Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidraget – en handbok

Granskad:

Boverkets digitala handbok är till för dig som handlägger och beslutar i ärenden om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag enligt 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Men också du som funderar på att söka något av bidragen kan ha nytta av handboken. Eftersom det är kommunerna som prövar ansökningarna om bidragen är det dit du ska vända dig för mer detaljerad information.

Handbokens innehåll

Handboken innehåller bland annat lagar, förarbeten och referat av domar från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Här finns också en handläggningsguide för kommunernas handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

I en pdf under "Relaterad information" finner du den tidigare versionen av handboken som handlade om 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.  Obs att vi inte lagar trasiga länkar i pdf:en.

Läsanvisning

Tänk på att det sällan räcker att endast läsa enstaka avsnitt av handboken för att bilda sig en uppfattning av om en viss åtgärd är bidragsberättigande eller inte. Det är många villkor som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas, och i handboken redovisar vi ofta dessa var för sig på olika webbsidor. Texten på en sida kan mynna ut i att bidrag kan beviljas för en viss åtgärd, men det gäller då under förutsättning att även övriga villkor, som du måste läsa om på andra webbsidor i handboken, är uppfyllda.

Terminologi

Under 2007 beslutade Socialstyrelsens terminologiråd att begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder inte längre ska vara synonymer. Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras numera som sådana begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i förhållande till omgivningen. Ett funktionshinder är alltså inte något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. För båda termerna avråds från att använda ordet handikapp som synonym. Målet för Socialstyrelsens arbete med termer är ett gemensamt fackspråk för vård och omsorg. I denna handbok följer vi i möjligaste mån den nya terminologin. Vi har dock inte ändrat i alla referat av domar.

Handboken är ingen rättskälla

Observera att själva handboken inte är någon rättskälla. Men den återger de rättskällor som finns om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Speciella funktioner i handboken 

Författningstext

På flera av artikelsidorna i handboken kan du läsa texten i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag direkt så som den ser ut i riksdagens databas. Funktionen finns för fler lagar, bland annat förvaltningslagen (2017:900). Det kan se ut så här:

5 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Lag (2019:983) .

Om du klickar på hänvisningen öppnas texten och blir läsbar. Lagexterna uppdateras automatiskt när de ändras.

Motsvarande funktion finns för Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag på de artikelsidor som tar upp innehållet i dem.

Sökmotor

På varje webbsida är sökmotorn placerad högst upp i högra hörnet. Svaren kommer bara från denna handbok.

Om kommunen vill använda handbokens information

Boverket vill upplysa om att de kommuner som önskar kan använda texter i denna digitala handbok för att komplettera sin webbinformation. Till exempel texten ”Vad är bostadsanpassningsbidrag” som riktar sig direkt till personer som funderar på att ansöka om bidraget. Det finns en länk till texten i ”Relaterad information”. Tänk bara på att kolla upp eventuella uppdateringar i handboken och om dessa påverkar de texter som ni använder.

Det går förstås också bra att länka till handboken.

Ange illustratör

Observera att ni alltid måste ange illustratör om ni använder någon av handbokens illustrationer.

Fotografier

Fotografierna i handboken får inte användas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen