Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggregler

Granskad:

När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Dessutom ska dessa egenskaper bevaras under byggnadens livstid, det vill säga en byggnad måste underhållas. 

Alla byggåtgärder, de som kräver bygglov, de som kräver anmälan samt alla andra byggåtgärder ska uppfylla Boverkets bygg- och konstruktionsregler. En byggåtgärd kan till exempel vara att du bygger en ny byggnad eller att du ändrar i en befintlig byggnad. Om du ändrar i en befintlig byggnad så kan det vara så att du bygger till, att du gör en ombyggnad eller en annan ändring.

Samhällets minimikrav på byggnader

Boverkets bygg- och konstruktionsregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god inomhusmiljö. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader.

Vid ändring av befintliga byggnader ska kraven uppfyllas för de delar som ändras. Kraven gäller för delar som byggs till, delar som byggs om eller delar som ändras på annat sätt. Är ändringen så omfattande att det blir en ombyggnad, så kan krav komma att ställas även på sådana delar som inte direkt berörs av de planerade åtgärderna. Vid ändring av byggnad ska dessutom hänsyn tas till byggnadens kulturvärden.

Det finns även ett krav på att byggnader ska underhållas så att de egenskaper som samhället ställer krav på i huvudsak bevaras. Underhållet ska även anpassas till byggnadens kulturvärden. Ofta diskuteras det var gränsen mellan underhåll och ändring går, men någon skarp skiljelinje finns inte. En åtgärd som vidtas för att bevara, det vill säga underhålla, en viss egenskap kan samtidigt medföra en förändring i något annat avseende och kan därmed samtidigt vara en ändring. Om man till exempel byter ut ett tegeltak mot ett plåttak, så har man underhållit egenskapen klimatskärm, men utseendet är ändrat. Åtgärden är då samtidigt både underhåll och ändring. Figuren visar på denna överlappning vad gäller underhåll och ändring.

Figur som visar gränsen mellan underhåll och ändring i en befintlig byggnad. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen