På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 23 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Avfall Avfall

  Rapportens syfte är att ge en djupare inblick i hur miljösituationen på avfallsområdet för delmål 5 och 6 har utvecklats samt en förklaring till måluppfyllelsen och behov av ytterligare åtgärder. Rapporten är skriven för Boverket som ett underlag till Boverkets sammanställning av hela miljömålet God bebyggd miljö.

 • Avfall - deponier Avfall - deponier

  Delmål 6 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått enhetlig standard och uppfyller högt uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2002 Bostadsanpassningsbidragen 2002

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2002. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2002.

 • Bra bostadsutformning Bra bostadsutformning

  Rapport om regler, kvalitet, kostnader och exempel för flerbostadshus . Under 1990-talet förändrades den svenska bostadsmarknaden radikalt. Från att ha varit relativt homogen kom ekonomin inom fastighets- och byggbranschen att se olika ut från region till region. Rapporten är rikt illustrerad med exempel på olika planlösningar.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Buller Buller

  Delmål 3 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.

 • Bättre koll på underhåll Bättre koll på underhåll

  Rapporten kartlägger underhållsbehovet i hela bostadsbeståndet men med särskild betoning på flerbostadshusen och miljöprogrammets bostäder. Orsaker till eftersatt underhåll tas upp samt förslag till åtgärder.

 • Energianvändning m.m. i byggnader Energianvändning m.m. i byggnader

  Delmål 7 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska.

 • Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler

  Utredning och övergripande lägersbeskrivning kring användningen av digitalt lagrad information och informationsteknik i samhällsplanerings- samt bygg- och fastighetsförvaltningssektorn.

 • Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader

  Fördjupad utvärdering av miljöfrågan "Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader" tar vi främst upp plan- och bygglagen. Vi har sett på naturresurshushållning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen och riktat oss mot svenska förutsättningar.

 • Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft

  Rapporten utgör slutredovisning av den första delen av uppdraget, det vill säga att sammanställa ett planerings- och beslutsunderlag som visar de övergripande förutsättningarna för storskalig vindkraftsutbyggnad. I rapporten beskrivs också internettjänsten VindGIS.

Sidansvarig: Publikationsservice