Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bakgrund och vem gör vad

Granskad:

Här finns det information om varför vi har energideklarationer och om vilka roller Boverket och andra aktörer har i arbetet med energideklarationerna.

Energideklarationer ska få oss att använda mindre energi

I dag används cirka 40 procent av den sammanlagda energianvändningen inom EU till bygg- och fastighetssektorn, och åtgärder behövs för att på sikt minska energianvändningen. Arbetet med energifrågorna inom EU omfattar att främja energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor.

EU styr en del av energiarbetet genom sitt direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Alla medlemsländer måste införliva direktivets bestämmelser i egna nationella författningar, och på det sättet säkerställa att de uppnår de mål som direktivet ställt upp.

Till följd av direktivet införde Sverige den 1 oktober 2006 energideklarationer. Bestämmelserna om dem finns i lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader, samt i förordningen (2006:1592) om energideklarationer för byggnader.

Syftet med energideklarationerna är att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat i byggnader.

I september 2007 upprättades den första energideklarationen. Sedan dess har arbetet med att främja effektiv energianvändning, och samtidigt säkerställa god inomhusmiljö, fortsatt kontinuerligt, och antalet energideklarerade byggnader ökar ständigt.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö, samt de möjligheter som finns för att minska mängden använd energi utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön för den som använder byggnaden.

Energideklarationer är också viktiga i arbetet med att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Det innebär att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket är sedan 2012 den myndighet som har tillsynen över energideklarationerna, en roll som kommunerna hade tidigare. Tillsynsansvaret innebär att se till att energideklarationerna upprättas, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med bestämmelserna.

På bemyndigande av regeringen har Boverket tagit fram föreskrifter och allmänna råd för energideklarationer.

Arbetet med tillsynen av energideklarationer sker både proaktivt och reaktivt. Den proaktiva tillsynen innebär att Boverket, efter kontroll i energideklarationsregistret, skickar ut förelägganden (uppmaningar) till byggnadsägare om att energideklarera. Den reaktiva tillsynen sker genom att Boverket tar emot anmälningar från enskilda. Ett föreläggande kan förenas med vite. Ett vite kan dömas ut av domstol.

Boverkets ansvarsområde innefattar även energiexperternas oberoende och avser att säkerställa oberoendet vid upprättandet av energideklarationerna. Om den certifierade energiexperten brister i sitt oberoende kan Boverket besluta att energiexpertens behörighet till energideklarationsregistret dras in. Energiexperten kan då inte längre göra energideklarationer.

Boverkets roll är också att förvalta ett energideklarationsregister. Boverket svarar på frågor om hur energideklarationer genomförs, frågor om energideklarationsregistret och om regelverket för energideklarationerna.

Energiexperten

Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. Först görs en besiktning, där en energiexpert, gärna tillsammans med byggnadsägaren, går igenom byggnaden. Energiexperten upprättar därefter energideklarationen i Boverkets energideklarationsregister. När energideklarationen är registrerad lämnar energiexperten den till byggnadsägaren. Energiexperten ansvarar för att energideklarationen upprättas på ett korrekt sätt.

För att kunna upprätta energideklarationer måste energiexperten vara godkänd och certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringsorganet bedömer energiexpertens sakkunskap. Det innebär att energiexperten måste uppfylla de krav och kvalifikationer gällande utbildning, erfarenhet och lämplighet för uppgift, som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert (CEX).

En energiexpert som ska upprätta energideklaration eller inspektionsprotokoll ska upprätta dessa på ett oberoende sätt. Detta innebär att energiexperten inte får vara närstående till den som anlitat experten.

Experten ska lämna rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. Rekommendationerna ska vara objektiva och anpassade efter byggnadens behov. De får inte heller tillgodose egna eller närståendes kommersiella intressen. En byggnadsägare som har en oberoende expert anställd får anlita denne för att upprätta en energideklaration eller inspektionsprotokoll. Detta måste då anges i energideklarationen eller inspektionsprotokollet.

Hitta en certifierad energiexpert

Certifieringsorganen

Ett certifieringsorgan prövar och godkänner den person som vill bli certifierad energiexpert. Certifieringsorganet säkerställer att energiexperten uppfyller de krav som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert. Om energiexperten uppvisar olämplighet för uppgiften kan certifieringsorganet välja att återkalla certifikatet.

Hitta certifieringsorganen

Swedac

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Deras uppgift är bland annat att granska och godkänna certifieringsorgan som utfärdar certifikat till energiexperter. Detta görs utifrån europeiska och internationella standarder.

Swedacs webbplats
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen