Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 41 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

  År 2020 ska Sverige ha löst de stora miljöproblemen. Det har riksdagen satt upp som mål. Boverket har ansvar för ett av de nationella målen för att uppnå detta - God bebyggd miljö. Rapporten om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är en del av utvärderingen av målet.

 • Kv. Krönet Kv. Krönet

  Kostnaden för synliga fel i byggprojekt är mellan två till tio procent av den totala byggkostnaden. Projektet ville därför hitta strategier och åtgärder, för att reducera felkostnader i nybyggandet av hyresrätter. Studien baseras på byggandet av två punkthus i Solna.

 • Landskapets upplevelsevärden Landskapets upplevelsevärden

  I projektet tittar vi på vad som är viktigt för människor när de vistas utomhus. Även hur stort utbudet är av dessa olika kvalitéer finns med. Rapporten vänder sig bland annat till myndigheter, kommuner och forskare.

 • Lokaler att växa i Lokaler att växa i

  Rapporten sammanställer ungdomars behov och önskemål kring mötesplatser, med fokus på storstäderna. Den innehåller också erfarenheter från föreningar, som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ungdomar.

 • Miljömål i fysiska planer Miljömål i fysiska planer

  De nationella miljökvalitetsmålen ska nås genom olika åtgärder. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för hållbar användning av mark och vattenområden, som är en förutsättning för att nå målen. I rapporten konstateras också att konsekvenser av planförslagen behöver analyseras och beskrivas.

 • Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering

  Rapporten visar hur indikatorer kan användas för att stödja och utvärdera kommunernas planeringsarbete. Rapporten är en del av Boverkets miljömålsarbete.

 • Någonstans att bo Någonstans att bo

  Undersökningen visar att det inte är lämpligt att tala om ”grupper” med etableringssvårigheter på bostadsmarknaden. Snarare handlar det om individer i särskilda situationer. Alla människor kan hamna i trångmål någon gång i livet.

 • Planeringsunderlag Planeringsunderlag

  Planeringsunderlaget till utvärderingen ”God bebyggd miljö” spänner över många aspekter, vissa kan kännas motstridiga. Men samhällsplaneringen handlar alltid om avvägningar att ta ställning i varje enskilt fall. Man måste fråga sig vad som är bäst på lång sikt utifrån förutsättningarna.

 • Regional byggbehovsanalys 2003-2020 Regional byggbehovsanalys 2003-2020

  Rapporten redovisar det beräknade bostadsbyggandet under perioden 2003 till 2020. Utgångspunkten är prognoser över hushållsförändringar.

 • Revolutionskampanjen del II Revolutionskampanjen del II

  Lägre byggkostnader, bättre arbetsmiljö, ökad kundnytta och en smidigare byggprocess kan mycket väl bli resultatet av god logistik, visar denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum. Syftet med Revolutionskampanjen var få byggindustrin att hitta egna förbättringsområden inom området.

Sidansvarig: Publikationsservice