På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 32 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Rapporten speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget i kommunerna samt omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet under åren 2006 till 2007. Rapporten bygger på resultat från Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Samlingsdokument - referensvärden

Underlagsrapporter för att ta fram referensvärden för energianvändning i befintliga småhus, flerbostadshus och lokaler. När Boverket tagit ställning till vilken typ av referensvärden som är aktuella kommer arbetet ligga i att kvalitetssäkra indata såsom statistikuppgifter, schabloner och korrektionsfaktorer.

Forum

I detta nummer av Forum (ett magasin från Boverkets Byggkostnadsforum) summerar vi verksamheten under 2005. Vi fokuserar mer på allt positivt som sker i samhällsbyggandet i dag, inspirerat bland annat av Byggkostnadsforums arbete, och mindre på Byggkostnadsforums egna pilotprojekt.

Ekologiskt byggande

En granskning ur miljö- och hälsoperspektiv Lägesrapporten är en del i Boverkets uppföljning av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och av miljömålsfrågan om Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader. Granskning har genomförts av ett urval av byggnads- och installationstekniska lösningar, boendemiljön och inomhusmiljön. Påverkan beskrivs ur ett miljö- och hälsoperspektiv, särskilt med avseende på inomhusmiljö, energianvändning och utsläpp av koldioxid.

Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland

I rapporten visar forskaren Knut Bernotat, KTH att en 20-procentig reduktion av energianvändningen efter införandet av individuell värmemätning uppnås i normalfallet. I det tyska exemplet, där lagstiftning ger hyresgästen och konsumenten en stark ställning, visar att det är konsumenterna och miljön som vinner när var och en betalar för sin egen energianvändning.

Boendeplanering

Rapporten riktar sig till dig som arbetar konkret med boendefrågor i kommunen eller som har del i ansvaret för kommunens strategiska planering för välfärd och tillväxt och ger vägledning och inspiration till nya arbetssätt och infallsvinklar.

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Här redovisas hushållens boendeutgifter och disponibla inkomster för perioden 1997–2003 samt en prognos för år 2004 och 2005 fördelat efter de tre upplåtelseformerna; hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Även regionala skillnader i boendeutgifter och inkomster redovisas för fyra regioner.

Lär känna din ort!

Rapporten betonar vikten av att göra breda ortsanalyser av våra tätorter, mindre städer och i stadsdelar i större städer och är en vägledning om hur man kan göra en ortsanalys. I rapporten presenterar vi olika metoder för en ortsanalys samt en spelplan, tänkt som ett hjälpmedel i processen. Ladda ner spelplanen (4000 kb)

Årsredovisning 2005

Boverkets styrelse har vid möte den 20 februari 2006 beslutat fastställa Boverkets årsredovisning bestående av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt väsentliga uppgifter för 2005.

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen

Rapporten är resultat av ett regeringsuppdrag. Ett uppdrag i samråd med Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och landsting. Nu gäller nya bestämmelser om miljöbedömningar i miljöbalken. Bestämmelserna ska enligt Plan- och bygglagen och miljöbalken tillämpas för översiktsplaner och detaljplaner.

Tillbaka till toppen