På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frångänglighet

BBR avsnitt 3 ställer krav på tillgängligheten i byggnader, det vill säga att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i den dagliga användningen av byggnaden. Möjligheten att ta sig ut ur en byggnad i händelse av brand regleras däremot i BBR avsnitt 5 där det även framgår vilka krav som ställs för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna ta sig ut. Ordet "frångänglighet" används ofta för att beskriva detta, det vill säga möjligheten att kunna utrymma en byggnad även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Grunden för en god frångänglighet är den samma som för en god tillgänglighet. Det vill säga att undvika onödiga nivåskillnader eller höga trösklar, att dörrar är enkla att öppna och passera och att byggnadens utformning gör den enkel att orientera sig i. Det är däremot inte alltid möjligt för alla personer att använda samma väg ut vid utrymning som användes för att komma in i byggnaden. Det kan till exempel handla om personer som tagit sig in i byggnaden med hjälp av en hiss men att hissen sedan inte får användas i samband med en brand. BBR ställer därför särskilda krav på att publika lokaler ska utföras med byggnadstekniska åtgärder för att öka frångängligheten.

I vilka lokaler krävs frångänglighet?

I BBR avsnitt 5:336 ställs det krav på att publika lokaler som enligt avsnitt 3:1 ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga även ska vara frångängliga. Kravet på frångänglighet avgörs utifrån om lokalen är att anse som publik eller inte. Med begreppet publik lokal avses i BBR en lokal dit allmänheten har tillträde, det vill säga en lokal som riktar sig till och används av allmänheten. En lokal kan anses vara publik även om det krävs inträde eller medlemskap för att få tillträde till lokalen, t.ex. ett gym där alla som vill träna kan lösa ett medlemskap.

Exempel på lokaler som kan anses vara publika är:

  • receptionen hos en kommunal eller statlig myndighet
  • reception på sjukhus eller vårdcentral
  • idrottsanläggningar
  • bibliotek
  • teatrar och biografer
  • buss- och järnvägsstationer
  • restauranger
  • affärslokaler

Kraven på frångänglighet i publika lokaler kan uppfyllas antingen genom att utrymningsvägar görs tillgängliga och användbara hela vägen till det fria eller genom att byggnaden förses med utrymningsplatser. Lokaler som förses med ett automatiskt släcksystem, till exempel sprinklersystem eller boendesprinkler, behöver inte förses med utrymningsplatser eller tillgängliga och användbara utrymningsvägar.

Tillgång till utrymningsplats krävs endast i de delar av en lokal som är publik. Personalutrymmen i en butik har till exempel inte krav på utrymningsplats enligt BBR. Däremot kan Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställa krav på tillfällig utrymningsplats, se nedan under avsnittet om krav i icke publika lokaler.

I föreskrift anges det att utrymningsväg som är tillgänglig och användbar och som leder horisontellt till säker plats inte behöver förses med någon utrymningsplats. Ordet horisontellt kan innebära vissa problem eftersom en byggnad kan ha utrymningshiss som gör att utrymningsvägen är tillgänglig hela vägen till säker plats trots att den delvis går i en vertikal riktning. Tillämpning av utrymningshiss kräver dels analytisk dimensionering för att verifiera utformningen, dels att en mindre avvikelse enligt BBR 1:21 tillämpas eftersom utrymningen inte sker horisontellt.

Utrymningsplatser

Enligt BBR avsnitt 5:248 ska en utrymningsplats utgöras av ett utrymme inne i byggnaden där en eller flera personer som inte har möjlighet att utrymma på egen hand kan avvakta vidare utrymning genom assistans. Utrymningsplatsen ska placeras i intilliggande brandcell och placeras i eller i anslutning till en ordinarie utrymningsväg. Utrymningsplatsen kan alltså placeras i en utrymningsväg, till exempel ett trapphus, om det finns tillräckligt med utrymme för att säkerställa en tillfredställande utrymning för övriga personer.

Grundkravet är att det ska finnas minst två oberoende utrymningsplatser i publika lokaler. I lokaler med en brandcell i mer än ett plan accepteras  endast en utrymningsplats per plan vilket beror på att det i sådana lokaler ibland räcker med enbart en utrymningsväg per plan. Om det finns fler utrymningsvägar per plan kan det även vara lämpligt att förse planet med fler än en utrymningsplats även om detta inte är ett krav enligt BBR. För lokaler där det är tillräckligt med en utrymningsväg är det också tillräckligt med en utrymningsplats.

För att utrymningsplatsen ska vara nåbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga behöver hela vägen fram till utrymningsplatsen göras tillgänglig i enlighet med BBR avsnitt 3:1. Tillgängligheten ska även uppfyllas i händelse av brand i byggnaden vilket ställer krav på att till exempel dörröppningsautomatik som utgör en förutsättning för tillgängligheten fungerar vid brand.

Utformning av utrymningsplatser

Enligt BBR 5:336 bör utrymningsplatser utföras så att de rymmer minst en mindre utomhusrullstol som upptar måtten 1,3 x 0,7 m2. För lokaler i verksamhetsklass 2B och 2C ska storleken på utrymningsplatserna anpassas efter det förväntade antalet personer som kan behöva nyttja utrymningsplatsen. I dessa lokaler kan 1 % av det maximala personantalet förväntas vara i sådant behov. Om lokalen är avsedd att användas för ett större antal personer som ska använda utrymningsplatserna så bör storleken på utrymningsplatserna anpassas efter detta antal.

Storleken på utrymningsplatserna ska även dimensioneras för att en av utrymningsplatserna kan förväntas vara blockerad. Det kan därför vara fördelaktigt att dela upp det totala antalet platser som krävs på fler än två utrymningsplatser eftersom konsekvensen av att en utrymningsplats blockeras då inte blir så stor och utrymningsplatserna kan utföras med en mindre area.

Tvåvägskommunikation i utrymningsplatser

I utrymningsplatsen ska det finnas utrustning för tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikationens syfte är att personer utanför byggnaden ska ha möjlighet att bli medvetna om att det finns personer som väntar på assistans i utrymningsplatser. Enligt allmänt råd till BBR 5:248 bör kommunikationen till utrymningsplatsen kunna ske i anslutning till larmsystemets centralutrustning, brandförsvarstablå eller motsvarande. I byggnader utan brandlarm kan motsvarande placering vara entré eller annat utrymme som utgör räddningstjänstens primära inträngningsväg. Andra placeringar kan också vara lämpliga beroende på verksamhetens art.

Kommunikationen ska utföras tvåvägs, till exempel genom tvåvägs talfunktion eller genom larmknapp med bekräftelse vid mottaget larm. Utrustningen bör placeras högst 0,8 m från golvet och i övrigt placeras så att den blir lätt nåbar för en person i rullstol. Här kan det allmänna rådet till BBR 3:143 om manöverdon fungera som vägledning för placering. Utrustningen ska även utföras med skydd mot strömavbrott, till exempel genom batteribackup och avge felsignal vid kommunikationsfel. Säkerheten bör minst motsvara vad som gäller för strömavbrott och felsignal för automatiskt brandlarm enligt BBR avsnitt 5:2511.

Utformning av tillgängliga utrymningsvägar

Utrymningsplatser krävs inte från publika lokaler där utrymningsvägarna utförs tillgängliga och användbara hela vägen till det fria. Det innebär att utrymningsvägarna i hela sin längd behöver uppfylla kraven på tillgänglighet i avsnitt 3:1. Kraven på tillgänglighet gäller bara i utrymningsriktningen om utrymningsvägen inte har krav på tillgänglighet av andra anledningar. Tillgängligheten ska även uppfyllas i händelse av brand i byggnaden vilket ställer krav på att till exempel dörröppningsautomatiker som utgör en förutsättning för tillgängligheten fungerar vid brand.

Vilka krav ställer BBR i icke publika lokaler?

BBR ställer enbart särskilda krav på frångänglighet i publika lokaler. Även om särskilda krav på utrymningsplatser i BBR enbart ställs i publika lokaler så innebär det inte att man inte behöver tänka på hur utrymning av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska ske från andra lokaler och bostäder. Ett av de grundläggande kraven på brandskydd i PBF 3 kap 8 § är att personer som befinner sig i byggnadsverkets ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt.

Detta utvecklas i BBR genom kravet på att tillfredställande utrymning ska kunna ske enligt avsnitt 5:31.

För andra utrymmen än publika lokaler finns inga särskilda regler i BBR på att byggnadstekniska åtgärder måste vidtas. Därför kan andra strategier för utrymning behöva övervägas, som horisontell förflyttning till en annan del av byggnaden eller liknande.

I bostäder kan man normalt vänta i sin lägenhet eller få hjälp av räddningstjänsten via fönster eller balkong om det brinner i någon annan lägenhet. Brinner det i den egna lägenheten behöver man däremot ta sig ut till trapphuset och stänga dörren efter sig. Då har man en brandcellsgräns mellan sig och branden och kan invänta fortsatt hjälp eller om möjligt ta sig ned för trappan.

Krav i andra regelverk

Det kan även finnas andra lagar och regler som ställer krav i icke publika lokaler för att säkerställa alternativt underlätta, frångängligheten. För arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets regler som även de har krav på att personer med funktionsnedsättning ska kunna utrymma. Observera att vissa lokaler kan vara både publika lokaler och arbetsplatser samtidigt. Då gäller både BBR och Arbetsmiljöverkets föreskrifter parallellt. Arbetsmiljöverkets regler gäller både i samband med projektering, precis som BBR, men Arbetsmiljöverkets regler kan även gälla retroaktivt, det vill säga det kan ställas krav i befintliga byggnader. Se relaterad information för mer information om Arbetsmiljöverkets regler.

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL " kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej