På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 20 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Konkurrens på bostadsmarknaderna

Här hittar du en sammanställning av bostadsbeståndet i fjorton kommuner. Rapporten visar hur förhållandet mellan äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt har ändrats mellan 1990 och 2007. Även hur ägarstrukturen har förändrats i nio kommuner, mellan 2003 och 2008, finns med.

Bostadsanpassningsbidragen 2002

Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2002. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2002.

Inomhusmiljö

Föreliggande rapport är ett av flera underlag till Boverkets samlade utvärdering som presenteras i rapporten ”Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet – God bebyggd miljö” (Boverket, 2003). Boverkets samlade utvärdering utgör i sin tur ett av underlagen till den fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet som Miljömålsrådet ska redovisa till regeringen 2004.

Energianvändning m.m. i byggnader

Delmål 7 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska.

Avfall - deponier

Delmål 6 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått enhetlig standard och uppfyller högt uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall.

Avfall

Rapportens syfte är att ge en djupare inblick i hur miljösituationen på avfallsområdet för delmål 5 och 6 har utvecklats samt en förklaring till måluppfyllelsen och behov av ytterligare åtgärder. Rapporten är skriven för Boverket som ett underlag till Boverkets sammanställning av hela miljömålet God bebyggd miljö.

Uttag av naturgrus

Delmål 4 God bebyggd miljö – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. År 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år och andelen återanvänt material utgöra minst 15 procent av ballastanvändningen

Buller

Delmål 3 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Delmål 2 - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Bebyggelsen ska senast år 2010 vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt ska minst 25 procent av den värdefulla kulturhistoriska bebyggelsen vara långsiktigt skyddad.

Planeringsunderlag

Delmål 1 - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier med syfte att förbättra och trygga människors dagliga livsmiljö. Det kan handla om bostäder, arbetsplatser, energi, service och kultur, bevaring av grön- och vattenområde, förbättra transporter med mera.

Tillbaka till toppen