Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2021

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
127
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-996-3
Rapport:
2022:2

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2021. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Det avsnittet redovisas här nedan men för att få alla detaljer går det bra att ladda ner hela rapporten.

Pandemin har haft ett fortsatt grepp om samhället under 2021. Boverket har bidragit till samhällets återhämtning genom att administrera ett flertal coronastöd. Tillsammans med länsstyrelsen har vi genomfört en effektiv och rättssäker handläggning där vi har använt digitaliseringens möjligheter för att motverka kriminalitet och oegentligheter. Vi har jobbat hemifrån under stora delar av året och den digitala dialogen har utvecklats internt och i alla möten med vår omvärld.

Bostadsbyggandet ökade under året och vi har för första gången på lång tid ett bostadsbyggande som motsvarar det långsiktiga byggbehovet. De nivåer som vi ligger på nu behöver upprätthållas över tid för att få en balans på bostadsmarknaden. Samtidigt finns en oro över prisutvecklingen och tillgången på byggmaterial, en utveckling som vi noga följer och analysera vidare.

Ojämlikheterna på bostadsmarknaden finns kvar och frågor som social hållbarhet och segregation är stora samhällsutmaningar. Här behöver vi som myndighet flytta fram våra positioner, för att bidra med vår kompetens och expertkunskap.

Boverkets byggregler moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Under året har vi lagt fast en tidplan och påbörjat arbetet med alla egenskapskrav. För att vi ska lyckas krävs en nära dialog med sektorns alla aktörer och att vi tillsammans tar ansvar för arbetet. Vi ser en vilja och förändringskraft och sektorn har organiserat sig för att möta de nya behoven.

Konkurrensen om marken ökar när samhället utvecklas. Staten behöver därför bli tydligare kring de nationella anspråken. Tillsammans med övriga miljömålsmyndigheter har vi tagit fram ett förslag på ett ramverk för den nationella planeringen. Vi är fortsatt drivande i en regelutveckling för att ett mer förutsägbart planeringssystem som ger bättre förutsättningar för en hållbar planering på nationell, regional och lokal nivå. 

Under året har vi fortsatt att verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö med fokus på lösningar. Uppdraget är ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess för Sverige. Vi har presenterat Boverkets målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess för att öka förståelsen för den digitala transformation som vi och andra aktörer är en del av.

Boverket har under många år satsat på vägledning till kommuner och andra aktörer för en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Regelverket ändras och behovet av vägledning är fortsatt stort. Under året har vi inte kunnat uppfylla de förväntningar som finns hos målgrupperna, på grund av mindre resurser. 

Under året startades ett projekt där kreativa team ska skissa på visioner för framtidens livsmiljöer i sex kommuner i norra Sverige. Det ingår i vårt uppdraget att koordinera det svenska deltagandet i europeiskt Bauhaus.

Under året avslutades ett fyraårigt regeringsuppdrag för att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö. Men den gemensamma kraftsamlingen för att få alla aktörer i byggprocessen att ta ansvar för helheten och slutresultatet fortsätter och vi har visat att vi tillsammans bygger bättre. Här har Boverket varit en katalysator för ökat samarbete, större lyhördhet och ökad kunskapsdelning.

Klimatfrågan blir allt större och genomsyrar stora delar av verksamheten. En stor del av vårt arbete tar utgångspunkten i minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Under hösten intensifierades informationsinsatserna inför den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader, som ska minska klimatpåverkan från byggskedet. EU har en ambitiös agenda kopplad till energi och klimat, med målet att minska klimatpåverkan med 55 procent fram till år 2030. Vi analyserar konsekvenserna av olika styrmedel inför framtiden.

Det offentliga Sverige är en stor byggherre och bidrar väsentligt till klimatpåverkan. Det offentliga kan och ska gå före i frågor som klimatomställning, klimatdeklarationer och gestaltad livsmiljö. Upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg och under året har vi tagit fram ett metodstöd tillsammans med Upphandlingsmyndigheten.

Boverket samordnar det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön och under året har vi fokuserat på utbildning, framtida havsnivåer och ansvar för finansieringen. Förändrade havsnivåer är en av flera stora utmaningar för kommuner och länsstyrelser. Här kan den nationella nivån göra skillnad genom att samordna stöd och resurser.

Under året har vi fått flera nya uppdrag med snabba leveranser. Det har varit utmanande och ställt krav på en effektiv och snabbfotad organisation. Vi fortsätter utveckla vårt digitala arbetssätt. De administrativa kraven har ökat och tar stora resurser i anspråk till exempel ökade krav på informationssäkerhet. Men vi har levererat enligt vårt uppdrag och uppsatta mål. Med kompetens, engagemang, öppenhet och respekt arbetar vi för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer.

Tillbaka till toppen