Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2020

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
140
ISBN (PDF):
978-91-7563-747-1
Rapport:
2021:4

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2020. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Det avsnittet redovisas här nedan men för att få alla detaljer går det bra att beställa eller ladda ner hela rapporten.

GD har ordet

Det har varit ett speciellt år som har satt hela samhällets och Boverkets omställningskraft på prov. Förutsättningarna fanns för en snabb omställning när coronapandemin bröt ut och vi kunde snabbt ta oss an administrationen av flera nya stöd, som ingick i regeringens åtgärdspaket. Vi gav snabbt vägledning till kommunerna, om till exempel tillsynsbesök och besiktning på plats.

Uthålligt bostadsbyggande

Vi har noga följt hur bostadsmarknaden har utvecklats under pandemin. Initialt fanns en oro att bostadsmarknaden skulle bromsa in, men marknaden stabiliserades med en kraftig ökning av bostadspriserna i slutet av året. Vi har sett en hög byggtakt på en oväntat stark bostadsmarknad och på många ställen i landet byggs det i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska. Investeringsstöden har haft effekt genom att balansera sektorn och säkerställa ett mer långsiktigt hållbart bostadsbyggande.

Under året gjorde vi nya beräkningar av bostadsbristen, som visade att cirka 460 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 55 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det är ett område som vi kommer att arbeta vidare med, för att få en fördjupad kunskap om människors boendesituation.

Drivande i regelutvecklingen

Boverkets byggregler behöver moderniseras och förenklas för att bli ett verktyg för snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Under året presenterade vi ny regelmodell, som innebär förändringar i ansvaret mellan privata och offentliga aktörer. Syftet är att skapa ett mer innovativt regelverk, både för att sänka kostnaderna men också för att möta de klimatutmaningar som vi står inför.

Klimatomställningen ställer höga krav på vårt samhälle och vi tillsammans med övriga miljömålsmyndigheter behöver titta på de planeringsnivåer som finns, nationellt, regionalt och lokalt. Vi är drivande i en regelutveckling för att skapa en nationell planering där de nationella värdena tas omhand.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess

PBL kompetens avslutades under året, ett mångårigt vägledningsarbete för en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Våra webbutbildningar och webbseminarier uppskattas av målgrupperna och vi når ut till fler och fler. Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas ständigt, inte minst genom digitalisering. Under året avslutade vi ett uppdrag att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Det är också starten på ett långsiktigt arbete där vi tillsammans med andra aktörer vill ta en större och mer ledande nationell roll för att nå målet med en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Genom digitala författningar tillgängliggör vi bygg- och konstruktionsreglerna. Genom att utveckla e-tjänster underlättar vi för dem som söker stöd och bidrag. Digitala lösningar bidrar till att vår kunskap och våra tjänster blir mer lättillgängliga för alla.

Arkitektur och inomhusmiljö viktiga för folkhälsan

Vi arbetar vidare med uppdraget inom arkitektur och hållbar livsmiljö. Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhälle fungerar. Under året har vi tagit fram vägledning till kommuner och andra aktörer om arkitekturstrategiskt arbete, vårdens miljöer och skolors fysiska miljö.
Våra bostäder är viktiga för folkhälsan. Den senaste tiden har vi tillbringat mycket tid i våra hem, där vi både bor och arbetar, och inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår. Inom uppdraget god inomhusmiljö ser vi att kunskapen finns, men vi vill se en förändring. Tillsammans med sektorns aktörer har vi identifierat att vi behöver jobba med kulturen och ledarskapet i processer och på arbetsplatser. Upphandling är ett viktigt verktyg för att styra rätt inom frågor som kultur, klimat och arkitektur.

Klimatpåverkan

Klimatfrågan blir allt större för oss på Boverket och genomsyrar stora delar av verksamheten. En stor del av vår verksamhet tar utgångspunkten i minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Klimatdeklarationerna kommer vara ett viktigt verktyg i framtiden. Under året har vi tagit fram en långsiktig färdplan och vi fortsätter arbetet med förberedelserna.

Dialog som redskap för samverkan

Samverkan med byggsektorns olika aktörer är en naturlig del för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Dialogen med vår omgivning för att tillsammans hitta lösningar blir än mer viktig för att lösa de komplexa frågor och samhällsutmaningar som vi står inför. Vi behöver arbeta med innovation, tillit och utveckling.

Ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande

Under året har vi dragit ner på personal och effektiviserat verksamhet och organisation för att ställa om till en mindre budget i framtiden. Samtidigt har behovet av att snabbt anpassa oss efter omvärldens förändringar aldrig varit större. Det har bitvis varit slitsamt. Men vi har levererat enligt vårt uppdrag med ett bra resultat, där all personal har bidragit med sin kompetens och vilja i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Tillbaka till toppen