På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 806 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Bostadsbyggnadsbehov 2020–2029

Bostadsbyggnadsbehov 2020–2029

Boverket ska enligt sin instruktion tillhandahålla analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika typer av prognoser och bedömningar. En del i detta är att göra långsiktiga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet. Denna rapport redovisar ett beräknat bostadsbyggnadsbehov för perioden 2020–2029 utifrån prognoser av hushållsförändringar.

Boverkets indikatorer december 2020

Boverkets indikatorer december 2020

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Allmännyttan 2018-2019

Allmännyttan 2018-2019

Boverket har genom 4 § förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bl.a. i uppdrag att årligen följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet. I denna rapport lyfter Boverket fram några iakttagelser och konsekvenser utifrån Bostadsmarknadsenkäten.

Översyn kriterier riksintressen

Översyn kriterier riksintressen

I denna delrapport ska Boverket redovisa myndigheternas arbete med att se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6–8 §§ miljöbalken. Därutöver redovisas även myndigheternas bedömning av vad det fortsatta arbetet kan antas leda fram till.

Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror

Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror

Boverket har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur de högsta tillåtna nivåerna för normhyrorna enligt 8 § förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande bör räknas om för att kompensera för kostnadsutvecklingen för nyproduktion av hyresbostäder. Förslaget ska särskilt beakta de olika förutsättningar som kan finnas för de regioner som anges i förordningen.

Plan för tillsynsvägledning 2020 - 2022

Plan för tillsynsvägledning 2020 - 2022

Boverket och länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna i deras tillsynsarbete. För arbetet med tillsynsvägledning ska Boverket och varje länsstyrelse ha treåriga planer som vid behov ska revideras. Detta är en uppdaterad version av Boverkets plan för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna och gäller för åren 2020 - 2022.

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling

Boverket fick år 2019 regeringens uppdrag att kartlägga och analysera myndighetens verksamhet, och kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt PBL och stadsutveckling i förhållande till barnkonventionen. Denna rapport är Boverkets slutredovisning av uppdraget.

Utvärdering av stödet för renovering och energieffektivisering

Utvärdering av stödet för renovering och energieffektivisering

Boverket fick i juli 2020 i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. Den här delrapporten omfattar Boverkets utvärdering av det avvecklade stödet och innehåller förbättringsförslag inför utformningen av ett nytt stöd.

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Detta är Boverkets redovisning av genomfört arbete inom regeringsuppdraget om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket har även identifierat ett antal viktiga framtidsfrågor, exempelvis att arbetet behöver breddas och att fler måste involveras.

Tillbaka till toppen