Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

Delrapport

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-622-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-623-8
Rapport:
2019:4

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Regeringsuppdraget redovisas genom två delrapporter och en slutrapport. Delrapporterna ska redovisa hur uppdraget fortskrider, vilka resultat som uppnåtts och eventuella behov av förändringar i uppdraget. Denna första delrapport beskriver hur arbetet bedrivits under år 2018 samt vilka resultat som uppnåtts.

Under året har Boverket genomfört insatser för att skapa nätverk med byggbranschen samt med andra aktörer med koppling till uppdraget. Ett antal förstudier har initierats för att skapa bättre nulägesförståelse kring inomhusmiljöproblem och byggskador. En förbättringsprocess har testats på några tekniska lösningar med identifierad hög risk. En inventering av kunskapsplattformar gällande inomhusmiljöfrågor har inletts under året.

Regeringsuppdraget att kartlägga förekomst av byggskador som rapporterades i december 2018 har samverkat med detta uppdrag och resultatet utgör ett bra underlag för fortsatt arbete. Ett hinder för finansiering av oberoende utredningar i tidiga skeden har identifierats, vilket försenar kunskapsuppbyggnad kring potentiella systemfel. Boverket har för avsikt att utreda hur sådana medel kan samlas in och spridas effektivt över tid.

Bilden från uppdragsbeskrivningen kvarstår; att det finns orosmoln och kunskapsluckor där riskbilden inte är väl känd hos aktörer när beslut måste fattas. Samtidigt bekräftas också bilden av att det finns bred och djup kunskap som inte tillämpas i alla projekt.

Boverket vill göra ett tillägg till regeringsuppdraget om att samverkan ska ske med myndigheter som är berörda av uppdraget.

Analys av regeringsuppdraget påvisar ett behov av att öka anslaget

Tillbaka till toppen