På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 31 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering

  Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram förslag till en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet. Rapporten är ett underlag till Regeringens svar på artikel 2a i direktivet om byggnaders energiprestanda.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer december 2019 Boverkets indikatorer december 2019

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

 • Bostäder och platser för ungdomar Bostäder och platser för ungdomar

  Boverket ger här en lägesrapport om situationen för ungdomar inom områden som svarar mot de tre delmålen i regeringens ungdomspolitik – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets budgetunderlag 2020-2022 Boverkets budgetunderlag 2020-2022

  Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

 • Boverkets byggregler, BBR Boverkets byggregler, BBR

  Boverkets byggregler, BBR. BFS 2011:6 med ändringar till och med 2019:2

  212,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor Strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor

  Denna rapport är Boverkets redovisning av ett regeringsuppdrag om att utarbeta en vägledande strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor. För att stärka kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen ser Boverket att det finns ett fortsatt behov av samverkan mellan de i regeringsuppdraget ut-pekade myndigheterna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 arbetsdagar
 • Boverkets risk- och sårbarhetsanalys Boverkets risk- och sårbarhetsanalys

  I syfte att stärka myndighetens egen och samhällets krisberedskap ska Boverket enligt krisberedskapsförordningen arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser. Resultatet presenteras vartannat år och här är 2019 års sammanfattande redovisning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 arbetsdagar
 • Uppföljning av stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Uppföljning av stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

  Boverket har, på uppdrag av regeringen, gjort en uppföljning av stödet till utemiljöer i vissa bostadsområden. Uppföljningen presenteras i en rapport, som dels redogör för hur stödet har upplevts och vilka effekter det har haft, och dels visar upp 22 genomförda projekt som goda och lärande exempel.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 arbetsdagar
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen Brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen

  Rapporten innehåller ett samlat kunskaps- och diskussionsunderlag kring vad som kan göras i utformningen av fysiska miljöer i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förstudie inför översyn och utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL Förstudie inför översyn och utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL

  Inför det fortsatta arbetet inom PBL kompetens har en förstudie genomförts för att klargöra Boverkets syn på kontrollplan, den kontrollansvariges roll och i dialog med byggnadsinspektörer, kontrollansvariga, byggherrar och certifieringsorgan se hur vi bäst möter deras behov av vägledning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 arbetsdagar
Sidansvarig: Publikationsservice