Byggnader i förändrat klimat

Bebyggelsens sårbarhet för klimatförändringars och extrema väders påverkan

Byggnader i förändrat klimat
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-85751-46-4
Denna rapport har utarbetats av Boverket för Klimat- och Sårbarhetsutredningen. Det som har ingått i utredningen är påverkan på byggnader på grund av klimatförändringar vid eventuell förändrad lufttemperatur, nederbörd och vindar med undantag från ras, skred och översvämningar och vatteninträngningar på grund av ev. ökade dagvattenmängder. Dessa undantag har behandlats av andra arbetsgrupper inom Klimat- och sårbarhetsutredningen och redovisas i andra rapporter.
Sidansvarig: Publikationsservice