Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kostnaden för att bo

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-644-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-645-0
Rapport:
2019:14

I denna rapport analyseras kostnaden för att bo i ett eget hem. Analysen görs enligt den metodik som etablerats i den internationella litteraturen på området (Poterba, 1984). Undersökningen omfattar tidsperioden 1980 till 2018.

Boendekostnaden, eller den imputerade hyran, beräknas som produkten av brukarkostnaden och bostadspriset. I brukarkostnaden ingår den reala boräntan, bostadsrelaterade skatter, kostnaden för drift, underhåll och avskrivning, samt förväntad kapitalvinst. Unikt för studien är att de många olika typerna av fastighetsskatter och övriga kostnader skattas separat för varje enskilt år istället för att antas vara en konstant andel av fastighetspriset.

Vi finner att boendekostnaderna har sjunkit över tid och har under senare år varit negativa efter det att kapitalvinsten på bostaden inkluderas. De stigande bostadspriserna under de senaste åren har gjort att egna hemsägarna fått betalt för att bo. Exklusive kapitalvinst var hyran dock lägst, under 1980-talet, när villkoren för ränteavdrag var som allra mest generösa, men sedan 1990-talets mitt och fram till idag har hyran varit i stort sett konstant.

Trots att det blivit billigare att bo har statens skatteinkomster ökat och de senaste fyra år har staten gått med överskott trots att den nuvarande låga kommunala fastighetsavgiften. Förklaringen är de allt lägre ränteavdragen till följd av de låga räntorna och intäkterna från kapitalvinstskatten.

Tillbaka till toppen