Guide för Boverkets regelskrivning

När Boverket vill införa en ny föreskrift/allmänt råd eller ändra en föreskrift/allmänt råd går det oftast till så här.

 1. Boverket beslutar att en regel ska ändras eller en ny regel tas fram

  Några vanliga situationer då regler behöver skrivas är om

  • en lag eller förordning ändras
  • anpassning till EU-rätt
  • Boverket märker att reglerna behöver förtydligas
  • forskningen har fått fram ny kunskap.

  Beslutet tas internt på Boverket att sätta igång ett arbete med att skriva regler. På sidan Pågående regelarbete kan du följa de regelförändringar som är på gång just nu på Boverket.

 2. Boverket tar fram ett förslag till ny eller ändrad regel

  I arbetet med att utreda frågan och ta fram förslaget samarbetar Boverket ofta med organisationer som är berörda, t.ex. genom att träffas i referensgrupper. Ibland ger Boverket andra i uppdrag att ta fram förstudier.

  Samtidigt med förslaget till regler ska Boverket skriva en konsekvensutredning där vi motiverar de nya reglerna och redovisar vilka konsekvenser de får, till exempel ekonomiska.

 3. Remiss

  När förslaget är färdigt skickar Boverket förslaget till regler och konsekvensutredningen till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. De kan då lämna sina synpunkter, så kallade remissvar. Även den som inte har fått remissen skickad till sig är välkommen att lämna synpunkter. På sidan Boverkets remisser samlas regelförslag som är ute på remiss och äldre remisser.

 4. Remissbearbetning

  Boverket går igenom alla remissvaren och bedömer om förslaget behöver ändras utifrån synpunkterna. Ibland gör Boverket sammanställningar av vilka slags remissynpunkter som kommit in och hur Boverket har bedömt dem.

 5. EU-anmälan av förslaget (vid behov)

  Tekniska regler ska EU-anmälas. Det görs normalt några månader innan reglerna är tänkta att börja gälla. Reglerna skickas till kommissionen och andra medlemsländerna, som då har möjlighet att lämna synpunkter om de bedömer att reglerna innebär handelshinder. Om synpunkter kommer in kan reglerna behöva revideras och skickas på EU-anmälan på nytt. På sidan Regler som är anmälda till EU kan du se vilka regler som nu är på EU-anmälan.

  De regler som har koppling till tjänster kan behöva anmälas enligt EU:s tjänstedirektiv. Enligt tjänstedirektivet ska medlemsstaterna anmäla nya eller ändrade regler på tjänsteverksamhet till Europeiska kommissionen, läs mer om tjänstedirektivet på Kommerskollegiums webbplats.

 6. Boverket beslutar om de nya eller ändrade reglerna

  Det är Boverkets generaldirektör som beslutar om nya eller ändrade regler. Det är sedan Boverkets rättschef som trycklovar reglerna.

 7. Regeln publiceras

  Reglerna publiceras på sidan Boverkets författningssamling. Då läggs också allmän information om reglerna ut på webbplatsen. Ibland krävs särskilda utbildningsinsatser kring de nya reglerna, se utbildningsmaterial.

 8. Regeln börjar gälla

  Reglerna innehåller alltid en bestämmelse om när de ska börja gälla. Ibland behövs övergångsbestämmelser under en begränsad period, t.ex. ett år. Under övergångsperioden kan man välja om man vill tillämpa äldre regler eller de nya reglerna.

Granskad: Sidansvarig: Rättschefen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej