På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 16 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Boverkets budgetunderlag 2021-2023 Boverkets budgetunderlag 2021-2023

  Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

 • Boverkets indikatorer juni 2020 Boverkets indikatorer juni 2020

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

 • Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

  Boverket levererade en tidplan i augusti 2018 som tydliggör de prioriteringar och de förväntade resultat som då ansågs lämpliga och realistiska både inom ramen för uppdraget och på längre sikt. Det är denna tidplan som följts och som vi rapporterar mot i denna delrapport.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förslag till hur ett informationscentrum för hållbart byggande kan organiseras och finansieras Förslag till hur ett informationscentrum för hållbart byggande kan organiseras och finansieras

  Boverket fick i januari 2020 i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett informationscentrum för hållbart byggande bör organiseras och finansieras från och med den 1 januari 2021.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Godstransporter i fysisk planering Godstransporter i fysisk planering

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hur godstransporter tas om hand i den fysiska planeringen. I uppdraget har även ingått att utveckla en vägledning inklusive lärande exempel avseende godstransporter i fysisk planering.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär

  Boverket har publicerat allmänna råd med riktvärden för omgivningsbuller från industriell och annan verksamhet. Tidigare framtagen vägledning har uppdaterats. Materialet är en del av den samordning som skett av omgivningsbuller enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regionernas roll i gestaltad livsmiljö Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

  Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för god livskvalitet och kvalitativa och hållbara livsmiljöer för sina medborgare. Arkitektur, form, design, kultur, konst och kulturarv kan i dessa frågor utgöra kraftfulla verktyg. Boverket har i en kartläggning lagt fokus på kopplingen mellan regional utveckling och gestaltad livsmiljö. Syftet är att inspirera regioner till att ta inspiration och kraft i den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet

  Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, den byggda miljön och dess rumsliga strukturer även i framtiden. Denna rapport ska ses som en introduktion i ämnet för att ge kunskapsstöd och belysa olika perspektiv.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Team Europa 2019 Team Europa 2019

  I denna rapport beskriver Boverket aktuella EU-initiativ som berör myndighetens verksamhetsfält.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

Sidansvarig: Publikationsservice