Tolkning av befintliga detaljplaner

Vid digitalisering av detaljplaner görs egentligen två typer av tolkningar, dels tolkning av plankartans olika gränslinjer och dels planens bestämmelser. När äldre planer som byggnadsplaner, stadsplaner och avstyckningsplaner tolkas ska det ske utifrån den lagstiftning och den praxis som gällde vid tidpunkten då planen togs fram. Det är också viktigt att se till att kartunderlagets fastighetsgränser är korrekta innan en digitalisering och tolkning av analoga detaljplaner påbörjas.

Vad är tolkning?

Vid digitalisering av detaljplaner görs egentligen två typer av tolkningar. Den ena är tolkning av plankartans olika gränslinjer, som exempelvis för kvartersmark som är planlagd för bostäder. Den andra är den när kommunen, i den mån det är möjligt, härleder planens bestämmelser och ersätter dem med en eller flera idag gällande bestämmelser, det vill säga att äldre planbestämmelser tolkas om till moderna.

Vid digitalisering och därmed tolkning av en detaljplan måste kommunen skilja på vad som är original, beslutshandlingarna som förvaras i arkivet, från den information för visualisering och e-tjänster som skapas då originalet tolkas vid digitalisering. Att tolka en befintlig detaljplan vid digitalisering är ett stort ansvar och även om resultatet blir bra med hög kvalitet kan det ändå uppstå situationer då originalet behöver plockas fram för bedömning, till exempel vid bygglovsprövning.

Det tolkade materialet kan användas som stöd vid handläggning av olika ärenden och som underlag till e-tjänster som kan underlätta kommunikationen om planbestämmelser. Att få en så komplett bild som möjligt av vad som gäller för ett område eller en plats kan då vara viktigare än att kunna visa en digital detaljplan som är så lik originalet som möjligt. Det är alltid viktigt att informera om att det är ett tolkat material och att det saknar juridisk status.

Det är viktigt att det efter digitaliseringen framgår om en bestämmelse är tolkad eller om den angetts i sin originalform. Finns det osäkerheter kring någon tolkning så bör det synliggöras på något sätt. Finns det till exempel äldre bestämmelser som inte kan tolkas så är det lämpligt att dessa följer med i sin ursprungliga formulering.

Att tolka en befintlig detaljplan en gång, som vid digitalisering, ger en mer rättvis och enhetlig tolkning än om tolkningen sker av olika handläggare vid olika tidpunkter genom åren.

När kommunen tolkar och digitaliserar sina planer kan Boverkets Planbestämmelsekatalog ses som en hjälp och vägledning. Katalogen är ett verktyg för kommunerna att skapa förutsättningar för en enhetlig tolkning och digitalisering av de gällande detaljplaner som har producerats i landet under 150 år enligt helt olika regelverk. Katalogen stödjer även SIS-standarden för detaljplan som finns för att underlätta utbytet av planinformation digitalt.

Här kan du läsa mer om Boverkets Planbestämmelsekatalog och SIS-standard för detaljplan.

Allmänt om planer framtagna före PBL

Planer som har upprättats innan plan- och bygglagen, ÄPBL, trädde i kraft 1987 benämns byggnadsplaner, stadsplaner och avstyckningsplaner. Idag jämställs dessa äldre planer med dagens detaljplaner.

De äldre planerna har planhandlingar som skiljer sig en hel del från de planhandlingar som upprättas enligt dagens lagstiftning. Till exempel innehöll de äldre plankartorna inga eller väldigt få bestämmelser. Bestämmelserna fanns istället i den tillhörande beskrivningen och bestod ofta av sammansatta formuleringar. Vid digitalisering och tolkning är det därför viktigt att även få med de bestämmelser som finns i tillhörande handlingar men som inte redovisas på plankartan.

I de äldre planerna gjordes även gränsdragningar i plankartan på annorlunda sätt, vilket märks tydligast vid gränser för gatumark och naturområden.

Tolkning ska göras utifrån den lagstiftning som gällde när planen togs fram

Plan- och bygglagstiftningen i Sverige är förhållandevis gammal. Den första egentliga planlagstiftningen var 1874 års byggnadsstadga. Därefter har det successivt skett förändringar i lagstiftningen fram till dagens, nu gällande plan- och bygglag som började gälla 2011, PBL.

Äldre planer tillkom under helt andra förhållanden och med andra syften än vad som gäller i dag. När en äldre plan används, vid exempelvis bygglovsärenden, ska planen tolkas utifrån den lagstiftning och den praxis som gällde vid tidpunkten då planen togs fram. Vid digitalisering är det därför viktigt att gå tillbaka till den lagstiftning som gällde när planen togs fram. Här finns god hjälp att få genom Boverkets Planbestämmelsekatalog där det finns information från äldre tiders handböcker och allmänna råd.

Vid förvaltningsbeslut och ett eventuellt överklagande är det beslutshandlingarna i original som gäller och inte den tolkade och digitaliserade detaljplanen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej