På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 845 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Regulation on climate declarations for buildings

Regulation on climate declarations for buildings

In the summer of 2019, the government commissioned the National Board of Housing Building and Planning (Boverket) to initiate preparations for facilitating the introduction of regulation for a climate declaration when constructing new buildings. This report is an english translation of the plan sent to the government in june 2020.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Översyn kriterier riksintressen

Översyn kriterier riksintressen

I denna delrapport ska Boverket redovisa myndigheternas arbete med att se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6–8 §§ miljöbalken. Därutöver redovisas även myndigheternas bedömning av vad det fortsatta arbetet kan antas leda fram till.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror

Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror

Boverket har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur de högsta tillåtna nivåerna för normhyrorna enligt 8 § förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande bör räknas om för att kompensera för kostnadsutvecklingen för nyproduktion av hyresbostäder. Förslaget ska särskilt beakta de olika förutsättningar som kan finnas för de regioner som anges i förordningen.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Plan för tillsynsvägledning 2020 - 2022

Plan för tillsynsvägledning 2020 - 2022

Boverket och länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna i deras tillsynsarbete. För arbetet med tillsynsvägledning ska Boverket och varje länsstyrelse ha treåriga planer som vid behov ska revideras. Detta är en uppdaterad version av Boverkets plan för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna och gäller för åren 2020 - 2022.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling

Boverket fick år 2019 regeringens uppdrag att kartlägga och analysera myndighetens verksamhet, och kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt PBL och stadsutveckling i förhållande till barnkonventionen. Denna rapport är Boverkets slutredovisning av uppdraget.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Utvärdering av stödet för renovering och energieffektivisering

Utvärdering av stödet för renovering och energieffektivisering

Boverket fick i juli 2020 i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. Den här delrapporten omfattar Boverkets utvärdering av det avvecklade stödet och innehåller förbättringsförslag inför utformningen av ett nytt stöd.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Detta är Boverkets redovisning av genomfört arbete inom regeringsuppdraget om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket har även identifierat ett antal viktiga framtidsfrågor, exempelvis att arbetet behöver breddas och att fler måste involveras.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Bostadsanpassningsbidragen 2019

Bostadsanpassningsbidragen 2019

Efter ett uppehåll i Boverkets rapporter om bostadsanpassningsbidragen har Boverket nu i en ny rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Buller från idrottsplatser – en vägledning

Buller från idrottsplatser – en vägledning

Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Vägledningen kan användas vid olika situationer, men den är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Tillbaka till toppen