På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Transformatorstationer

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Oavsett om en transformatorstation kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en transformatorstation

Begreppet transformatorstation är inte definierat varken i plan- och bygglagstiftningen eller i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en transformatorstation en station i ett eldistributionsnät med en eller flera transformatorer. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk, transformatorstation. Hämtad 2017-09-14)

En transformatorstation kan också kallas nätstation. De återfinns i eldistributionsnät som exempelvis försörjer en grupp av bostadshus, kontor eller handelslokaler. Ofta ser de ut som små byggnader utan möjlighet att gå in i dem. Transformatorstationer kan även placeras inne i en byggnad.

Transformatorstation i skogen. Foto: Kajsa Lind
Exempel på nätstation. Foto: Kajsa Lind

En äldre form av transformatorstation är en stolpstation. Enligt NE är en stolpstation en nätstation, station för nedtransformering till lågspänning, i luftledningsnät där samtliga högspänningsapparater är placerade i stolpe. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk, stolpstation. Hämtad 2017-09-14)

Transformatorstationer kan också vara en del av större anläggningar, till exempel ställverk som betjänar hela industrier eller städer.

Ställverk med ledningar. Foto: IBL Bildbyrå
Exempel på ställverk. Foto: IBL Bildbyrå

När krävs det bygglov

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område och oberoende av transformatorstationens storlek. Att väsentligt ändra en transformatorstation kan exempelvis vara att ändra storlek eller utseende.

Undantag från lovplikten

Det finns vissa transformatorstationer som inte kräver bygglov. Undantaget från lovplikt gäller vid minskad lovplikt i vägplan eller järnvägsplan. Det gäller även för transformatorstationer av hemlig natur som är avsedda för totalförsvaret.

Minskad lovplikt i vägplan eller järnvägsplan

Det krävs inte bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation som undantagits från krav på bygglov i antingen en vägplan enligt väglagen eller en järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg. För att undantaget ska gälla ska det framgå av vägplanen eller järnvägsplanen att transformatorstationen inte kräver bygglov inom området. Kommunen ska även ha medgett detta under framtagandet av planen. Planen måste även ha vunnit laga kraft. (jfr prop. 2011/12:118 sid. 115)

Undantag från krav på bygglov för totalförsvaret

Att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation som är avsedd för totalförsvaret och som är hemlig kräver inte bygglov. Innan en sådan åtgärd vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärden och var den ska utföras.

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation.

Krävs rivningslov för transformatorstation

För att ta bort en transformatorstation krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om transformatorstationen placeras i en byggnad kan rivningslov eller anmälan krävas för rivning av byggnaden eller del av byggnad.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en transformatorstation kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, markupplåtelse eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej