Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
978-91-7563-600-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-601-6
Rapport:
2018:32

Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet. Oftast gäller det bostäder och de som ingår i byggemen­skapen arbetar då utifrån en gemensam idé om hur och var de önskar bo. Byggemen­skapen avgör också själv vilken upplåtelseform man vill ha.

Modellen är ännu ganska oprövad här i Sverige men används mer fre­kvent i andra länder, till exempel i Tyskland, och Boverket har hämtat inspiration och exempel därifrån.

Lägre boendekostnader och social stabilitet

Att främja byggemenskaper kan vara ett sätt ta till vara lokala initiativ från civil­samhället och få till stånd ett bostads­byggande som inte blir av på marknadens initiativ. Genom att det inte finns något avkast­nings­­krav från en extern byggaktör kan boendekostnaderna bli lägre. I Tyskland framhålls ofta att byggemenskaperna bidrar till social stabilitet och en efterfrågad småskalig variation i stadsdelarna. Erfarenheten är också att de som engagerar sig i byggemenskaper ofta är angelägna om en hållbar livsstil och ställer höga krav på materialval och energilösningar.

Kommunen kan underlätta för byggemenskaper

För att byggemenskaper ska ha en chans att komma ifråga för kommunal markanvisning krävs att marken erbjuds till fast pris i lagom stora bitar, dvs. ganska små markanvisningar, och att detaljplanen är klar. Det är också bra om man kan utse någon eller ett par kontaktpersoner för byggemenskaper.

I rapporten Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen finns tips om fler sätt att underlätta för byggemenskaper i bostadsförsörjningen. En hel del av de föreslagna åtgärderna gagnar även andra mindre byggaktörer.

Sammanfattande skrift

Boverket har även tagit fram en skrift som är en sammanfattning av rapporten. Skriften går att beställa och ladda ner på Boverkets webbplats, se "Relaterad information". Skriften vänder sig till kommunala tjänstepersoner och beslutsfattare med ansvar för bostadsförsörjning och stadsutveckling.

Tillbaka till toppen