På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 832 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Staten som förebild i arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer

Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät har år 2021 haft regeringens uppdrag att redogöra för hur respektive myndighet verkar förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer i enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö samt hur den bidrar till det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken. Boverket har fått uppdraget att sammanställa ovan nämnda redovisningar.

Översyn av ombyggnad i PBL

Ombyggnad är ett begrepp som i plan- och bygglagen används för att benämna en särskild typ av ändring av byggnad. Denna rapport utgör redovisning av Boverkets regeringsuppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen och anslutande författningar.

Klimatanpassning – kostnader och finansiering

I rapporten beskriver Boverket hur kunskapsläget ser ut för kostnader och finansiering kopplade till klimatanpassningsåtgärder för översvämning och erosion. Förstudien har tagits fram inom ramen för Boverkets regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Uppföljning av webbutbildningen PBL och kulturvärden

Webbutbildningen ”PBL och kulturvärden”, som publicerades i februari 2020, är gemensamt framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Varje länsstyrelse har därefter ansvarat för att arrangera ett antal kommunträffar i syfte att sprida kunskap om utbildningen och dess innehåll i respektive län. Rapporten är Boverkets uppföljning av genomförda insatser. Den vill också ge en bild av framtida aktiviteter.

Startbidraget till byggemenskaper

Boverket beskriver här de byggemenskaper som fått statligt stöd i form av startbidrag, med fokus på de planerade bostadsprojektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med lägesrapporter från byggemenskaperna själva. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet fungerat att tillämpa.

Vart är vi på väg?

Med rapporten vill Boverket öka förståelsen för hur den allmänna digitaliseringstrenden, tillsammans med strategier och regler, skapar förutsättningar för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Boverkets indikatorer juni 2021

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Tillbaka till toppen