminologicentrum (TNC) definieras fritidshus som småhus som inte är inrättade för helårsboende.

Vid en försäljning är det användningen innan försäljningen som är avgörande för om byggnaden ska ha en energideklaration. Det spelar ingen roll hur byggnaden är avsedd att användas efter försäljningen eller om den nya ägaren ska riva byggnaden efter köpet. En byggnad som är obebodd då den ska säljas och som senast använts som helårsboende ska energideklareras vid försäljning.

Om byggnaden stått oanvänd en längre tid bör man gå cirka fyra år bakåt i tiden för att se hur byggnaden användes då för att kunna avgöra om energideklaration ska finnas vid försäljningen.

Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år

En tillfällig byggnad som är avsedd att användas mindre än två år är undantagen från skyldigheten att ha en energideklaration. Om det visar sig att användningen kommer att vara mer än två år omfattas byggnaden av kravet på energideklaration.

Exempelvis blir moduler som står mer än två år energideklarationspliktiga i den kombination de står när tvåårsgränsen överträds. Om de flyttas och tas i bruk i en annan kombination och på en annan plats börjar en ny tvåårsperiod som tillfällig byggnad. Är det uppenbart redan när modulerna ställs upp att kombinationen ska stå mer än tillfälligt är det lämpligt att kräva och upprätta en energideklaration redan innan tvåårsgränsen överträtts.

Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring

Ekonomibyggnader, till exempel stall, lador, maskinhallar och magasin med ett lågt energibehov är undantagna från kravet på energideklaration. Däremot räknas bostadshus, kontorslokaler och liknande inom en lantbruksfastighet inte som ekonomibyggnader, och de omfattas därför av kravet på energideklaration.

Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter

Byggnader med en användbar golvarea som understiger 50 kvadratmeter är undantagna från att energideklareras.

Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur

Byggnader av hemlig natur omfattas inte av kravet på energideklaration.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen