Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 42 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn

  Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av byggnader har minskat kraftigt mellan 1993 och 2007. Rapporten tar även upp indikatorer som kväveoxider, partiklar, generering av avfall och användningen av hälsofarliga kemiska produkter.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010

  Boverkets fokus under 2010 var medborgarperspektiv, miljöperspektiv och hållbar stadsutveckling. En ny struktur för organisationen togs fram. Förändringen är ett steg på vägen till en mer modern, rättssäker och effektiv myndighet.

 • EU och Bostadspolitiken 2010 EU och Bostadspolitiken 2010

  EU-samarbetet påverkar den svenska bostadspolitiken. Statliga stöd till bostadssektorn måste godkännas av EU-kommissionen. Boverket följer utvecklingen inom EU, exempelvis vad gäller rättsfall, beslut och meddelanden. Här presenteras resultatet av bevakningen 2010.

 • God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel

  Fördjupningsrapporten beskriver förekomst av fukt- och mögelskador i den svenska bebyggelsen, i synnerhet sådana skador som kan påverka människors hälsa. Rapporten innehåller också förslag till ett nytt delmål för fukt och mögel inom miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hyror i Sverige år 1975 till 2009 Hyror i Sverige år 1975 till 2009

  Traditionellt sett finns det ett starkt samband mellan hyror och produktionskostnader. Under den senaste tioårsperioden har dock kostnaderna ökat betydligt mer än hyrorna. Över lag har hushållen mer pengar över till konsumtion när boendet är betalt, jämfört med tidigare.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Klimatanpassning i planering och byggande Klimatanpassning i planering och byggande

  Konsekvenserna av klimatförändringen, exempelvis att havet stiger, påverkar flera delar av landet. Boverket anser därför att en nationell strategi för klimatanpassning bör tas fram.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder

  Ett lättillgängligt samhälle är bra för alla, men speciellt viktigt för människor med funktionsnedsättning. För att höja medvetenheten om enkelt avhjälpta hinder har ett antal informationsinsatser genomförts.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Radon i inomhusmiljön Radon i inomhusmiljön

  Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar hårdare krav för radonhalten i bostäder. Anledningen är att det uppmärksammats att lungcancer kan uppstå i bostäder med en radonhalt under det gränsvärde som vi tillåter i Sverige.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Analys av utvecklingen på svaga bostadsmarknader

  För de kommuner där befolkningen minskar stadigt kommer bostadsföretagen även i fortsättningen att behöva stöd. I rapporten bedöms 108 kommuner ha en sådan svag bostadsmarknad.

 • Vad bestämmer bostadsinvesteringarna?

  Under finanskrisen sjönk bostadsbyggandet rejält. Under 2011 ser det ut som att investeringarna är på väg att ta fart igen. Oron för kombinationen lågt bostadsbyggande och samtidig bostadsbrist kan därför vara obefogad. Här hittar du en marknadsrapport från Statens Bostadskreditnämnd (BKN).

Sidansvarig: Publikationsservice